FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง
พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164871236
หนังสือ พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง
แชร์
top
top
top
385 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 150
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164871236
 • Barcode :
  9786164871236
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 24.13 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  3.9 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1280 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  576 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  05/06/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)
  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
  การปฏิบัติตามระเบียบ
  การยุติการทําตอบ
  ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

  Part 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
  บทที่ 1 วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
  เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรม
  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  สรุปสูตรพื้นฐานการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  สูตรคำนวณหาสัดส่วน อัตราส่วน พื้นที่ และปริมาตรต่างๆ
  สูตรคำนวณหาระยะทาง (Distance), ความเร็ว (Speed) และเวลา (Time)
  หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  การเปรียบเทียบมาตราส่วนที่สำคัญ
  การทำข้อสอบร้อยละ เปอร์เซ็นต์ และสถิติข้อมูล
  เทคนิคการทำข้อสอบตาราง กราฟ แผนภูมิ
  การทำข้อสอบสดมภ์
  บทที่ 2 แนวข้อสอบอนุกรม
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1 - 3
  เฉลยแนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1 ชุดที่ 1 - 3
  บทที่ 3 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  แนวข้อสอบ Operation
  เฉลยแนวข้อสอบ Operation
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ ชุดที่ 1 – 3
  เฉลยแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป ชุดที่ ชุดที่ 1 - 3
  บทที่ 4 แนวข้อสอบตารางข้อมูล กราฟ
  แนวข้อสอบตารางข้อมูล ชุดที่ ชุดที่ 1 - 6
  เฉลยแนวข้อสอบตารางข้อมูล ชุดที่ 1 - 6
  แนวข้อสอบกราฟ ชุดที่ 1 - 2
  เฉลยแนวข้อสอบกราฟ ชุดที่ 1 - 2
  บทที่ 5 แนวข้อสอบสดมภ์
  แนวข้อสอบสดมภ์ ชุดที่ 1 - 8
  เฉลยแนวข้อสอบสดมภ์ ชุดที่ 1 - 8

  Part 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  บทที่ 6 วิชาการวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  เทคนิคการทำข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมา อุปไมย
  เทคนิคการทำข้อสอบการสรุปเหตุผล
  เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา
  เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  บทที่ 7 แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย
  แนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย ชุดที่ 1 - 3
  เฉลยแนวข้อสอบอุปมา-อุปไมย ชุดที่ 1 - 3
  บทที่ 8 แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
  แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
  เฉลยแนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
  บทที่ 9 แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
  แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา เงื่อนไขที่ 1 - 4
  เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา เงื่อนไขที่ 1 - 4
  บทที่ 10 แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขที่ 1 - 4
  เฉลยแนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เงื่อนไขที่ 1 - 4

  Part 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  บทที่ 11 พื้นฐานภาษาไทยและเทคนิคการทำข้อสอบที่ควรทราบ
  สูตรที่ 1 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์
  สูตรที่ 2 : สระเดี่ยว สระประสม
  1. สระเดี่ยว หรือสระแท้
  2. สระประสม หรือสระเลื่อน
  3. สระเกิน
  สูตรที่ 3 : การสะกดคำ
  การใช้ตัวสะกด
  สูตรที่ 4 : การอ่านคำให้ถูกต้อง
  สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ
  สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ
  สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ
  1. คำนาม
  2. คำสรรพนาม
  3. คำกริยา
  4. คำวิเศษณ์
  5. คำสันธาน
  6. คำอุทาน
  7. คำบุพบท
  8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้
  สูตรที่ 8 : คำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง
  สูตรคำเป็น คำตาย
  สูตรคำครุ คำลหุ
  สูตรคำไวพจน์
  สูตรคำพ้อง
  สูตรที่ 9 : คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
  สูตรที่ 10 : เครื่องหมายที่ควรรู้
  สูตรที่ 11 : การอ่านวัน เดือน ปี ทางจันทรคติ
  สูตรที่ 12 : คำราชาศัพท์
  คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา
  คำสุภาพที่ควรรู้
  สูตรที่ 13 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่ควรรู้
  สูตรที่ 14 : ประโยคความเดียว ประโยคความรวม ประโยคความซ้อน
  1. ประโยคความเดียว
  2. ประโยคความรวม
  3. ประโยคความซ้อน
  สูตรที่ 15 : ประโยคบกพร่อง
  สูตรที่ 16 : การเรียงลำดับประโยค
  สูตรที่ 17 : โวหารในภาษาไทย
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
  สาธกโวหาร
  เทศนาโวหาร
  สูตรที่ 18 : ความเข้าใจสอดคล้องกับไม่สอดคล้อง
  สูตรที่ 19 : ความงามในภาษา
  สูตรที่ 20 : บทความสั้น บทความยาว
  หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว
  หลักการทำข้อสอบกรณีบทความสั้นๆ
  หลักการตอบคำถาม
  สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญดังนี้
  บทที่ 12 แนวข้อสอบภาษาไทย
  แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
  เฉลยข้อสอบประโยคบกพร่อง
  แนวข้อสอบการเรียงลำดับประโยค
  เฉลยแนวข้อสอบการเรียงลำดับประโยค
  แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
  แนวข้อสอบการเติมคำในช่องว่าง
  เฉลยแนวข้อสอบการเติมคำในช่องว่าง
  แนวข้อสอบการหาประโยคบกพร่อง
  เฉลยแนวข้อสอบการหาประโยคบกพร่อง
  แนวข้อสอบการหาคำที่มักสะกดผิด
  เฉลยแนวข้อสอบการหาคำที่มักสะกดผิด
  แนวข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ
  เฉลยแนวข้อสอบการทำความเข้าใจบทความ

  Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  บทที่ 13 พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
  Noun (คำนาม)
  Verbs (คำกริยา)
  Adjectives (คำคุณศัพท์)
  Adverbs (คำวิเศษณ์)
  Pronoun (คำสรรพนาม)
  Prepositions (คำบุพบท)
  Conjunctions (คำสันธาน)
  Interjection (คำอุทาน)
  Article
  Tense
  Present Simple
  Present Progressive (Continuous)
  Present Perfect
  Present Perfect Progressive (Continuous)
  Past Simple
  Past Progressive (Continuous)
  Past Perfect
  Past Perfect Progressive (Continuous)
  Future Simple
  Future Progressive (Continuous)
  Future Perfect
  Future Perfect Progressive
  Passive Voice
  If-Clause Sentence
  Comparison
  Question Tag
  ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
  บทที่ 14 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
  แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 4
  เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - 4

  Part 5 ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  บทที่ 15 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  หมวด 1 : การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
  หมวด 2 : การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง
  หมวด 3 : การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
  หมวด 4 : การจัดระเบียบราชการในกรม
  หมวด 5 : การปฏิบัติราชการแทน
  หมวด 6 : การรักษาราชการแทน
  หมวด 7 : การบริหารราชการในต่างประเทศ
  ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  หมวด 1 : จังหวัด
  หมวด 2 : อำเภอ
  ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  บทที่ 16 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  หมวดที่ 4 : การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
  หมวดที่ 5 : การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  หมวดที่ 6 : การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
  หมวดที่ 7 : การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
  หมวดที่ 8 : การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  หมวดที่ 9 : บทเบ็ดเตล็ด
  บทที่ 17 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง
  ส่วนที่ 2 : คู่กรณี
  ส่วนที่ 3 : การพิจารณา
  ส่วนที่ 4 : รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง
  ส่วนที่ 5 : การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
  ส่วนที่ 6 : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
  ส่วนที่ 7 : การขอให้พิจารณาใหม่
  หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
  ส่วนที่ 1 : บททั่วไป
  ส่วนที่ 2 : การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน
  ส่วนที่ 3 : การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นการกระทำ
  หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ
  หมวดที่ 4 : การแจ้ง
  หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
  บทที่ 18 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
  คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
  ข้าราชการพลเรือน
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  วินัยและการรักษาวินัย
  บทที่ 19 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  หมวด 1 : มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
  หมวด 2 : คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม
  หมวด 3 : การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  บทที่ 20 แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 - 2
  เฉลยแนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1 - 2


คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมามากกว่า 10 ปี การันตีด้วยจำนวนผู้สอบผ่านมากกว่า 10,000 คน มีเนื้อหาครอบคลุมสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63


ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคิดคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)อีกทั้งได้รวบรวมแนวข้อสอบไว้มากกว่า 750 ข้อ
พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบมากกว่า 750 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ
3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่สอบติดข้าราชการด้วยตัวเอง มีลูกศิษย์สอบผ่านมากกว่า 10,000 คนรีวิวสินค้า : หนังสือ พิชิตสอบ ก.พ. ภาค ก. (ระดับ 3-4) ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสอบผ่านจริง / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top