FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562
แชร์
top
top
top
ประกาศกรมราชทัณฑ์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 165 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักทัณฑ์วิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 13 อัตรา
2. ตำแหน่งนักทัณฑ์วิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 100 อัตรา
5. ตำแหน่งเจ้าพนังงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็ตไซต์ http://www.correct.go.th หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com

ชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ
ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 โดยผู้สมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องนำแบบฟอร์ทการชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขันฯ เฉพาะที่เค้าน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคารและให้เก็บเอกสารหลักฐานการชำระไว้เป็นหลักฐานในการแสดงตนด้วย

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ
กรมราชทัณฑ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการแข่งขันฯ ประมาณวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่กรมราชทัณฑ์ เรือนจำและฑัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com หัวข้อ "การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์"
**รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://correct.thaijobjob.com **

หนังสือแนะนำ =>>

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบรับราชการ กรมราชทัณฑ์ ฉบับสมบูรณ์


หนังสือคู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการ และสอบเลื่อนระดับ
ในทุกตำแหน่ง สังกัดกรมราชทัณฑ์

สังกัดกรมราชทัณฑ์รวบรวมพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ไว้ทุกฉบับ พร้อมสรุปใจความสำคัญและเน้นจุดที่ออกสอบบ่อยครั้ง

พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 300 ข้อ เรียบเรียงและเฉลยโดยผู้ที่สอบได้อันดับ 1 ในการสอบเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์ และมีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

สารบัญ
บทที่ 1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
บทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
บทที่ 3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
บทที่ 4 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560
บทที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506
บทที่ 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2559
บทที่ 7 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549
บทที่ 8 พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482
บทที่ 9 ประกาศกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการกรมราชทัณฑ์
บทที่ 12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
บทที่ 14 แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไปที่บุคลากรกรมราชทัณฑ์ควรรู้
บทที่ 15 แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
บทที่ 16 แนวข้อสอบความรู้ที่สำคัญในงานราชทัณฑ์

ขนาดหนังสือ : 19.05 x 25.4 ซม.
น้ำหนัก : 970 กรัม
จำนวนหน้า : 420 หน้า
นักเขียน : อ.อุดม สุขทอง
บรรณาธิการ : กิตินันท์ พลสวัสดิ์

โปรโมชั่นพิเศษ สั่งซื้อครบ 500 บาท ส่งฟรี (แบบลงทะเบียน)
สนใจ สั่งซื้อ "ได้ที่"

Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website : www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.comความคิดเห็น : กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 165 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562
สินค้าที่อยากบอกต่อ