Promotion
ด่วน!! กทม. เปิดสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาขั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ตำแหน่งและกลุ่มวิชาที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,050 บาท จำนวน 730 อัตราดังนี้

— กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา

— กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 100 อัตรา

— กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 อัตรา

— กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 100 อัตรา

— กลุ่มวิชาสังคมศึกษา จำนวน 100 อัตรา

— กลุ่มวิชาประถมศึกษา จำนวน 50 อัตรา

— กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 50 อัตรา

— กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 25 อัตรา

— กลุ่มวิชาศิลปศึกษา - วาดเขียน จำนวน 20 อัตรา

— กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 อัตรา

— กลุ่มวิชาแนะแนว จำนวน 20 อัตรา

— กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 15 อัตรา

— กลุ่มวิชานาฏศิลป์ จำนวน 10 อัตรา

— กลุ่มวิชาดนตรีสากล จำนวน 10 อัตรา

— กลุ่มวิชาดนตรีไทย จำนวน 10 อัตรา

การสมัครและระยะเวลาการรับสมัคร

ให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครด้วยตนเอง ณ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

3. เป็นนิสิต นักศึกษาครู หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ในสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก

4. ต้องศึกษาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาการรับรองมาตรฐานปริญญาทางการศึกษาจากคุรุสภา และมาตรฐานคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ดังนี้

— ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา

— ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอก

— ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาชีพครู

6. เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา) ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

หลักฐานและเอกสารการสมัคร

— ใบสมัคร (ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

— สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

— สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

— สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีย้ายภูมิลำเนาหลายแห่ง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านทุกฉบับที่เกี่ยวเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ) จำนวน 1 ฉบับ

— สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcipt) ที่ตรงกับกลุ่มวิชาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ฉบับ

— ใบรับรองผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยให้ ใช้ใบจริงที่มีการลงนามโดยคณบดีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ

— หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

เกณฑ์การพิจารณา

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ประกาศกำหนด

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

— ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานะเป็นนิสิต นักศึกษา ในภาคเรียนปกติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน

— เป็นนิสิต นักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร

— การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นการพิจารณาจากหลักฐานเอกสารที่ผู้สมัครรับรองความถูกต้องของข้อมูล หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศนี้ ถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ต้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

หนังสือแนะนำสอบครูผู้ช่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครู กทม. ภาค ก และ ข

หนังสือสอบครูผู้ช่วยเล่มอื่นๆ คลิก

ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline