Promotion
ข่าวดี! กรมสรรพากร เปิดสอบพนักงานราชการ 77 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 - 20 เมษายน 2566

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 77 อัตรา โดยเปิดรับสมัครกลุ่มงานและตำแหน่ง ดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน: กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชีการตรวจสอบภาษี งานบริการผู้เสียภาษี และการปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
    จำนวนอัตรา: 13 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางระบบสารสนเทศ ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ.
    ค่าตอบแทน: คุณวุฒิปริญญาตรี เดือนละ 18,000 บาท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด

2. ชื่อกลุ่มงาน: กลุ่มงานบริการ
    ชื่อตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์)
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมที่งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    จำนวนอัตรา: 8 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    ค่าตอบแทน: คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280 บาท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท แต่รวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท

3. ชื่อกลุ่มงาน: กลุ่มงานบริการ
    ชื่อตำแหน่ง: พนักงานภาษีสรรพากร (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร)
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน งานธุรการและงานสารบรรณและปฏิบัติงานด้านอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
    จำนวนอัตรา: 56 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    ค่าตอบแทน: คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 11,280 บาท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนเดือนละไม่เกิน 2,000 บาท แต่รวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท


คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือฟั่นเฟืองไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้อรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 - 26 เมษายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทางเว็บไซต์ https://www.rd.go.th หรือ  https://tax.thaijobjob.com


ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวนเงินรวม 430 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

2. ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนเงินรวม 330 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท 
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

กรมสรรพากร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 

ทางเว็บไซต์ https://www.rd.go.th หรือ  https://tax.thaijobjob.com


รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร


อยากเข้ากรมสรรพากรต้องเล่มนี้เลย!


หนังสือ ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน


รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบเข้ากรมสรรพากร ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบ เข้าทำงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ครบถ้วนทุกวิชา พร้อมหลักอธิบาย ในข้อสอบนั้น ๆ อย่างละเอียด โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

หนังสือ ติวเข้ม สอบเข้ากรมสรรพากร พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง


• ถ้าตอบถูกมากกว่า 50% ของหนังสือเล่มนี้ สามารถสอบเข้าทำงานตำแหน่งต่างๆ ในกรมสรรพากรได้อย่างแน่นอน
• จากแนวข้อสอบที่วิเคราะห์มาแล้วว่ามักจะออกทุกปี โดยคณาจารย์คุณภาพ ผู้ชำนาญด้านการสอบเข้าทำงาน ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
• แนวข้อสอบกระชับ ได้ใจความ พร้อมหลักอธิบายในข้อสอบนั้นๆ อย่างละเอียด เพื่อให้ตอบได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• เตรียมตัว !! กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. สมัครได้)

• กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 631 อัตรา

• ประกาศ ! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 111 อัตรา !!


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ติวเข้ม สอบสรรพากร นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
฿265.50
-10.00%
฿295