FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164870949
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.)
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164870949
 • Barcode :
  9786164870949
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  850 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  368 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  05/02/64
 • นักเขียน :
 • สารบัญ
 • การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  แนวข้อสอบ (คาดการณ์ปี 2563)
  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  การเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
  การปฏิบัติตามระเบียบ
  การยุติการทําตอบ
  ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ

  บทที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ-คณิตศาสตร์)
  เทคนิคการทำข้อสอบอนุกรม
  อนุกรมตัวเลขเรียงลำดับเพียงชุดเดียว
  อนุกรมเลขเรียงลำดับมากกว่าหนึ่งชุด
  แนวข้อสอบอนุกรม
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบอนุกรมพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3
  คณิตศาสตร์พื้นฐาน
  หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
  การหาผลบวกของเลขที่เรียงติดกัน
  การหาจำนวน ขา หัว และตัวของสัตว์
  การนับจำนวนครั้งการแจกบัตรและการจับมือ
  การคำนวณจำนวนเสาไฟและต้นไม้
  การคำนวณหาเปอร์เซ็นต์และร้อยละ
  การเทียบบัญญัติไตรยางศ์
  เรื่องการทำงาน
  อัตราดอกเบี้ย
  สถิติ
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไปพร้อมวิธีคิด ชุดที่ 3
  การวิเคราะห์ข้อมูลตาราง
  แนวข้อสอบตารางข้อมูล
  การวิเคราะห์สดมภ์
  แนวข้อสอบเรื่องสดมภ์

  บทที่ 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย
  สรุปลักษณะความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย
  แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
  เทคนิคการทำข้อสอบการสรุปเหตุผล
  แนวข้อสอบการสรุปเหตุผล
  เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขภาษา
  แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา
  เทคนิคการทำข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
  แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

  บทที่ 3 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์
  เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  สูตรที่ 1 : การสะกดคำ
  การใช้สระ
  การใช้ตัวสะกด
  สูตรที่ 2 : การอ่านคำให้ถูกต้อง
  แนวข้อสอบการสะกดคำ/การอ่านคำ
  สูตรที่ 3 : อักษรสามหมู่และการผันวรรณยุกต์
  สูตรที่ 4 : สระเดี่ยว สระประสม
  1. สระเดี่ยว หรือสระแท้
  2. สระประสม หรือสระเลื่อน
  3. สระเกิน
  สูตรที่ 5 : การจำแนกคำ
  สูตรที่ 6 : ฟันธงคำสมาส คำสนธิ
  สูตรที่ 7 : ชนิดของคำ
  1. คำนาม
  2. คำสรรพนาม
  3. คำกริยา
  4. คำวิเศษณ์
  5. คำสันธาน
  6. คำอุทาน
  7. คำบุพบท
  8. คำอื่นๆ ที่ควรรู้
  สูตรที่ 8 : เครื่องหมายที่ควรรู้
  สูตรที่ 9 : การสังเกตคำเป็น คำตาย คำครุ คำลหุ คำไวพจน์ คำพ้อง
  สูตรคำเป็นคำตาย
  สูตรคำครุ คำลหุ
  สูตรคำไวพจน์
  สูตรคำพ้อง
  สูตรที่ 10 : การอ่านวัน เดือน ปีทางจันทรคติ
  สูตรที่ 11 : คำราชาศัพท์
  คำราชาศัพท์ในหมวดต่างๆ ที่ควรรู้
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำสรรพนาม
  คำราชาศัพท์ที่ใช้เป็นคำกริยา
  สูตรที่ 12 : สำนวน สุภาษิต คำพังเพยที่ควรรู้
  แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
  สูตรที่ 13 : ประโยคบกพร่อง
  แนวข้อสอบประโยคบกพร่อง
  เฉลยข้อสอบประโยคบกพร่อง
  สูตรที่ 14 : การเรียงลำดับประโยค
  แนวข้อสอบการเรียงลำดับ
  สูตรที่ 15 : โวหารในภาษาไทย
  บรรยายโวหาร
  พรรณนาโวหาร
  อุปมาโวหาร
  สาธกโวหาร
  เทศนาโวหาร
  สูตรที่ 16 : การทำข้อสอบแนวบทความ
  หลักการทำข้อสอบกรณีบทความยาว
  หลักการทำกรณีบทความสั้นๆ
  หลักการตอบคำถาม
  สรุปเทคนิค “บทความสั้น บทความยาว” ให้ดูกลุ่มคำที่สำคัญ
  แนวข้อสอบการอ่านบทความสั้น/บทความยาว
  แนวข้อสอบภาษาไทย

  บทที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษ
  ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
  Noun (คำนาม)
  Verbs (คำกริยา)
  Adjectives (คำคุณศัพท์)
  Adverbs (คำวิเศษณ์)
  Pronoun (คำสรรพนาม)
  Prepositions (คำบุพบท)
  Conjunctions (คำสันธาน)
  Interjections (คำอุทาน)
  Articles
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  Part 1 : Conversation (Items 1-15)
  Part 2 : Vocabulary (Items 16-23)
  Part 3 : Grammar (Items 41-85)
  Part 4 : Reading for Comprehension (Items 86-100)

  บทที่ 5 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
  ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
  ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 1 : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  หมวดที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
  หมวดที่ 3 : การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 1 : คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  หมวดที่ 2 : คำสั่งทางปกครอง
  หมวดที่ 2/1 : การบังคับทางปกครอง (เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
  หมวดที่ 3 : ระยะเวลาและอายุความ
  หมวดที่ 4 : การแจ้ง
  หมวดที่ 5 : คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  วินัยและการรักษาวินัย
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานข้าราชการและคุณลักษณะของข้าราชการที่ดี ชุดที่ 2คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. เล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้ง
- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)),
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)


รวมแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ มีลูกศิษย์ที่สอบผ่านและได้บรรจุจำนวนมาก
รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
วริศรา
ผ่านมาแล้ว 43 วัน 21 ชั่วโมง
ไม่ได้ดีมากจ้า คำผิดก็เยอะ เช็คด้วยนะคะ
Boyd / OL (Admin)
ผ่านมาแล้ว 43 วัน 16 ชั่วโมง
ขอบคุณสำหรับข้อมูล เดี๋ยวทีมงานจะแจ้ง สนพ.ให้พัฒนาและปรับปรุงนะครับ
gwyneth
ผ่านมาแล้ว 248 วัน 19 ชั่วโมง
มีแต่คนแนะนำเล่มนี้ค่ะ เลยคิดว่าต้องลองซื้อมาอ่านบ้างแล้ว ที่สำคัญเว็บนี้ราคาดีที่สุดเลยค่ะ ขนาดมือสองยังแพงกว่าเลย T_T เลยมาสั่งซื้อเว็บนี้ค่ะ ราคาดีแถมได้ของใหม่ด้วย
ชัญญาพันธ์ มะโนพินันท์
ผ่านมาแล้ว 3 ปี
เนื้อหาสมบูรณ์แบบ มั่นใจขึ้นมากเมื่อได้อ่าน
คำค้นหายอดนิยม top