FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ข่าวดี!! กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" 18 วิชาเอก จำนวน 110 อัตรา
แชร์
top
top
top

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565


ตำแหน่งที่เปิดรับ

โดยมีกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัคร จำนวน 18 วิชาเอก จำนวน 110 อัตรา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกดังนี้    
1) กลุ่มวิชาแนะแนว  จำนวน 30 อัตรา    
2) กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 40 อัตรา    
3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา    
4) กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 10 อัตรา   
5) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา   
6) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา    
7) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 5 อัตรา   
8) กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา    
9) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 5 อัตรา    
10) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา - วาดเขียน จำนวน 3 อัตรา    
11) กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา   
12) กลุ่มวิชาคหกรรม จำนวน 2 อัตรา    
13) กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 2 อัตรา    
14) กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 2 อัตรา    
15) กลุ่มวิชาวัดผล จำนวน 2 อัตรา    
16) กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา    
17) กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา    
18) กลุ่มวิชาชีววิทยา  จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

1. คุณสมบัติทั่วไป

   ก. คุณสมบัติทั่วไป
     (1) มีสัญชาติไทย
     (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
     (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

   ข. ลักษณะต้องห้าม
     (1) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ก.
     (2) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     (3) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
     (4) เป็นบุคคลล้มละลาย
     (5) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
     (6) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     (7) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัย
     (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
     (9) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง    

   1) มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีคุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่เปิดรับสมัครดังระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้ว ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือ วันที่ 13 ธันวาคม 2565    

   2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือวันที่ 13 ธันวาคม 2565 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   

   3) พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน ทั้งนี้ตามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 ลวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ.2564 ข้อ 4 ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการหรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ




การรับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ teacherbkk.thaijobjob.com

ระบบรับสมัครครูผู้ช่วย กทม.

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร


เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ!

เนื้อหาที่ออกสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ประกอบไปด้วย

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู
1. ความรอบรู้
ให้ทดสอบด้วยการสอบข้อเขียนเเบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  และกเหตุการณ์ปัจจุบัน
    1.2 นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
    1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
    1.4 กฏหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
          1.4.1 กฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
          1.4.2 กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
          1.4.3 กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรกรุงเทพมหานคร
          1.4.4 กฏหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1.4.5 กฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1.4.6 กฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
          1.4.7 กฏหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2. ความสามารถทั่วไป ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี
    2.1 ความสามรถด้านตัวเลข ให้ทดสอบความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
    2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา กรอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
    2.3 ความสามรถด้านเหตุผล ให้ทดสอบความสามารถในการคิดสรุปเหตุผลและอุปมาอุปไมย
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
     2.1 วินัยและการรักษาวินัย
     2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
     2.3 มาตรฐานการปฎิบัติงานของวิชาชีพครู
     2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
     2.5 สมรรถนะวิชาชีพครู

ภาค ข ความรู้ความสามรถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
    1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
    1.2 หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
    1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะเเนว
    1.4 การพัฒนาผู้เรียน
    1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
    1.6 การวิจัยทางการศึกษา
    1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
    1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฎิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพครู 
1. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ให้ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน
2. ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์สังเกต ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
    2.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
    2.2 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
    2.3 บุคลิกลักษณะ
    2.4 การมีปฎิภาณ ท่วงทีวาจา
    2.5 เจตคติและอุดมการณ์


ใครที่กำลังจะหาหนังสือติวสอบ ครูผู้ช่วย กทม. ต้องเล่มนี้


หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก
และ ข


สรปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร ในทุกหมวดวิชา ได้แก้ ความรอบรู้, ความสามารถทั่วไป, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู และวิชาการศึกษา


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• หนังสือสอบครูผู้ช่วยสพฐ. อัปเดตล่าสุด รวมวิชาเอกต่างๆ

• 5 อันดับ หนังสือครูผู้ช่วยขายดี 

• อ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย เล่มไหนดี ???

• แนะนำหนังสือ EASY NOTE สอบ ก.พ. และครูผู้ช่วย


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

ความคิดเห็น : ข่าวดี!! กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" 18 วิชาเอก จำนวน 110 อัตรา