Promotion
สพฐ. เปิดสอบแข่งขันบรรจุราชการแล้ว!!

สพฐ. หรือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2567  สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://obec38.jobthaigov.com (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

หลักสูตรและวิธีการสอบ

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ให้ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

– ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ

ความสามารถด้านเหตุผล

– ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความหรือรูปภาพ การหาข้อยุติหรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

2.วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

•ความเข้าใจภาษา

– ทดสอบความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

•การใช้ภาษา

– ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประเมินบุคคล(สัมภาษณ์)เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ตามองค์ประกอบดังนี้

1.ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน

2.ข้อมูลด้านร่างกายและสุขภาพ

3.บุคลิกภาพคุณลักษณะ เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปกิบัติภาณไหวพริบ เป็นต้น

4.ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ทักษะ ประสบการณ์ สมรรถนะ และสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 68 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 46 อัตราดังนี้

– นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

– นิติกร 1 อัตรา

นักวิชาการศึกษา 5 อัตรา

– นักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

– นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

– นักวิชาการเงินและบัญชี 20 อัตรา

– นักวิชาการตรวจสอบภายใน 5 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตราดังนี้

– เจ้าพนักงานธุรการ 11 อัตรา

– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

เจ้าพนักงานพัสดุ 10 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

– อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

– ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

– ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

– ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น

– ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.obec38.jobthaigov.com

ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline