Promotion
ประกาศแล้ว!! สอบครูผู้ช่วย กทม. (ครั้งที่ 1/2565) วันที่ 1 - 2 เม.ย. 2566

ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 โดยสอบใน วันที่ 1 - 2 เมษายน พ.ศ. 2566

โดยมีอัตราว่างบรรจุรอบแรก จำนวน 110 อัตรา 18 กลุ่มสาขาวิชาเอก ได้แก่  
1. กลุ่มวิชาแนะแนว → 30 อัตรา
2. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ → 20 อัตรา
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์5 อัตรา
4. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา → 10 อัตรา
5. กลุ่มวิชาภาษาไทย5 อัตรา
6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ5 อัตรา
7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป5 อัตรา
8. กลุ่มวิชาประถมศึกษา5 อัตรา   
9. กลุ่มวิชาพลศึกษา5 อัตรา   
10. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา - วาดเขียน → 3 อัตรา  
11. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ → 2 อัตรา   
12. กลุ่มวิชาคหกรรม → 3 อัตรา  
13. กลุ่มวิชานาฎศิลป์ → 2 อัตรา  
14. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม → 2 อัตรา   
15. กลุ่มวิชาวัดผล → 2 อัตรา   
16. กลุ่มวิชาฟิสิกส์2 อัตรา   
17. กลุ่มวิชาเคมี2 อัตรา  
18. กลุ่มวิชาชีววิทยา2 อัตรา

ซึ่งได้ดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น


ตารางสอบ


ตารางสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 (ครั้งที่ 1/2565)

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ภาคเช้า

09.00 - 12.00 น. - วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)
                          - วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
ภาคบ่าย
14.00 - 15.30 น. - วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติ ของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ภาค ข (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ภาคเช้า
09.00 - 11.00 น. - วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)
ภาคบ่าย
13.00 - 15.00 น. - วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)
15.10 - 15.30 น. ภาค ค1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
                          - ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ 


สถานที่สอบข้อเขียน


จะจัดตามกลุ่มวิชาและห้องสอบสำหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดทางเว็บไซต์ teacherbkkthaijobjob.com ได้ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

สนามสอบที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิตเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มวิชาคหกรรม กลุ่มวิชานาฎศิลป์ กลุ่มวิชาวัดผล และห้องสอบสำหรับผู้พิการหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย

สนามสอบที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เลขที่ 1061 ซอยอิสรภาพ 15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลำดับที่ 1 - 5,865)

สนามสอบที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต ถนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา และกลุ่มวิชาแนะแนว

สนามสอบที่ 4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน เลขที่ 378 ซอยอิสรภาพ 42  ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 กลุ่มวิชาได้แก่ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ลำดับที่ 5,8466 - 6,036) กลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาชีววิทยา และกลุ่มวิชาเกษตรกรรม

สนามสอบที่ 5 โรงเรียนชลประทานวิทยา เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และศิลปศึกษา - วาดเขียน

สนามสอบที่ 6 โรงเรียนข้านบางกะปิ เลขที่ 91 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลำดับที่ 1 - 2,520)

สนามสอบที่ 7 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ เลขที่ 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาพลศึกษา (ลำดับที่ 2,521 - 2,830) กลุ่มวิชาประถมศึกษา กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ และกลุ่มวิชาเคมี 

- ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง -

...........................................................

รายละเอียดเพิ่มเติม

teacherbkk.thaijobjob.com


เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ!

เนื้อหาที่ออกสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ประกอบไปด้วย

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู
1. ความรอบรู้ 
ให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียนเเบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และกเหตุการณ์ปัจจุบัน
    1.2 นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
    1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
    1.4 กฏหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
          1.4.1 กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
          1.4.2 กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
          1.4.3 กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรกรุงเทพมหานคร
          1.4.4 กฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1.4.5 กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1.4.6 กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
          1.4.7 กฏหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2. ความสามารถทั่วไป ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี
    2.1 ความสามรถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
    2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา กรอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
    2.3 ความสามรถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
     2.1 วินัยและการรักษาวินัย
     2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
     2.3 มาตรฐานการปฎิบัติงานของวิชาชีพครู
     2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
     2.5 สมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข ความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
    1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
    1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
    1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะเเนว
    1.4 การพัฒนาผู้เรียน
    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
    1.6 การวิจัยทางการศึกษา
    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฎิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู 
1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ให้ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
    2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
    2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    2.3 บุคลิกลักษณะ
    2.4 การมีปฎิภาณ ท่วงทีวาจา
    2.5 เจตคติและอุดมการณ์


ใครที่กำลังจะหาหนังสือติวสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ต้องเล่มนี้


หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก และ ข


สรปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร ในทุกหมวดวิชา ได้แก้ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู และวิชาการศึกษาหนังสือ พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100


สรุปครบทุกประเด็น เน้นแนวข้อสอบที่เคยออกสอบจริงมากกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยครบถ้วน จึงเหมาะสำหรับการเตรียมความพร้อม "การทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู" และ "สอบครูผู้ช่วย" ตรงตามมาตรฐานผังการสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• หนังสือสอบครูผู้ช่วยสพฐ. อัปเดตล่าสุด รวมวิชาเอกต่างๆ

• 5 อันดับ หนังสือครูผู้ช่วยขายดี 

• อ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย เล่มไหนดี ???

• แนะนำหนังสือ EASY NOTE สอบ ก.พ. และครูผู้ช่วย


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100
฿310.50
-10.00%
฿345