FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แชร์
top
top
top

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


กลุ่มงาน
ชื่อตำแหน่ง
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
สังกัด

คุณสมบัติเฉพาะลักษณะงานที่ปฏิบัติ

บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนล่ะ 18,000 บาท
กรมธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  ทางพาณิชย์ศาสตร์  บัญชี  เศรษฐศาสตร์ การคลัง  นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

1.ศึกษา วิเคราะห์ กฏหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดเช่า และจัดทำสัญญาต่างตอบแทน

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ราชพัสดุและดำเนินการเอกสารจัดเช่าต่างๆ การจัดให้เช่า การต่อสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ

3.ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆในเช่า รื้อถอนสิ่งก่อสร้างรวมทั้งการดำเนินการอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จัดทำรับ - จำหน่ายรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ และวัสดุที่ได้จากการรื้อไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน

4.บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.ดำเนินการเกี่ยวกับโต้แย้งกรรมสิทธิ์ ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุเรื่องร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งกรณีต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติปัญหา ให้เกิดความยุติธรรม และไม่ให้รัฐเสียผลประโยชน์

6.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


การรับสมัคร : ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอและยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา                              ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติมในการรับสมัคร ดาวน์โหลด               ที่มา : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา


หนังสือแนะนำ

หนังสือ คู่มือใช้งาน Office 2019 | Office 365

หนังสือ คู่มือใช้งาน Office 2019 เล่มนี้
ผสมผสานการใช้งานพื้นฐานที่จำเป็นและเสริมเทคนิคการใช้งานจริง ในการสร้างเอกสารใน Word, สูตรคำนวณ Excel และงานนำเสนอใน PowerPoint


แนะนำการใช้งานคุณสมบัติที่สำคัญ, ฟีเจอร์เด่น และฟีเจอร์ใหม่ เพื่อให้สามารถทำงานได้ทันที เสริมสร้างทักษะสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการทำงาน

สนใจสั่งซื้อ  หนังสือ คู่มือใช้งาน Office 2019 | Office 365


หนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)

หนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
    หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา และครูอาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยต่างๆ
จุดเด่น
 1. มีตัวอย่างการทำงานวิจัยทุกคำสั่ง
 2. อธิบายตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม
 3. ธิบายการวิเคราะห์ผลงานวิจัย


สนใจสั่งซื้อ  หนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)


หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  มีความน่าสนใจดังนี้
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2562
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญ
3. ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
4. ปกแข็ง
*** เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์


สนใจสั่งซื้อ  หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา


หนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ประมวลกฎหมายอาญา ( หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 366/4 มาตรา )
มีความน่าสนใจดังนี้
1. ประมวลกฎหมายอาญา  อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2562
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญ
3. ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี
4. ปกแข็ง
*** เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษากฎหมายอาญา

สนใจสั่งซื้อ  หนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป