Promotion
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 631 อัตรา

กรมสรรพากรประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รวม 3 ตำแหน่ง จำนวน 631 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2564

กรมสรรพากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 265 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่า ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 350 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือที่สูงกว่า ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง 16 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การเลขานุการ การโรงแรมและบริการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการสำนักงาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดี

- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือที่สูงกว่า ภายในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

การรับสมัครสอบ

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2564  ได้ที่ กรมสรรพากร

อ่านประกาศรับสมัครฉบับเต็ม


แนะนำหนังสือ


หนังสือ ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ทุกตำแหน่งตำแหน่ง ที่กรมสรรพากร ประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้าเป็นพนักงาน กรมสรรพากร ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย


หนังสือ ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน

รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ที่กรมสรรพากร ประกาศรับ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ครบถ้วนทุกวิชา กระชับได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในสอบเข้ารับราชการ กรมสรรพากร เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตรงทุกประเด็น เน้นทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างแนวข้อสอบหลากหลาย

ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่ใช้สอบจริง โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿295