FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

4 เรื่อง คณิต ม.ปลาย หลักสูตรใหม่ต้องรู้!
แชร์
top
top
top

4 เรื่อง คณิต ม.ปลาย ตามหลักสูตรใหม่ (2560) มีเรื่องอะไรใหม่ เรื่องไหน ต้องรู้ วันนี้พี่มิ้นมิ้นรวบรวมมาให้น้องๆ ได้อ่านแล้วค่าา

1. ดอกเบี้ยทบต้น และมูลค่าของเงิน (ลำดับ และอนุกรม)

2. แผนภาพการกระจาย และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (สถิติศาสตร์)

3. ตัวแปรสุ่ม และโอกาสในการออกผลลัพธ์ของตัวแปรสุ่ม (ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น)

4. ค่าคาดหมาย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม (ตัวแปรสุ่ม และการแจกแจงความน่าจะเป็น)

และสำหรับน้องๆที่สนใจหนังสือไปอ่านเพิ่มเติม ต้องเล่มนี้เลย!!

ขอบคุณข้อมูลจาก https://bit.ly/3Avg6Yk


รายการหนังสือ คณิต ม.ปลาย เพิ่มเติม  คลิก


ความคิดเห็น : 4 เรื่อง คณิต ม.ปลาย หลักสูตรใหม่ต้องรู้!
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า