Promotion

นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน


Serazu.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกรายการ อย่างไรก็ตามหากสินค้าที่คุณได้รับไม่ถูกต้องตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าชำรุด โปรดติดต่อเราโดยด่วนที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เราอาจปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆในทุกกรณีหากลูกค้าไม่ติดต่อหาเราภายใน 15 วันนับจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

การยกเลิกการสั่งซื้อ
รายการสั่งซื้อที่ไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 3 วัน รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากลูกค้ายังต้องการสั่งซื้อสินค้าโปรดทำรายการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถยกเลิกรายการได้ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย

การคืนเงิน
Serazu.com ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน

กรณีส่งสินค้าผิด
ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ ทั้งในกรณีส่งสินค้าผิดแบบ หรือส่งสินค้าผิดคุณภาพ ทางเรายินดีจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้าอีกครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในบางกรณีเราอาจขอให้ลูกค้าส่งสินค้าผิดคืนกลับมาให้เราโดยทางเราจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย