Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. ภาค ก. (หลักเกณฑ์ใหม่) ปรับปรุงใหม่ พร้อมสอบ e-Exam มั่นใจเต็ม 100

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย
ขายแล้ว
3679 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874343

฿216
ส่วนลด10.00%
฿240
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 92 เล่ม
ราคารวม :
฿240
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874343
ISBN
9786164874343
ขนาดหนังสือ
21 x 29.5 ซม.
ความหนาสินค้า
0.8 ซม.
น้ำหนัก
430 กรัม
จำนวนหน้า
92 หน้า
วันวางจำหน่าย
08/05/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

รายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. แนะนำการสอบ ก.พ. e-Exam
3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
เตรียมตัวก่อนสอบ
หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper & Pencil)
แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
ระเบียบการเข้าห้องสอบ
การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
การเตรียมตัวไปสอบ
การรายงานตัว
การเข้าสอบและลงทะเบียนสอบ
การสอบ

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
ทบทวนความรู้ภาษาไทยเบื้องต้น
1. ชนิดของคำ
2. เทคนิคการสังเกตประโยคบกพร่อง
การเรียงประโยค
หลักการทำโจทย์เรียงประโยค
การอ่านบทความและความเข้าใจภาษา
1. หลักการทำโจทย์การอ่านบทความ
2. สรุปเทคนิคการตีโจทย์

การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
การอุปมาอุปไมย
1. หลักการทำโจทย์อุปมาอุปไมย
2. สรุปความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย
การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
หลักการทำโจทย์การสรุปความจากภาษา
การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
1. หลักการทำโจทย์การสรุปความจากสัญลักษณ์
2. คุณสมบัติของเครื่องหมายที่ควรทราบ

การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อนุกรม
1. อนุกรมแบบเพิ่ม/ลดด้วยค่าคงที่
2. อนุกรม 1 ชุด แบบยกกำลัง
3. อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง
4. อนุกรมแบบผสม
5. อนุกรมแบบแยกชุด
6. อนุกรมแบบเศษส่วน
พื้นฐานคณิตศาสตร์
1. การเปรียบเทียบมาตราส่วน
2. การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
3. การหาค่าเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ
4. การหาอัตราส่วน
5. การหาพื้นที่
6. การหาอัตราเร็ว ระยะทาง และเวลา
7. เลขยกกำลัง
การวิเคราะห์ตารางข้อมูล

ภาษาอังกฤษ
Part of Speech (ชนิดของคำ)
1. Noun (n.) : คำนาม
2. Verb (v.) : คำกริยา
3. Adjective (adj.) : คำคุณศัพท์
4. Adverb (adv.) : คำวิเศษณ์
5. Pronoun (Pro.) : คำสรรพนาม
6. Preposition (Prep.) : คำบุพบท
7. Conjunction : คำสันธาน
8. Interjection : คำอุทาน
Article (คำนำหน้าคำนาม)
1. a, an
2. the
Tense
1. Present Simple
2. Present Continuous
3. Present Perfect
4. Present Perfect Continuous
5. Past Simple
6. Past Continuous
7. Past Perfect
8. Past Perfect Continuous
9. Future Simple
If-Clause
1. Zero Conditional Sentence
2. First Conditional Sentence
3. Second Conditional Sentence
4. Third Conditional Sentence
Comparison
1. Positive Degree : ขั้นปกติ
2. Comparative Degree : ขั้นกว่า
3. Superlative Degree : ขั้นสุด

ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการ ส่วนกลาง
(บริหารแบบรวมอำนาจ)
1. สำนักนายกรัฐมนตรี (ฐานะเท่ากระทรวง)
2. กระทรวง
3. ทบวง
4. กรม
การบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค
(บริหารแบบแบ่งอำนาจ)
1. จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ม.52)
2. อำเภอ (ม.66)
การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น
(บริหารแบบกระจายอำนาจ)
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. สุขาภิบาล
4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย
กำหนด
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชน  (ม.7-ม.8)
2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ  (ม.9-ม.19)
3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (ม.20-ม.26)
4. การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน  (ม.27-ม.32)
5. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (ม.33-ม.36)
6. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน (ม.37-ม.44)
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ม.45-ม.49)
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. คำสั่งทางปกครอง
3. คู่กรณี  (ม.21-ม.25)
4. การพิจารณา  (ม.26-ม.33)
5. รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง
(ม.34-ม.43)
6. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง  (ม.49-ม.53)
7. การขอพิจารณาใหม่  (ม.54)
8. ระยะเวลาและอายุความ  (ม.64-ม.67)
หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
3. ข้าราชการพลเรือน
เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 3 ประการ
2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 4 ประการ
3. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 5 ประการ
4. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 3 ประการ
ข้อบังคับสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2552
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
1. มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม
2. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
3. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ

เซตคู่ EASY+ข้อสอบ ก.พ
฿565
เซตคู่ หนังสือโน๊ตสรุปสอบ ก.พ. อ่านเข้าใจง่าย
฿690
เซตคู่ หนังสือสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์
฿585
รีวิวหนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. ภาค ก. (หลักเกณฑ์ใหม่) ปรับปรุงใหม่ พร้อมสอบ e-Exam มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
เปิดรับสมัครสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ ปี 2566
อัปเดต!! สำหรับผู้ที่อยากสอบเข้ากรมราชทัณฑ์ในปี2566นี้ ทางกรมราชทัณฑ์ได้เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบบรรจุตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) ในสังกัด สตม. จำนวน 200 อัตรา
ประกาศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2566 จำนวน 200 อัตรา
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2567(รอบแรก)
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2567 (รอบแรก) รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค.2566 สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 600 คน โดยการเรียงลําดับคะแนน รวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมด
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567 เริ่มสมัครออนไลน์ได้ตั้งเเต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566  >> สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566 >> สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566
มาแล้ว‼️ ปฎิทินสอบ TCAS67 #ฉบับคาดการณ์
น้อง ๆ Dek67 เตรียมพร้อมรึยังคะ สำหรับการสอบ TCAS67 ที่จะมาถึงนี้!! พี่บอกเลยว่าน้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือกันได้แล้วนะ แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหนดี เพราะยังไม่รู้เลยว่าแต่ละสนามสอบ สอบช่วงไหน ประมาณเดือนอะไร พี่ก็ได้รวบรวมข้อมูลทำเป็นปฎิทินมาให้น้อง ๆ แล้ว ถ้าอยากรู้ไปดูกันดีกว่า~
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 880 อัตรา
ข่าวดี! สพฐ.ประกาศกำหนดการรับสมัครสอบ ‘ครูผู้ช่วย’ ปี 2566
สพฐ. กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
เตรียมตัว! กำหนดการสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดสอบ 400 อัตรา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะเปิดรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. 400 อัตรา 
เช็กด่วน!! ตารางปฏิทินสอบ A-Level ปี 2566
เช็กด่วน!! ใกล้เข้ามาแล้วกับการสอบสำหรับ DEK 66 วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูล ปฏิทินตารางสอบ A-Level ปี 2566 ที่อัพเดตล่าสุด มาให้น้อง ๆได้เช็กกันจ้า
เช็กเลย! กำหนดการสอบตรง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #Dek66
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เตรียมเปิดรับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ ในวันที่ 1 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 และจะจัดสอบในวันที่ 25 มีนาคม 2566 โดยน้องๆ ที่ต้องการยื่นสมัคร TCAS66  รอบ 3 Admission ใน 3 สาขานี้ เตรียมตัวไว้ได้เลย
อัปเดต!! ตารางกำหนดการสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 รอบ Paper & Pencil และ รอบ e-Exam
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ฉบับอัปเดต!!
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา
ข่าวดี!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 19 ธ.ค. 65
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2566 (รอบแรก)
ด่วน !! รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครเข้าเรียน ม.4 ปี 2566 (รอบแรก) รับสมัครวันที่ 1-31 ส.ค.2565 สมัครได้ที่ https://www.mwit.ac.th/ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบแรก จํานวน 600 คน โดยการเรียงลําดับคะแนน รวมของ T-Score ของแต่ละรายวิชาจากมากไปน้อย และจะต้องได้เปอร์เซ็นไทล์ (percentile) ไม่ต่ำกว่า 55 ของผู้เข้าสอบทั้งหมดในทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ล่าสุด !! กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 72 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  25 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2565
ด่วน!! เริ่มแล้ว สมัครสอบ ก.พ. 2565 แบบ Paper&Pencil จำนวน 500,000 ที่นั่ง
สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแวะเข้ามาดูในบทความได้เลย
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการตำรวจ จำนวน 546 อัตรา
ข่าวดี !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร...
ข่าวดี!!! เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 35 อัตรา ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 )
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 ( ประจำปี 2565 ) สมัครได้ตั้งเเต่ วันที่ สมัคร 25 ก.พ.- 6 มี.ค.2565
ด่วน !! เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- ๑. ประเภทการรับสมัคร ๑.๑ นักเรียนนายสิบทหารบก ผนวก ก ๑.๒ ทหารกองหนุนส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ผนวก ข ๑.๓ ทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ผนวก ค ๑.๔ ทหารอาสา อัตรานายทหารประทวน ผนวก ง เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๐.๐๑ นาฬิกา ถึง ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
ด่วนที่สุด !! สพฐ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 2564
หลังจากใครๆที่รอบสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปอยู่นะคะ ตอนนี้ทางสพฐ.เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย รอบทั่วไปแล้ว ในวันที่ 4-10 มิ.ย. 64 สำหรับใครที่สนใจ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสำหรับการสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไปมาให้ทุกคนแล้วค่ะ
สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 11,703 อัตรา ประกาศภายใน 27 เม.ย.64 พร้อมรับสมัคร 5-11 พ.ค.64
แผนดำเนินงานการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1) การคัดเลือกตำแหน่งครูผู้ช่วย ว 16/2557, ว 17/2557 จำนวน 4,606 อัตรา ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.256      
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง
ด่วน!! ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (รอบทั่วไป) จำนวน 800,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 3-24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางออนไลน์
สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบ e-Exam ประจำปี 2564 จำนวน 40,998 ที่นั่งสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam 2564) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564
กรมยุทธศึกษาทหารบก ประกาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 325 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 325 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 63 - 19 มกราคม 64
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครสอบนักเรียนจ่าอากาศ 499 อัตรา (ไม่ต้องสอบผ่านก.พ. ภาค ก)
ประกาศ กรมยุทธศึกทหารอากาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 499 อัตรา ไม่ต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก 
ด่วน!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ (เพศชาย) บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7,200 อัตรา
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) จำนวน 7,200 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร...
ด่วน!!! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 225 อัตรา
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 ตำแหน่ง รวม 225 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นป
สสวท. ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา2563 โดยมีรายละเอียดของการสมัคร...
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามรถทั่วไป ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2563 กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม
ด่วน!! รับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ 96 อัตรา
ด่วน!! ประกาศรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องวิ่งและว่ายน้ำ จำนวน 96 อัตรา รายละเอียดดังนี้
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี จำนวน 55 อัตรา สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันที่ 21กันยายน - 9 ตุลาคม 2563
ด่วน!! เตรียมเปิดสอบ ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี 2563 เพิ่มกว่า 8,000 อัตรา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า หลังจากสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2563 ไปนั้น มีอัตราว่าง 18,987 อัตรา และจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีผู้สอบผ่านภาค ก และ ข จำนวนทั้งสิ้น
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพศหญิง ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2563 จำนวน 150 อัตรา
ประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
ประชุมแล้ว!! พิจารณาร่างประกาศรับสมัครการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา
เร็วๆ นี้..!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพศหญิง เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2563 จำนวน 150 อัตรา
เกณฑ์ใหม่!! กำหนดการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย(กรณีทั่วไป) สังกัด สพฐ. 2563
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) "เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างและบรรจุ เป็นพนักงาน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน 19,500 บาท/เดือน สมัครได้ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2563
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป อัตราเงินเดือน18,000 บาท จำนวน 1 อัตรา วันที่เปิดรับสมัคร 1-20 พฤษภาคม 2563
ด่วน!! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท/เดือน ภายในเวลาราชการ (16.30 น.) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
ข่าวดี !! เปิดรับสมัครสอบตำรวจ ประจำปี 2563 แล้ว!!! นักเรียนนายสิบตำรวจ 6,400 อัตรา
ครม.อนุมัติแล้ว !! เปิดสอบตำรวจ จำนวน 9,000 อัตรา โดยจะมีการเปิดรับสมัครสอบตำรวจในปี 2563 [[ คลิก ]]
เมื่อเป็นตัวแทนเซราสุแล้วทำอย่างไรต่อ ??
สวัสดีสำหรับตัวแทนทุกท่าน หลายคนอาจสงสัยว่าเมื่อสมัครเป็นตัวแทนเซราสุแล้วยังไงต่อ? จะขายที่ไหน? ขายอย่างไร? โอ้ย!! แล้วมือใหม่อย่างเราจะทำอย่างไร? หยุดก่อน ตอนนี้ทีมงานเซราสุจะมาเผยเคล็ดลับวิธีการขายออนไลน์ทุกวิธีที่ทีมได้ระดมสมองและไอเดียมาให้ตัวแทนได้สานต่อและนำไปประยุกต์ตามความสามารถของแต่ละคน
ประกาศ!! บ.ไอดีซีฯ เปิด "รับสมัครตัวแทนขายหนังสือออนไลน์" ผลตอบแทนมากขึ้น สูงสุด 30% รับจำนวนจำกัด !!
ข่าวด่วน!!! สำหรับชาวโซเชียลที่อยากหาหารายได้เสริม ทางบริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด ได้เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ เป็นตัวแทนขายหนังสือออนไลน์ โดยเพื่อนๆ สามารถขายหนังสือ โดยสต๊อกจะอัพเดทแบบเรียลไทม์ (หมดปัญหาเวลาเปิดออเดอร์) โดย..
9 เคล็ดลับ อ่านหนังสือยังไงให้จำไว
ใครที่ต้องเตรียมตัวสอบ มาดูว่าเคยเป็นกันไหม ? ตั้งใจอ่านหนังสือแต่ก็ยังจำไม่ได้ ลืมในห้องสอบบ้าง หรืออ่านแล้วไม่เข้าใจบ้าง มึนๆงงๆกับตัวเองเพราะข้อสอบหลายๆข้อมันตีกันในหัวไปหมด แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแอดมินขอเสนอเคล็ดลับวิธีอ่านหนังสือให้จำได้แม่นยำ หรือวิธีอ่านหนังสือแล้วไม่ลืม
แนะนำหนังสือสอบท้องถิ่น อัปเดตล่าสุด ฉบับอ่านเองก็สอบติด
ใครที่กำลังจะสอบท้องถิ่น แต่ไม่รู้จะอ่านหนังสือเล่มไหน เซราสุ มีหนังสือมาแนะนำ สอบท้องถิ่น ฉบับอ่านเองก็สอบ เนื้อหาแน่น แนวข้อสอบจัดเต็ม รับรองได้ว่าถูกใจค่ะ
แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ล่าสุด
แจกฟรีแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น ล่าสุด การสอบท้องถิ่นมีการเปิดสอบหลายตำแหน่ง คือ วุฒิระดับ ป.ตรี และ วุฒิระดับต่ำกว่า ป.ตรี ในหลากหลายสาขาวิชา เช่น นิติศาสตร์ สาธารณสุข วิศวกรรม  เกษตร   บัญชี ฯลฯ ซึ่งข้อสอบในการสอบท้องถิ่นนั้นมีด้วยกัน 3 ส่วนหลักๆคือ ภาค ก,ข,ค วันนี้จึงมี10เเนวข้อสอบมาให้ฝึกทำเเละทบทวนก่อนสู่สนามสอบจริง
3 วิธีอ่านสอบยังไงให้ทัน 1 สัปดาห์
เชื่อว่าหลาย ๆ คนน่าจะเคยเป็นคือการอ่านหนังสือไม่ทันเเละมีระยะเวลาอ่านเพียงนิดเดียว ลองมาดู 3 วิธีนี้กันดูค่ะ
สอบท้องถิ่นคืออะไร? มาทำความรู้จักกัน
มาทำความรู้จัก การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทำหน้าที่ปฏิบัติราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย
สอบนายสิบตำรวจ (สายปราบปราม) ควรอ่านอะไร "รวมมาให้เเล้ว"
ในการเตรียมสอบนายสิบตำรวจ การอ่านหนังสือเพื่อเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญมากๆ เราจึงได้รวบรวมเนื้อหาและแนวข้อสอบที่ควรอ่านก่อนเตรียมสอบ ที่จะช่วยทำให้การสอบของเราง่ายขึ้นเเละมีคุณภาพและสามารถช่วยให้มีการเตรียมพร้อมในสำหรับการสอบมากขึ้น
10 รหัสลับฉบับภาษาจีน
รหัสตัวเลขที่วัยรุ่นจีนส่วนใหญ่ชอบส่งกันคืออะไรนะ วันนี้เราจะมาไขความลับนั้นกันค่ะ
5 เทคนิคเลิกเป็น ! วัยรุ่นปวดหลัง
น้อง ๆ คนไหนที่อ่านหนังสือเตรียมสอบจนเป็นวัยรุ่นปวดหลัง วันนี้เราจะเลิกปวดหลังด้วยเหล่าวิธีนี้กันค่ะ !
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย TGAT/TPAT ที่ Dek67 ต้องรู้ !
น้อง ๆ Dek67 คนไหนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย TGAT TPAT มาทางนี้ได้เลยจ้า พี่มีเทคนิคอ่านสอบมาแนะนำให้~
5 เกมผ่อนคลายหลังสอบ
สำหรับใครที่กำลังเครียดจากการสอบ พี่มีเกมผ่อนคลายมาแนะนำ ไม่ควรพลาด!!
10 คณะต้องรู้เพื่อยื่นคะแนนสำหรับน้อง ๆ Dek 67
Dek67 มาฟังทางนี้ น้อง ๆ คนไหนที่ยังไม่รู้ว่าคณะไหนยื่นคะแนนอะไรบ้าง วันนี้พี่รวบรวม 10 คณะต้องรู้มาให้น้อง ๆ ได้ดูกันแล้วค่า~
30 คำศัพท์แสลงภาษาอังกฤษ
รู้หรือไม่? ภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้มีคำศัพท์แสลงเกิดขึ้นมากมาย และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
สอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ควรอ่านอะไร? #ลิสต์มาให้แล้ว
ในการเตรียมสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ สอบตม. การอ่านหนังสือเพื่อเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะ ในวันนี้เราจึงได้ไกด์เนื้อหาและแนวข้อสอบที่ควรอ่านก่อนเตรียมสอบ ตม. ที่จะช่วยทำให้การสอบของเรามีคุณภาพและสามารถช่วยในการเตรียมสอบได้เป็นอย่างดีมาฝากทุกคนกันค่ะ
มัดรวม สำนวน สุภาษิต คำพังเพย 20 คำ
รู้หรือไม่? สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ทั้ง 3 คำนี้ มีความหมายที่ใกล้เคียงกันมาก จนทำให้หลายๆคนอาจจะแยกประโยคไม่ออกว่าประโยคไหนคืออะไร วันนี้เรามาดูความหมาย ทั้ง 3 คำนี้ให้เข้าใจกันค่ะ
เช็กด่วน!! คำไทยในชีวิตประจำวันที่มักสะกดผิด
มาเช็กกันเลย คำในภาษาไทยคำไหนที่หลาย ๆ คนมักสะกดผิดกันมากที่สุด วันนี้เรามาแก้ไขให้ถูกต้องกันไปพร้อม ๆ กันเถอะ
สอบรัฐศาสตร์ควรอ่านอะไร? สอบติดแน่นอน!
ใครที่กำลังจะสอบตรงคณะรัฐศาสตร์แล้วมีปัญหาไม่รู้จะเริ่มอ่านจากตรงจุดไหนไหมคะ? วันนี้ค่ะแอดได้รวบรวมข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์ มาเป็นไกด์ให้กับน้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าคณะรัฐศาสตร์มาฝากกันค่ะ ถ้าอยากรู้เราไปดูกันดีกว่า!
7 ขนมหวาน คลายเครียดหลังสอบ
วันนี้เรามาหาอะไรคลายเครียดอย่างของกินกันดีกว่า โดยของหวานที่มักจะเป็นสิ่งแรกที่ช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลาย ซึ่งสเเหตุมากการที่เราได้รับความหวานจากน้ำตาลมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินที่ทำให้เราอารมณ์ดีแบบที่หาอาหารอื่นมาทดแทนไม่ได้ ถ้อยากรู้ไปดูกันดีกว่า!
สอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil หรือ e - Exam สอบแบบไหนดีกว่ากัน?
มีคนสับสนไม่รู้จะสอบแบบ Paper & Pencil หรือ E - Exam ดี แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะแอดได้ทำตารางเปรียบเทียบการสอบ ก.พ.แต่ละแบบมาให้แล้ว ถ้าอยากรู้ว่าสอบแบบไหนเหมาะกับตัวเรามากที่สุุดต้องไปดูกันเลย!!
พอลิเมอร์ ที่ต้องจำ!! สอบเคมีเทอมนี้คะแนนต้องปัง
วันนี้พี่เลยจะมาแนะนำเนื้อหาบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมาให้กับน้องๆ ม.ปลาย ถ้าอยากรู้เป็นหัวข้ออะไร เราไปเรียนรู้ด้วยกันดีกว่าค่ะ 
สรุปปฏิกิริยาเคมีที่เด็ก ม.ปลาย ต้องรู้!!
ทฤษฎีในวิชาเคมี นั้นมีมากมายหลากหลาย แยกย่อยออกไปในตามแต่ละชนิดของเคมี เราในฐานะคนเรียนหัวแทบจะระเบิดเพราะต้องจำให้ได้เป๊ะๆเพื่อไปใช้ในการสอบ และยิ่งในช่วงของ ม.ปลาย คะแนนสอบของแต่ละวิชานั้นสำคัญมาก วันนี้พี่นำเนื้อหาที่น่าสนใจมาให้
TPAT คืออะไร? สิ่งที่เด็ก TCAS66 ต้องรู้
น้องๆ คนไหนงงในระบบ TCAS ในปีนี้ โดยเฉพาะ TGAT ไม่ต้องกังวลไป เพราะพี่ได้รวบรวมข้อมูลมาให้กับน้องๆ แล้ว ถ้าอยากรู้ไปดูบทความได้เลย
4 อาหารบำรุงสมอง เตรียมพร้อมก่อนสอบ
รู้หรือไม่คะ? ว่ามื้ออาหารก่อนสอบนั้นสำคัญมากๆ เพราะจะช่วยให้เรานั้นเตรียมพร้อมทั้งร่างการและสมองของเรา แต่ว่า 4 อาหารบำรุงสมอง เตรียมพร้อมก่อนสอบจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูด้วยกันดีกว่าค่ะ
5 สีนำโชค สอบแล้วปังอย่างแน่นอน! (สายมูชอบ)
รู้สึกกังวล ไม่มั่นใจ ต้องการหาสิ่งที่เพิ่มโชคหรือความมั่นใจให้กับเราตอนสอบ วันนี้พี่เลยจะมาแนะนำ "5 สีนำโชค สอบแล้วปังอย่างแน่นอน!" มาให้กับน้อง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้ แต่จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันดีกว่า
อยากสอบเข้าห้อง GIFTED ม.1 โรงเรียนชั้นนำ ต้องรู้ ทรัพยากรป่าไม้ !!!
ห้อง GIFTED นั้นเป็นห้องที่เด็กเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากสอบเข้า แต่ต้องแข่งขันกันสูงทั้งในเรื่อง เกรด คะแนนสอบ และผลงานต่างๆ ในวันนี้เราจะมาชวนทุกคนให้รู้จักกับเรื่อง ทรัพยากรป่าไม้ เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ติดห้องกิฟต์เพื่มขึ้น ทางเซราซุได้รวบรวมประเภทของทรัพยากรป่าไม้มาให้แล้ว ไปดูกันเลย !!! 
อยากสอบเข้าห้อง GIFTED ม.1 โรงเรียนชั้นนำ ต้องรู้ รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต !!!
ห้อง GIFTED นั้นเป็นห้องที่เด็กเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากสอบเข้า แต่ต้องแข่งขันกันสูงทั้งในเรื่อง เกรด คะแนนสอบ และผลงานต่างๆ ในวันนี้เราจะมาชวนทุกคนให้รู้จักกับเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ติดห้องกิฟต์เพื่มขึ้น ทางเซราสุได้รวบรวมรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตมาให้แล้ว ไปดูกันเลย !!! 
อยากสอบเข้าห้อง GIFTED ม.1 โรงเรียนชั้นนำ ต้องรู้ ชนิดของพลังงงาน !!!
ห้อง GIFTED นั้นเป็นห้องที่เด็กเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากสอบเข้า แต่ต้องแข่งขันกันสูงทั้งในเรื่อง เกรด คะแนนสอบ และผลงานต่างๆ ในวันนี้เราจะมาชวนทุกคนให้รู้จักกับเรื่อง ชนิดของพลังงาน เพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้ติดห้องกิฟเพื่มขั้น ทางเซราซุได้รวบรวมชนิดของ พลังงานมาให้แล้ว ไปดูกันเลย !!! 
Procreate คืออะไรทำไมนักวาดหลาย ๆ คนถึงสนใจ
Procreate เรียกได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นวาดภาพใน IPads ที่เป็นอันดับหนึ่งในดวงใจของใครหลาย ๆ เพราะด้วยความที่ตัวของโปรแกรมนั้นมีความหลากหลายทั้งในด้านการใช้งานฟังก์ชันที่สนใจ ทำให้นักวาดหลาย ๆ คนถึงกับติดใจเจ้าแอพนี้จนไม่เปลี่ยนแอพหนีไปไหน แถมตัวแอพนี้ยังมีคนทำหนังสือออกมาสอนวิธีการใช้งาน ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่า Procreate คืออะไรและมีจุดเด่นยังไง
สรุปวิธีการใช้ If-clause ออกสอบแน่ (สอบ ก.พ. ภาค ก. ภาษาอังกฤษ)
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ If-clause การสมมุติเรื่องราว อดีต ปัจจุบัน อนาคต มีอยู่ 3 โครงสร้าง ทางเซราสุได้สรุปรูปแบบ If-clause ต่างๆมาให้แล้ววว !!!
ทบทวนคำราชาศัพท์ ม.ต้น !!
มาเจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาไทย และวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องของคำราชาศัพท์ที่ใครหลาย ๆ คนพลาดกันเยอะมากเพราะเราแทบไม่ได้ใช้มันจริง ๆ ในชีวิต ทำให้การฝึกทบทวนต้องมาจากในหนังสือแทบจะทั้งหมด แต่ก็ไม่ต้องเครียดวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ ม.ต้นทุกคนมาฝึกทบทวนเรื่องของคำราชาศัพท์กัน !!
รู้ก่อนสอบ ก.พ. อังกฤษ CONJUNCTION เชื่อมคำถูกจุด ข้อสอบกี่ชุด ก็ไม่สะดุดแน่นอน
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ conjunction คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ วลี ประโยคเข้าด้วยกัน ทางเซราสุได้สรุปรูปแบบ conjunction ต่างๆมาให้แล้ววว !!!
 วรรณยุกต์ ภาษาไทย ม.ต้น ควรรู้
วรรณยุกต์ เป็นสิ่งที่น้อง ๆ ม.ต้น ทุกคนต้องเจอข้อสอบ วิชาภาษาไทย ดังนั้นในวันนี้เราจะมาทบทวนวรรณ์ยุกต์ไทยกัน !!
ภาษาไทยต้องรู้ คำพ้องรูป พ้องเสียง ม.ต้น
ภาษาไทยถือว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องพูดกันได้อยู่แล้ว แต่ถ้าว่ากันตามจริงในส่วนของด้านวิชาการภาษาไทยไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใจได้ง่าย ๆ เปรียบกับ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ที่ใครหลาย ๆ คนยังใช้หรืออ่านกับแบบผิด ๆ อยู่ ในบทความนี้เราจะทุกคนมาทบทวนกัน !!
รู้ก่อนสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ PRONOUN วางรูปแบบประโยคถูกมีชัยไปกว่าครึ่ง !!
สอบ ก.พ. ภาค ก ต้องรู้ pronoun มีการวางรูปประโยคในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยจะมาแนะนำ pronoun ในแต่ละรูปแบบกันเลย !!!
เลขยกกำลัง คุณสมบัติที่ต้องรู้ !!!
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ คุณสมบัติของเลขยกกำลัง ขอแค่รู้เลขยกกำลังก็จะไม่ยากอีกต่อไป แค่รู้สูตร ก็สามารถทำได้ไม่ยาก ทางเซราสุได้สรุปมาให้แล้วรวบรวมวิธีการหาทั้งหมดมาแล้วววว !!!
10 หนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ขายดีปีล่าสุด !!
มาแล้ว 10 อันดับหนังสือเตรียมสอบ ก.พ. ขายดีที่สุดปีล่าสุด แน่นอนหนังสือ 10 เล่มที่เราจะมารู้จักกันในวันนี้ไม่ใช่มีแค่ ขายดี แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และ ตัวอย่างข้อสอบที่ออกจริง พร้อมเทคนิคที่ช่วยให้เราทำคะแนนได้เยอะขึ้น
เคมี ม.ปลาย เอนไซม์ ที่ต้องรู้ !!
อยู่ ม. ปลายต้องแชร์เก็บไว้เลยนร้าาาา......บทความในวันนี้ เราจะชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมารู้จักเจ้า เอนไซม์ ให้มากขึ้นเพื่อคะแนนสอบเคมีของเราจะได้ปัง ๆ !!
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ เรื่องการเปรียบเทียบมาตราส่วน
การเปรียบเทียบมาตราส่วนคือ การบอกปริมาณจำนวนหรือขนาดของของสิ่งหนึ่ง เปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งแบ่งได้เป็นหลายแบบมาก ซึ่งเราเจอหนังสือ ก.พ. เล่มหนึ่งที่รวบรวมวิธีการเปรียบเทียบส่วนใหญ่มาแล้วววว !!! มาดูกันว่ามีแบบไหนบ้าง
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ หลักการหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หลายคนแค่ได้ยินก็ปวดหัวแล้ว แต่ความจริงแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย แค่รู้เทคนิค ก็สามารถทำได้ไม่ยาก ทางเซราสุได้สรุปมาให้แล้ว
อยู่ ม.1 ต้องรู้ คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน
วิชาคณิตศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นวิชาที่เรียกได้ว่าต่อให้เรียน หรือ ฝึกไปมากเท่าไหร่ก็ยังสามารถมีข้อผิดพลาดได้อยู่โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย ที่วิชาคณิตถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ และในวันนี้เราจะมาเพิ่มความมั่นใจวิชาคณิต
ติวสอบ ก.พ. วิชากฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ในบทความนี้เราจะพาทุกคนทบทวนวิชากฎหมาย กับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ 2534 และ ที่แก้ไขเพิ่ม8 ฉบับ
สอบ ก.พ. ภาค ก. ต้องรู้ 10 แบบอนุกรมต้องเจอแน่ !!!
หลายๆคนคงสับสนกับอนุกรมที่มีหลายรูปแบบจนทำข้อสอบได้ไม่เยอะเท่าที่ควร อนุกรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นและลดลงของตัวเลขในรูปแบบต่างๆ วันนี้ผมจะบอกรูปแบบอนุกรมทั้งหมดที่ทุกคนต้องเจอ มาดูอนุกรมในรูปแบบต่างๆกัน !!!
มือใหม่หัดสอบ ก.พ. ต้องรู้ ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ ก.พ.65
มือใหม่หัดสอบ ก.พ. ต้องรู้  หากคุณเพิ่งเคยสอบครั้งแรก ห้ามพลาดบทความนี้ เพราะเราบอกถึงปัญหาที่พบบ่อยในการสอบ ก.พ. พร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหาเหล่านั้น จะมีวิธีกแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยยย...
ทบทวน อุปมาอุปไมย พิชิตสอบ ก.พ.!!
อุปมาอุปไมย หลาย ๆ คนอาจจะมองว่าเป็นอะไรที่ "หมู ๆ กล้วย ๆ" แต่ผมเห็นมานักต่อนักแล้วกับคนที่ประมาทจนตกม้าตายในส่วนนี้ ดังนั้นการที่เรามาทบทวน อุปมาอุปไมย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เราสอบได้คะแนนเต็มร้อย
สอบ ก.พ. แบบ e-Exam คืออะไร
หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าการสอบ ก.พ. คืออะไร แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีการสอบแบบ ก.พ. e-exam ที่มีความแตกต่างจาก ก.พ. ปกติอยู่เล็กน้อย และ วันนี้เราจะมาดูกันว่าสอบ ก.พ. e-exam คืออะไร
คำศัพท์จีน ที่ควรรู้ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ สอบ HSK ระดับ 3-4
ภาษาจีน ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่ยากที่สุดในโลกใครหลาย ๆ คนใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลาหลายปี แต่ก็ยังไม่คล่อง วันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์จีน ที่ควรรู้ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและ สอบ HSK ระดับ 3-4 กันนะคะ
Chemistry สรุปหลักสมการเคมี ม.ปลาย น่ารู้
วิชาเคมี เป็นหนึ่งในวิชาที่ยากมาก ๆ ในช่วง ม.ปลาย และไม่รู้ว่าจะต้องไปหาหนังสือเล่มไหนมาติวสอบ แต่ในบทความนี้เราจะสรุปเนื้อหาหลักสมการเคมีน่ารู้ ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ
ในระบบนิเวศมีสิ่งชีวิตหลากหลาย ซึ่งอาศัยอยู่รวมกันในแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใดแห่งหนึ่ง และในวันนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาทบทวนเรื่องของ ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศกัน !!
Suffix ชีวะที่เด็ก ม. ปลาย ต้องรู้
เคยเจอกันมั้ย ปัญหาที่คนเรียนชีวะจะต้องเคยเจอกันแทบทุกคนเลยก็คือ การลืมศัพท์ Suffix ชีวะทำให้บางครั้งเป็นผลกระทบต่อการเรียน วันนี้เราขอชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาทบทวน Suffix ที่จำเป็นในวิชาชีวะ
3 เทคนิคอ่านหนังสือให้เข้าใจไว
ใครหลาย ๆ คนอาจจะเคยประสบพบเจอกับปัญหาที่ว่า อ่านหนังสือติวสอบไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหัวสักทีและ ก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงดี วันนี้เราจะมาเสนอ วิธีแก้ปัญหา โดยเราจะมาแนะนำ 3 วิธีที่จะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้เข้าใจไวขึ้น ดียิ่งขึ้น แล้ว 3 วิธีนี้จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย!!
เปิดกรุ "คัมภีร์ พิชิตสนามสอบราชการ" ปีล่าสุด
ตอนนี้คงมีใครหลาย ๆ คนที่กำลังตามหาหนังสือเตรียมสอบราชการกันอยู่ใช่ไหมคะ แต่จะเลือกเล่มไหนดีล่ะที่มันจะตรงจุดกับสิ่งที่เราต้องการ วันนี้เรามาแนะนำหนังสือพิชิตสนามสอบราชการกันค่ะ รับรองได้เลยว่าจะอ่านเล่มไหนก็สามารถสอบติดแน่นอน
6 ไอเดียเก๋ ๆ หารายได้เสริมในช่วงปิดเทอม
มีเวลาว่างหลายเดือนก่อนเปิดเทอม จะมัวนั่ง ๆ นอน ๆ ออนไลน์เรื่อยเปื่อยคงไม่มีประโยชน์ ลุกขึ้นมาหารายได้ช่วงปิดเทอม เพิ่มรายได้เสริมในวัยเรียนกันเถอะ!!
มัดรวม หนังสือคู่มือเตรียมสอบ แบบฝึกหัด ป.1-ป.6 ที่ต้องมีติดกระเป๋า
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอม สำหรับน้องๆ ป.1 - ป.6 ปิดเทอมนานๆก็คงจะเบื่อ ควรหมั่นฝึกฝนทำแบบฝึกหัด ทบทวนความรู้ พัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ ให้พร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน มาเพิ่มในส่วนของวิชาความรู้ให้มากขึ้นกันเถอะมากขึ้น
เทคนิค!! เตรียมตัวรับมือส่งลูกเข้า ม.1 ให้สำเร็จ
ชี้เทคนิค!! สำหรับผู้ปกครองที่อยากเตรียมตัวน้องๆ สู่ระดับชั้น ม.1 ได้สำเร็จ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน
10 หนังสือออกใหม่แนวข้อสอบเข้า ม.4 อัปเดตล่าสุด
มีนาเเล้ว น้องๆมีหนังสือกันรึยังเอ่ยย วันนี้พี่ก็มี 10 หนังสือที่อัพเดทใหม่ในเดือนมีนาคม มาฝากกันค่ะ ที่มาพร้อมกับเเนวข้อสอบที่ละเอียด สำหรับน้อง ๆ ที่จะสอบเข้า ชั้น ม.4 ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะอ่านอะไรดี ไม่ต้องกังวลไปนะคะ มาเตรียมตัวสอบเข้า ม. 4 ให้คะเเนนเต็ม 100 % ไปพร้อมกัน มาลุยกันเลย!
HOW TO ฮีลใจตัวเอง ในวันที่ “หมด Passion”
มองไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งที่ไม่ชอบ มองไปทางไหนก็ดูน่าเบื่อไร้สีสันไปหมด จนเริ่มรู้สึกหมดไฟ หมด Passion กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เป็นธรรมดาที่หลายๆคนจะพบเจอกับปัญหานี้ ฉะนั้นเราก็ควรที่จะมีวิธีรับมือกับมันได้ดีเช่นกัน
รวมทริคพิชิต PAT 1 + PAT 2 อ่านยังไงไม่ให้ตุ๊บ !!
สำหรับน้องๆ ที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะน้องๆ ม.6 จะต้องทำการแอดมินชั่น มีการทดสอบ GAT PAT เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปใช้ยื่นคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย หลายๆ คนอาจจะยังไม่ทราบว่า PAT คืออะไร ต้องสอบวิชาไหนบ้าง ลองไปอ่านทำความเข้าใจกันค่ะ
ตามหาเเรงบันดาลใจ ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
อย่าปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อจำเจ เราควรสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองอยู่เสมอ เพราะเรามีวิธีที่จะช่วยให้คุณ ตามหา Inspiration เพื่อเติมไฟให้ชีวิตกลับมาสดใสอีกครั้ง
6 เทคนิค พิชิต PAT 1 เก็บคะเเนนให้สูงกว่าใคร
เพราะ PAT1 ไม่เคยง่าย และไม่เคยอ่อนโยนกับใครเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้คะแนนดีคือ "การรู้ทันข้อสอบ" วันนี้พี่ก็มีเทคนิคดี ๆ สำหรับน้องที่กำลังเตรียมตัวสอบ PAT 1 ให้ได้คะแนนสูงกว่าใครไปดูกันเลย....
ไอเดีย : จัดโต๊ะอ่านหนังสือยังไงให้ปัง
~ สวัสดีเช้าที่สดใส ~ เริ่มเบื่อกันหรือยังคะ กับโต๊ะอ่านหนังสือเเบบเดิม ๆ เห็นหนังสือทีไรแล้วง่วงทุกทีใช่มั้ยล่ะ งั้นเราจัดโต๊ะอ่านหนังสือกันดีกว่า ไม่ได้มีเเค่จัดให้เป็นระเบียบเท่านั้นนะเเอดยังได้นำสิ่งที่เรียกเสริมความปังโดยผสมผสานกับศาสตร์ของฮวงจุ้ยเข้าไปด้วยนะคะ จะมีอะไรบ้างไปดูกัน
How To Trick ปลุกไฟสร้าง Passion ฉบับ EASY EASY
~ สวัสดีเช้าที่สดใส ~ วันนี้เเอดก็มาพร้อมกับเคล็ดลับการเพิ่มทักษะเพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น ปลุกไฟตัวเองกันค่ะ รับรองว่าทำตามได้ไม่ยาก แค่เตรียมกายและใจให้พร้อม แล้วลุยเลย!
เรียนให้มีความสุขได้ง่าย ๆ สไตล์ : EASY NOTE
การเรียนถือว่ามีความสำคัญกับชีวิตเรา อาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับคนหลาย ๆ คน แล้วเราจะเรียนอย่างไรให้มีความสุข ซึ่งหากเรามีความสุขกับการเรียนก็ย่อมส่งผลดีต่อตัวเราไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ แต่สำหรับใครที่ยังเรียนไปแล้วยังมีความเครียดอยู่ วันนี้เเอดก็มีเคล็ดลับเทคนิคในการเรียน ถ้าพร้อมเเล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า มีอะไรบ้างๆไปดูกัน
เคล็ดลับ "5 ประโยชน์จากการอ่านหนังสือ"
เคยสงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าการอ่านหนังสือ นอกจากจะได้ความรู้เเล้วยังมีประโยชน์อะไรบ้าง วันนี้ เเอดมีคำตอบมาให้ค่ะ กับ 5 ประโยชน์ สุดจึ้งที่อ่านเเล้วต้องอยากหาหนังสือมาไว้ข้างกายอย่างเเน่นอนค่ะ
แอดไลน์ เป็นเพื่อนกับ เซราสุ ลุ้นรับรางวัลฟรี ทุกเดือน
เพียงแค่แอดไลน์ เป็นเพื่อนกับ เซราสุ ลุ้นรับรางวัลฟรี ทุกเดือน ติดตามข่าวสารและรู้โปรโมชั่นพิเศษก่อนใคร รีบมาสแกนนะคะ ทุกคน มันดีกว่าที่คิด มันดีต่อการช้อป
ดันเว็บไซต์ให้ติดอันดับ google ด้วย SEO
SEO คือ การทำทุกอย่างเพื่อให้เว็ปไซต์ของเราขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆ ของผลการค้นหา ที่จะช่วยให้บทความของคุณติดอันดับบน Google ทำให้มีคนค้นหาเว็บไซต์และบทความของคุณเจอเพิ่มมากขึ้น
ข่าวดี !! ช้อปหนังสือก็ลดหย่อนภาษีได้ (สูงสุด 30,000 บาท)
‘โครงการช้อปดีมีคืน’ นำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ของปี 2565 เริ่มเเล้วตั้งเเต่วันที่ (1ม.ค.- 15 ก.พ. 2565) วันที่ 2 มกราคม 2565 กรณี คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ของกระทรวงการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2565 หนึ่งในนั้นคือโครงการช้อปดีมีคืน สำหรับผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กลุ่มผู้ประกอบการประเภทสินค้าและบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการขายหนังสือและสินค้าOTOP
TCAS : จดไว้เลย!!! สนามสอบวิชาสามัญ
เหลือเวลาเตรียมตัวอีกไม่กี่เดือนแล้ว เตรียมจัดเต็มด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุดก่อนลงสนามสอบจริงในทุกสนาม
6 วิธีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ
การเตรียมความพร้อมก่อนสอบนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำ เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการเพิ่มความมั่นใจแล้วนั้นยังช่วยในเรื่องชองสมาธิได้ดี
7 เคล็ดไม่ลับ การลงทุนหุ้นสำหรับมือใหม่
การลงทุนไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ชนิดใดย่อมมีความเสี่ยง แม้กระทั่ง ''ทอง'' ที่เป็น Safe Heaven ของการลงทุนเอง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนล้วนมาจากความรู้ ความเข้าใจของนักลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์นั้นๆ หากคุณมีความเข้าใจในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมากเพียงพอ
7 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ "เล่นหุ้น"
ยังไม่มั่นใจ แต่อยาก "เล่นหุ้น" ธุรกิจต่าง ๆ คนยุคใหม่นั้นก็ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมการบริโภค เลยอยากลองดูบ้าง แต่สำหรับมือใหม่อย่างเราไม่เข้าใจในการเล่นหุ้นเลย วันนี้เเอดจะมาแนะนำ 7 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ "เล่นหุ้น"
Short Note : เทคนิคอ่านหนังสืออย่างไรให้จำเเม่น
สวัสดีค่ะน้องๆทุกคน วันนี้พี่จะมาแชร์เทคนิคการอ่านหนังสืออย่างไรให้จำเเม่น เป็นวิธีที่ดีอีกวิธีในการทำให้อ่านหนังสือแล้วจำได้นานๆ เผื่อจะได้ไอเดียดีๆในการนำไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะ จะเป็นยังไงบ้าง ไปดูกันเลย…..
ดูแลหนังสืออย่างไร ? ให้สะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ
ทำอย่างไรดียังไม่อยากทิ้งหนังสือเลย ถ้ารู้วิธีก็อาจจะเก็บน้องไว้ได้อีกยาวๆ วันนี้พี่เเพรวมาพร้อมกับ 3 วิธีการดูแลหนังสือของเราเเม้จะหลายปีเล้วหากอยากนำกลับมาเปิดอีกเมื่อไหร่น้องก็ยังสดใสน่าอ่านอยู่เสมอ
เตรียมตัวสอบเข้าม.1 ในยุคเรียนออนไลน์ ฉบับติวด้วยตัวเอง
การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งสำหรับน้องๆที่ต้องการเข้า ม.1 วันนี้แอดมินจะพามาเตรียมความพร้อมในฉบับตัวเอง
EASY NOTE : 5 ไอเดียการจด เพื่อเพิ่มคะแนนสอบ
ใครที่เป็นสายชอบ จดโน๊ต หรือชอบย่อข้อความ มาทางนี้เลย แอดมินมี 5 ไอเดียจดโน๊ตเพิ่มคะแนนสอบ หรือถ้าใครเบื่อ ไม่อยากจดเอง ต้องอ่านให้จบนะ พี่แอดมินมีทางลัดให้
สูตรหาค่าพลังงานความร้อน
วันนี้พี่แอดมิน จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอุณภมูของสารต่างๆ ว่าเป็นแบบใหน และ ถ้าน้องๆอยากเก่งวิทยาศาสตร์ น้องๆต้องมีหนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา+ข้อสอบเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (สอบเข้า ม.4) มั่นใจเต็ม 100 แค่นี้ก็เก่งได้ไม่ยากแล้ว
7 วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยทำให้ความจำของคุณดีขึ้น
อาการขี้หลงขี้ลืมอาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ถ้าการขี้หลงขี้ลืมเกิดขึ้นบ่อยจนส่งผลกระทบต่อการทำงาน หรือการใช้ชีวิตประจำวัน และเราไม่รีบแก้ไข อาการที่เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็เป็นอาจส่งผลเสียกับเราทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต พี่แอดมินจึงมีคำแนะนำง่ายๆ ที่จะช่วยเปลื่ยนนิสัยขี้ลืมของเราให้กลับมาดีขึ้นได้
9 วิธีเพิ่มทักษะการฟัง สำหรับคนทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง
การฟัง หรือ Listening ถือเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งของผู้ที่กระหายในความสำเร็จของชีวิต เพราะเราในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนั้น สามารถเริ่มต้นเรียนรู้ได้จากทักษะแรกสุดที่ธรรมชาติให้มา นั่นคือการฟังนั่นเอง ยิ่งถ้าคุณทำงาน หรือสร้างธุรกิจ (Start Up) ด้วยแล้ว การฟังยิ่งทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว เพราะหากการฟังไม่ดี เกิดการเข้าใจผิดหรือตัดสินใจผิด ปัญหาจะเกิดกับธุรกิจทันที
8 เคล็ดลับ อ่านหนังสือให้จำนานๆ
หนึ่งในปัญหาที่หลายคนคงเคยเจอเมื่อต้องอ่านหนังสือคือ อ่านไปแล้วจำไม่ได้ อ่านไปก็ลืม !!! ทำให้พอต้องไปสอบก็จะสอบได้คะแนนไม่ได้ หรือสอบแข่งขันก็สอบไม่ติด ถ้าอยากแก้ปัญหาแบบนั้นมาฟังกันเลย เพราะวันนี้แอดมิน มีเทคนิคในการอ่านหนังสือให้จำได้นาน ๆ มาฝากทุกคนกัน
ตารางสอบ TOEIC ก่อนสิ้นปี 64
เซฟไว้เลย! ตารางสอบโทอิคก่อนสิ้นปี 64 สำหรับใครที่เล็งสนามไหนไว้ ก็อย่าลืมตรวจสอบกับศูนย์สอบอีกครั้งนะคะ
เรื่องต้องรู้ ! ระบบเศรษฐกิจไทย สังคม ม.ปลาย จาก หนังสือ Easy Note สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
เรื่องต้องรู้ ! ระบบเศรษฐกิจไทย สังคม ม.ปลาย จาก หนังสือ Easy Note สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 " จดไว้ออกสอบแน่ "
เปลี่ยนคณิตให้เป็นเรื่องง่าย ด้วย Easy Note Math ม.ปลาย ใหม่ล่าสุด!
Easy Note Math ม.ปลาย+วิเคราะห์โจทย์เข้ม มั่นใจเต็ม 100 ทบทวนง่าย เห็นภาพใหญ่ นำไปสู่คำตอบ เน้นสร้างความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ "ด้วยภาพ" ไม่เน้นจำสูตร แต่สามารถ "ประยุกต์ใช้ในห้องสอบได้จริง" วิเคราะห์โจทย์เข้ม และแนวข้อสอบ Math Literacy ที่ต้องเจอใน TCAS เนื้อหาตรงตาม "หลักสูตรใหม่ (2560)" รับรองไม่โป๊ะ มั่นใจได้แน่นอนกับ Easy Note Math ม.ปลาย เล่มนี้
6 Trick พิชิตสอบ PAT 5 สุดปังงง
วันนี้พี่มิ้นมี 6 Trick พิชิตสอบ PAT 5 มาแนะนำน้องๆ ที่กำลังจะสอบ น้องๆคงเครียดใช่มั้ยคะ ลองเอา 6 วิธีนี้ไปลองทำดู สอบได้แน่นอน !!
สารพันปัญหาการเรียนของลูกรัก
สารพันปัญหาที่พ่อแม่เริ่มมองเห็น หลังได้เรียนออนไลน์! เชื่อว่าผู้ปกครองหลายท่านคงกำลังกุมขมับไป สอนการบ้านลูกๆ ไปอยู่แน่ วันนี้พี่มิ้นจึงได้รวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการเรียนที่อาจพบได้ ในเด็กช่วงวัยประถมศึกษา พร้อมวิธีแก้ไขมาฝากทุกท่านกันนะคะ
4 เรื่อง คณิต ม.ปลาย หลักสูตรใหม่ต้องรู้!
4 เรื่องคณิต ม.ปลาย ตามหลักสูตรใหม่ (2560) มีเรื่องอะไรใหม่ เรื่องไหน ต้องรู้ วันนี้พี่มิ้นมิ้นรวบรวมมาให้น้องๆ ได้อ่านแล้วค่าา
5 Tips ปลุกพลังก่อนเข้า ม.4
จะทำอย่างไร ถ้าใจเราหมดไฟในการอ่านหนังสือ วันนี้พี่มิ้นมิ้น มี 5 Tips ปลุกพลังก่อนเข้า ม.4 ไปดูกันเลย
เปลื่ยนงานอดิเรกให้เป็นรายได้
เปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นเศรษฐินีน้อยแบบไม่ #จนทิพย์! ใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันน่ะสิ ฉันน่ะสิ! พี่มิ้นมิ้นเชื่อว่าหลายคนคงมีเรื่องที่ชอบทำในเวลาว่าง อย่างเช่น แต่งนิยาย ทำขนม หรือแม้แต่วาดรูป มาเปลื่ยนให้สิ่งที่ชอบเป็นรายได้กันเถอะ
เทคนิค "เรียนชีววิทยาแล้วรุ่ง"
สำหรับใครที่กำลังถึงทางตัน รู้สึกว่าชีววิทยายากเกินเยียวยา ยิ่งอ่านก็ยิ่งง่วง อ่านอย่างไรก็ไม่เข้าใจ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร วันนี้พี่มิ้นมีเทคนิคเด็ดๆ มาช่วยน้องๆ ไปดูกันเลย
อยาก ปั๊ว ปัง เปิดเทอม ม. ปลาย ต้องทำแบบนี้
เตรียมตัวรับเปิดเทอมยังไงให้ปังกว่าใครเพื่อน! เพราะมัวแต่ตื่นเต้นที่จะได้ขึ้นม.4 เลยทำให้น้องๆ หลายคนลืมเรื่องสำคัญอย่างการเตรียมรับมือกับบทเรียนสุดหินที่จะต้องเจอ วันนี้พี่่มิ้นมิ้นขนเคล็ดลับเด็ดๆ ที่คนเก่งเขาทำกันมาบอกค่ะ
5 วิธีเตรียมสอบหมอ ฉบับเพิ่งรู้ใจตัวเอง
สายไปไหมถ้ารู้ว่าอยากเรียนหมอตอนนี้? เริ่มเตรียมตัวยังไงก่อนอย่างแรก ที่นี่มีคำตอบ!
เรียนคณะใหนดี วิธีค้นหาตัวเองให้เจอ
วันนี้เราจะมาคุยกัน ในหัวข้อที่เป็นปัญหาโลกแตก หนักอกหนักใจ ของวัยรุ่นทุกยุคสมัย ถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที ไม่รู้ว่าชอบอะไร ไม่รู้ว่าถนัดอะไร ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดี?? มาทางนี้เลย‼ มาดูวิธีการดีๆ ที่จะช่วยน้องๆ ในการ ค้นหาตัวเอง ซึ่งพี่มิ้นมิ้น ขอแนะนำเลย ทำตามนี้จะพอเห็นแนวทางแน่นอน
5 วิธีทำตามนี้เคมีต้องปัง!
เคมี วิชานี้น้องไหวมั้ยยยย วันนี้พี่ๆ จาก สนพ. อินโฟเพรส นำ 5 วิธีสุดปัง มาให้น้องๆ เตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มเรียนวิชาเคมี ในช่วงเปิดเทอมใหม่กันนะ
จ่าย 500 กำไร 5 ล้าน! ด้วย MarTech 2021
     แบรนด์ที่แสนดีต้องรู้ลึก รู้จัก รู้ใจ และรู้ทันลูกค้ายิ่งกว่าใคร! หนังสือเล่มนี้ได้รีวิวอย่างเจาะลึก Marketing Technology (MarTech) Tools ที่ Brand ทั่วโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต่างบูรณาการใช้ MarTech เพื่อมองทะลุพฤติกรรมดิจิทัลของผู้คน แล้วนำ Insight มาระเบิดยอดขาย
7 ขั้นตอนการทำอาหารสู่กระบวนการทำงานของ Power BI
กระบวนการทำงานของทุกๆอย่างล้วนมียากมีง่ายแตกต่างกันไป แต่กระบวนการที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายก็คือ การทำอาหาร ดังนั้น วันนี้เราได้ยกกระบวนการการทำอาหารมาเปรียบเทียบกับกระบวนการทำงานของ Power BI เพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นของทุกคน ถ้าพร้อมแล้วกดเข้ามาเลย!
เปลี่ยน !!! Power BI ทางเลือกใหม่ในการ "จัดการข้อมูล" ยุคโควิด-19
ปัจจุบันข้อมูลถูกให้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านองค์กรและธุรกิจ อีกทั้งยังมี Platfrom / Solution / Tool มากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับในเรื่องนี้ หนึ่งในนั้นคือ Data Visualization Tool
รวมหนังสือสอบเข้า ม.4 สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง
สำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าม.4 อยู่แล้วไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนดี ไม่ต้องห่วงค่ะ วันนี้ทางเราได้รวบรวมหนังสือมาให้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าจะทำข้อสอบเข้าม.4 ที่โรงเรียนดังไม่ได้ เพราะทุกเล่มที่เราเตรียมมาให้รับรองว่าเนื้อหาเน้น ข้อสอบเน้นๆมาให้น้องๆได้ทำกันค่ะ
รวมหนังสือสอบเข้าม.1 สอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง
คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงจะเตรียมตัวให้น้องๆชั้นประถมสอบเข้าในระดับชั้นม.1 วันนี้เราได้รวบรวมหนังสือแต่ละวิชาต่างๆเพื่อเตรียมตัวให้น้องๆในการสอบโรงเรียนชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนในเครือสาธิต จุฬาภรณราชวิทยาลัย หรือโรงเรียนประจำจังหวัดทั่วประเทศ
แจกฟรี แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย/อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ
แจกฟรี แบบฟอร์มกระดาษคำตอบปรนัย/อัตนัย 40 ข้อ 60 ข้อ 100 ข้อ กระดาษตัวเลือกคำตอบสำหรับหนังสือแนวข้อสอบ สามารถดาวน์โหลดไปพิมพ์หรือเปิดบนiPad/แท็บเล็ต เพื่อใช้ทดลองทำข้อสอบเหมือนการสอบจริง ไฟล์มีทั้งแบบรูปภาพ JPG และ Acrobat PDF เลือกได้ตามต้องการใช้ได้ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู หรือผู้ที่สนใจ
รวมหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1-ป.6 (Hello English World)
ตอนนี้คุณแม่หลายคนคงมองหาหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ วันนี้ทางเซราสุมีแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษป.1-ป.6 เอาใจคุณแม่และเด็กๆที่มองหาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษกันอยู่ พร้อมแนะนำหนังสือว่ามีข้อดีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลย
อ่านหนังสือสอบ ก.พ. เล่มไหนดี ???
สำหรับการเตรียมสอบก.พ. หลายคนคงวางแผนอ่านหนังสือกัน วันนี้เราได้รวบรวมหนังสือสำหรับการสอบก.พ.เล่มที่ดีที่สุดสำหรับการสอบก.พ.มาให้ดูกันค่ะ
รวมหนังสือเด็ดสอบ 9 วิชาสามัญสำหรับเด็ก64 #dek64
ใกล้สอบแล้ว 9 วิชาสามัญแล้ว มีตัวช่วยหรือยัง!! วันนี้เเอดมินมีตัวช่วยให้สอบผ่านฉลุย คะแนนสูงปรี๊ดดดดกันไปเลยสำหรับน้อง ๆ เด็ก64 #dek64 นั่นก็คือ หนังสือพิชิตสอบวิชาสามัญที่หลาย ๆ คนสอบได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์แน่นอน รับประกัน 100%
สอบติดหมอไม่ง้อกวดวิชา!! รวมหนังสือเตรียมสอบ กสพท. #dek64
แอดมินเชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนก็เป็นเหมือนกันที่พอจะสอบอะไรทีก็ต้องหาโรงเรียนกวดวิชา ติวหนังสือ โรงเรียนสอนพิเศษพร้อมกับต้องหาหนังสืออ่านเพิ่ม ในวันนี้แอดมินก็ไม่พลาดมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบ กสพท. สำหรับ #dek64 ที่เรียกได้ว่า สอบติดหมอไม่ง้อกวดวิชา!! 
10 อันดับ สุดยอดหนังสือคู่มือกราฟิก (Graphics) สำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ
ขอแนะนำ 10 อันดับ สุดยอดหนังสือคู่มือกราฟิก (Graphics) สำหรับผู้เริ่มต้นและมืออาชีพ หนังสือที่สอนเรื่องการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์ชนิดต่างๆ ผ่านการทำ Quiz เปรียบเทียบชิ้นงาน หลังจากนั้นจึงเฉลยพร้อมคำอธิบายด้วยเหตุผลและหลักการ ทำให้การเรียนรู้งานออกแบบ “สนุก” โดยไม่ต้องอ่านแต่ทฤษฎีแบบท่องจำ แต่ได้สนุกไปกับ “การคิด” และ "ได้ประสบการณ์" ซึ่งจะทำให้เข้าใจและนำไปใช้ในการทำงานได้ง่ายกว่า
5 อันดับ หนังสือคู่มือสอบ ก.พ. ขายดีมากกก!!!
ในช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลาย ๆ ท่าน กำลังมองหาหนังสือคู่มือสอบ ก.พ. ดี ๆ เพื่อเป็นแนวทางทางและตัวช่วยก่อนจะลงสนามสอบจริงใน เดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ และในปีนี้สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครถึงสอบ ก.พ. มากถึง 800,000 ที่นั่งสอบ (ใช่แล้วอ่านไม่ผิดแน่นอนครับ 800,000 ที่นั่งสอบ)
5 หนังสือแนะนำเหมาะสำหรับเป็นของขวัญวันเกิด - วันปีใหม่ - เทศกาลสำคัญ
เป็นปัญหากับหลาย ๆ คนเป็นอย่างมากเรื่องการเลือกของขวัญให้คนรัก เพื่อน พ่อแม่ หรือลูกหลาน เพราะเราเองก็คิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรให้กับพวกเขาดี วันนี้ ทางเซราสุมีมาเสนอ 5 หนังสือแนะนำให้เป็นของขวัญวันเกิด - วันปีใหม่ - เทศกาลสำคัญ เพียงเลือกเล่มที่ใช่ให้คนที่รัก
9 วิชาสามัญ สำคัญอย่างไรใน TCAS #dek64 ต้องรู้!!
ความสำคัญในการสอบ 9 วิชาสามัญ สำหรับน้อง ๆ #dek64 ที่จะต้องสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
สรุปโครงการ "ช้อปดีมีคืน" จากภาครัฐ
โครงการ "ช้อปดีมีคืน" ถือเป็นโครงการล่าสุดจากรัฐบาลที่คาดว่าจะเข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศช่วงท้ายปีสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ เพื่อลดหย่อนภาษีประจำปี 2563 ที่จะยื่นในเดือนมีนาคม 2564 จากการนำค่าซื้อสินค้าและบริการจาก ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT  โดยการสนับสนุนให้ประชาชนซื้อสินค้ามาลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจำนวนจ่ายจริง
เทคนิคเตรียมตัว "สอบเข้า ม.1"
หากมีการวางแผนและการเตรียมตัวที่ดีให้กับลูกๆ การสอบเข้าม.1 จะยากแค่ไหนก็พร้อม แต่จะทำยังไงให้พร้อมเรามาดูเทคนิคดีๆ ที่แอดมินเอามาฝากกันค่ะ
สินค้าแนะนำ
เซตคู่ EASY+ข้อสอบ ก.พ
เซตคู่ หนังสือโน๊ตสรุปสอบ ก.พ. อ่านเข้าใจง่าย
เซตคู่ หนังสือสอบ ก.พ. ฉบับสมบูรณ์
เซตรวมสุดยอดแนวข้อสอบ ก.พ.
เซตสรุปลัดและแนวข้อสอบใหม่ พิชิตสนามสอบ ก.พ. มั่นใจ 100%
เซตเตรียมสอบ ก.พ. เสริมแกร่งภาษาอังกฤษ