Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
อัปเดตล่าสุด !! TCAS66 กำหนดการสอบ ทุกข้อมูลที่ต้องรู้


TCAS หรือชื่อเต็มก็คือ Thai University Center Admission System เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปลายปี 2565 การสอบ TCAS จะมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เรียกได้ว่าแทบจะเป็นการยกเครื่องใหม่เกือบหมด  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า TCAS รูปแบบใหม่นั้นมีข้อมูลอะไรที่เราต้องรู้กันบ้าง


รูปแบบการสอบของระบบ TCAS ทั้งแบบเก่าแบบใหม่นั้นจะมีการสอบทั้งหมด 5 รอบได้แก่

TCAS เก่า

1. Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
2. Quota (โควตา)
3. Admission 1 (รับตรงร่วมกัน)
4. Admission 2 (รับกลางร่วมกัน)
5. Direct Admission (รับตรงอิสระ)

TCAS ใหม่

1. Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
2. Quota (โควตา)
3. Combined Admission = รวม Admission 1 และ Admission 2 ให้สมัครพร้อมกัน โดยประกาศผล 2 ครั้ง มีการประมวลผลหลังการประกาศผลครั้งแรก เพื่อเรียกผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) เพิ่ม ถ้ามีผู้สละสิทธิ์ในสาขาที่ประกาศผลครั้งแรก
4. Direct Admission (รับตรงอิสระ)

ปฎิทินสอบ TCAS แบบใหม่ ปีการศึกษา2566

1.รอบ Portfolio
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 7 ก.พ. 66
ยืนยันสิทธิ์ 7 – 8 ก.พ. 66
สละสิทธิ์ในระบบ 9 ก.พ. 66 หรือ 6 พ.ค. 66

2.รอบ Quota
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ 4 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ 4 – 5 พ.ค. 66
สละสิทธิ์ในระบบ 6 พ.ค. 66

3.รอบ Admission
รับสมัคร 1 – 10 พ.ค. 66
ประกาศผลในระบบ # 1 : 17 พ.ค. 66 / # 2 : 23 พ.ค. 66
ยืนยันสิทธิ์ 17 – 18 พ.ค. 66
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

4.รอบ Direct admission
รับสมัคร มหาวิทยาลัยกำหนด 24 พ.ค. – 5 มิ.ย. 66
ประกาศผลในระบบ # 1 : 8 มิ.ย. 66 / # 2 : 18 มิ.ย. 66
ยืนยันสิทธิ์ # 1 : 8 – 9 มิ.ย. 66 / # 2 : 18 – 19 มิ.ย. 66
ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์


การเปลี่ยนแปลงภาพรวมการสอบ

ในกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แตกต่างจากรุ่นก่อนๆ ปีก่อนๆ  จะมี Gat เชื่อมโยง Gat Eng Pat 1-7  9 วิชาสามัญ กสพท. สำหรับ TCAS แบบใหม่ Gat เชื่อมโยง จะหายไปและเปลี่ยนการสอบ Gat เป็น TGAT  ส่วน Pat จะหายไป เปลี่ยนเป็น TPAT  วิชาสามัญจะเปลี่ยนเป็น A-Level รุ่น 66 จะต้องมีการศึกษาโครงสร้างการสอบเพิ่มอย่างมาก 

การเปลี่ยนแปลง
TGAT จะแบ่งเป็น 3 ส่วน 
1. TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล
3. TGAT 3  สมรรถนะการทำงาน

TPAT แบ่งออกเป็น 5 ส่วน
1. TPAT 1 ความถนัดแพทย์
2. TPAT 2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
3. TPAT 3 ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
4. TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรม
5. TPAT 5 ความถนัดทางครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์

TGAT - TPAT นั้นมีความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าสามารถเลือกสอบ Computer base หรือ Paper base ได้ ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท (ยกเว้น TPAT1 กสพท สอบ Paper base เท่านั้นเพราะจัดโดย กสพท) สอบในช่วง 10 - 17 ธันวาคม 65 ใช้คะแนนในรอบ 1(Portfolio ในบางมหาวิทยาลัย), 2, 3, 4

A-LEVEL 
1.  A-LEVEL Math 1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
2.  A-LEVEL Math 2  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
3.  A-LEVEL Sci  วิทยาศาสตร์ประยุกต์
4.  A-LEVEL Phy ฟิสิกส์
5.  A-LEVEL Chem เคมี
6.  A-LEVEL Bio ชีววิทยา
7.  A-LEVEL Soc สังคมศาสตร์
8.  A-LEVEL Thai ภาษาไทย
9.  A-LEVEL Eng ภาษาอังกฤษ
10.  A-LEVEL Fre ภาษาฝรั่งเศส
11.  A-LEVEL  Ger ภาษาเยอรมัน
12.  A-LEVEL Jap ภาษาญี่ปุ่น
13.  A-LEVEL Kor ภาษาเกาหลี
14.  A-LEVEL Chi ภาษาจีน
15.  A-LEVEL Bali ภาษาบาลี

สอบเฉพาะ Paper base ค่าสมัครสอบวิชาละ 100 บาท สอบช่วง 18 - 20 มีนาคม 66 ใช้คะแนนรอบ 2, 3, 4

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก TCAS65 - ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 (mytcas.com)


ใครที่กำลังมองหาหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ TCAS เราขอแนะนำ
หนังสือเตรียมพร้อมสอบ TGAT และ TPAT

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

จุดเด่น
1. สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ทั้ง Vocabular, Grammar, Reading Conprehension และ Speaking และ Conversationเพื่อใช้ในการสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับหัวข้อ
     • ทักษะการพูด (Speaking Skill)
     • ทักษะการอ่าน (Reading Skill)
2. คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

จุดเด่น
1. มีแนวข้อสอบวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) ได้แก่
     • ความสามารถทางภาษา
     • ความสามารถทางจำนวน
     • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
     • ความสามารถทางเหตุผล
2. คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน

จุดเด่น
1. สรุปวิธีการทำข้อสอบวิชาสมรรถนะการทำงาน เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 3 ได้แก่
     • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
     • การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
     • การบริหารจัดการอารมณ์
     • การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
2. คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

หนังสือ แนะวิธีคิดพิชิตสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) มั่นใจเต็ม 100

จุดเด่น
1. มีแนวข้อสอบวิชาเฉพาะความถนัดแพทย์ (กสพท) ได้แก่
     •เชาวน์ปัญญา
     •จริยธรรมทางการแพทย์
     •ทักษะการเชื่อมโยง
2. คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TPAT 1 ความถนัดแพทย์ (กสพท)

จุดเด่น
1. แนะนำการเตรียมตัวสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 PART (ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรมทางการแพทย์ ความคิดเชื่อมโยง)
2. จัดเต็มทั้งแนวข้อสอบ สรุปจริยธรรมทางการแพทย์และบทความเชื่อมโยงพิเศษ
3. VDO เฉลยผ่าน QR code เพื่อการอธิบายได้เข้าใจที่มากกว่า

รายชื่อหนังสือเพิ่มเติม การศึกษา, ม.ปลาย


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
TBX บุกทะลวงศัพท์สอบ TOEIC VOCAB ใช้จริงในชีวิตทำงาน 4000 คำ
฿675
-10.00%
฿750
เซตคู่สุดคุ้ม : บุกทะลวงข้อสอบ TOEIC คว้า 990 คะแนนเต็มได้ไม่ยาก
฿1,250
All that IELTS คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว Writing Reading Listening Speaking
฿891
-10.00%
฿990
TBX คู่มือภาพชีววิทยา Visual Guide to Biology
฿855
-10.00%
฿950
TBX ศัพท์สอบ HSK ระดับต้น
฿675
-10.00%
฿750
Short note ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿225
-10.00%
฿250