Promotion
ด่วน!! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ปี67

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2567 รอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 มกราคม 2567

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 (e-Exam)
เปิดรับสมัครสอบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวนจะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ

รับสมัครสอบผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567

ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทของสำนักงาน ก.พ.

3. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราขบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คุณสมบัติทั่วไป

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

(1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎก.พ.

(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) เป็นบุคคลล้มละลาย

(7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

(11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

การรับสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ "สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567"

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เว้นแต่กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง 15 รอบสอบ มีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง 161,440 ที่นั่งสอบ

ก่อนวันที่กำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ ทั้งนี้รายละเอียดศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

วิชาที่ใช้สอบ

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

- การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

-การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2. วิชาภาษาอังกฤษ

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

หนังสือแนะนำ สำหรับการสอบ ก.พ. ภาค ก.

ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline