Promotion
ข่าวดี!! สอศ.เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 1,103 อัตรา

สอศ. เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 1,103 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน - 15 ตุลาคม 2565


อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มี ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.1 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 1,103 อัตรา และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 49 อัตรา      
1.2 กลุ่มวิชา/ทาง ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 62 กลุ่มวิชา และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 22 กลุ่มวิชา      
1.3 รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้            
          (1) ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,050 บาท            
          (2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท            
          (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท            
          (4) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,690 บาท (ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการรับสมัครในกลุ่มวิชา/ทาง ตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้นำคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีมาใช้ประกอบการรับสมัครให้ได้รับเงินเดือนในคุณวุฒิระดับปริญญาตรี) รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง และจำนวนอัตราว่าง

รายละเอียดบัญชีแสดงกลุ่มวิชา/ทาง และจำนวนอัตราว่าง แนบท้ายประกาศส่วนที่ 1

คุณสมบัติผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้ คือ          
          (1) มีสัญชาติไทย          
          (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์          
          (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
          (4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น          
          (5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนด ในกฎ ก.ค.ศ.          
          (6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ          
          (7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร          
          (8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองทางการศึกษา          
          (9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย          
          (10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ          
          (11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ          
          (12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น          
          (13) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ    
2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้          
          (1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันรับสมัครสอบคัดเลือกวันสุดท้ายในกลุ่มวิชา/ทาง ที่เปิดรับสมัคร ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ          
          (2) กลุ่มวิชาสามัญ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 10 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (1)) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายผู้สมัคร จะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ 1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื 2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และจะต้อง ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันที่เปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4)          
          (3) กลุ่มวิชาที่มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนหรือกลุ่มวิชาในประเภทวิชา และสาขาวิชาขาดแคลน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จำนวน 52 กลุ่มวิชา (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (2)) ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดง ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564    
2.4. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากร อิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่าสามปี นับถึงวันรับสมัคร คัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด


การรับสมัคร

ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ สมัครสอบได้ที่ jobthaigov.com

รายละเอียดเพิ่มเติม 
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


เรื่องที่ต้องรู้ก่อนสอบ!

เนื้อหาที่ออกสอบครูผู้ช่วยประกอบไปด้วย

ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฎิบัติของวิชาชีพครู

1. ความรอบรู้ ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
     1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
     1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
     1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
     1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
          1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556
          1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
          1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
          1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
     1.5 ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี
     2.1 วินัยและการรักษาวินัย
     2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
     2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
     2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
     2.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
     1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
     1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
     1.4 การพัฒนาผู้เรียน
     1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
     1.6 การวิจัยทางการศึกษา
     1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสมโดยประเมินจาก
1. ประวัติและผลงานซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2. สัมภาษณ์ ใครที่กำลังจะหาหนังสือติวสอบครูผู้ช่วย ต้องเล่มนี้

หนังสือ ติวสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์)


ติวสอบ ครผู้ช่วย ภาค ก (ฉบับสมบูรณ์) ได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์สอนมาเป็นเวลา 30 ปี ได้สรุปเนื้อหาเป็นเรื่องๆ พร้อมข้อสอบกว่า 850 ข้อ และมีเฉลยละเอียดเพื่อทบทวนความเข้าใจ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าห้องสอบด้วยความมั่นใจ และสอบได้อย่างแน่นอน สามารถเข้าได้ทุกสังกัด

เนื้อหาภายในเล่ม
1. ความรอบรู้
2. ความสามารถทั่วไป
3. คุณธรรม จริยธรรม อุมการณ์ความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ


เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอาชีวศึกษา โดยรวบรวมสรุปเนื้อหา และแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด

เนื้อหาภายในเล่ม
1. ความรอบรู้
2. วิชาความสามารถทั่วไป
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของวิชาชีพครู
4. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

รายการหนังสือเพิ่มเติม สอบครูผู้ช่วย


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• หนังสือสอบครูผู้ช่วยสพฐ. อัปเดตล่าสุด รวมวิชาเอกต่างๆ

• 5 อันดับ หนังสือครูผู้ช่วยขายดี 

• อ่านหนังสือสอบครูผู้ช่วย เล่มไหนดี ???

• แนะนำหนังสือ EASY NOTE สอบ ก.พ. และครูผู้ช่วย


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline


สินค้าที่เกี่ยวข้อง