FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ
แชร์
top
top
top

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

จึงประกาศรับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกรอบสอบ เลือกศูนย์สอบที่กำหนด และกรอกข้อมูลการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต  

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม จำนวน 6 รอบสอบ รอบสอบละ 6,833 ที่นั่งสอบ รวมทั้งสิ้น 40,998 ที่นั่งสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็ม จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 28 มกราคม 2564

กำหนดการสอบ

- รอบสอบที่ 1 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาโท
- รอบสอบที่ 2 – 6 รับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี

คะแนนการทดสอบ – เกณฑ์การสอบผ่าน

สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 200 คะแนน (สอบคิดวิเคราะห์ 100 คะแนน – สอบภาษาอังกฤษ 50 คะแนน – สอบการเป็นข้าราชการที่ดี 50 คะแนน)

เกณฑ์การสอบผ่านในระดับปริญญาตรี

- สอบคิดวิเคราะห์ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

- สอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

- สอบการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เกณฑ์การสอบผ่านในระดับปริญญาโท

- สอบคิดวิเคราะห์ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

- สอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

- สอบการเป็นข้าราชการที่ดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

หมายเหตุ : ผู้ที่ประสงค์อยากจะสอบแบบ e-Exam แต่มีความพิการทางร่างกายในการเคลื่อนสามารถลงสมัครสอบแบบ e-Exam ได้ โดยทางสำนักงาน ก.พ. จะอำนวยความสะดวกในวันสอบตามความเห็นชอบสมควร

กำหนดการ

สมัครสอบ 
อ่านประกาศรับสมัคร


แนะนำหนังสือแนะนำหนังสือ ก.พ. เพิ่มเติม


สนใจสั่งซื้อ หนังสือสอบ ก.พ. หรือ ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com


ความคิดเห็น : สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ