Promotion
ข่าวดี! กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 900 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566

ประกาศ! กรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้


ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน, เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
เงินเดือน :
11500 - 12650 บาท
ประเภท :
ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 380 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ :
ตามประกาศรับสมัครฯ ดังนี้ 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 350 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิขาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปสีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประขาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ    
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมต้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดกรธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ    
- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและการประขาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี 


ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ, นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ, นิติกรปฏับัติการ
เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวน : 720 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ตามประกาศรับสมัครฯ ดังนี้ 

ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 300 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 70 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 


คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ


การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 - 25 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ทางเว็บไซต์ https://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร


อยากเข้ากรมสรรพากรต้องเล่มนี้เลย!


หนังสือ ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบ เข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครบถ้วนทุกวิชา พร้อมหลักอธิบาย ในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

หนังสือ ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง


• ถ้าตอบถูกมากกว่า 50% ของหนังสือเล่มนี้ สามารถสอบเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ในกรมสรรพากรได้อย่างแน่นอน 
• จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงาน ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
• แนวข้อสอบกระชับ ได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สมัครได้)

• กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 631 อัตรา

• ประกาศ ! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 111 อัตรา !!

• ข่าวดี! กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 - 20 เมษายน 2566


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿295