FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
ข่าวสาร เข้าบรรจุราชการ top
SERAZU
ข่าวสาร เข้าบรรจุราชการ
กองทัพอากาศ!! รับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา  วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี
ดูรายละเอียด
กองทัพอากาศ!! รับสมัครและสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี
กองทัพอากาศมีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหาร เป็นการชั่วคราว ประจำปี 2563 จำนวน 151 อัตรา  รายละเอียดดังนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 อัตรา –  ได้รับวุฒิปริญญาตรี 2.กําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งนายทหารประทวน จํานวน 50 อัตรา –  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 3.กํกําลังพลสํารองเข้าทําหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ในตําแหน่งพลอาสาสมัคร จํานวน 99 อัตรา –  ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3).
X

แจ้งวันหยุดส่งสินค้า