Promotion
ใกล้มาแล้ว!! กรมประมงเปิดรับสมัคร

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 40 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมประมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล 
- เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

2. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

จำนวน 8 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกล หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร
-ได้รับวุฒิอนุปริญญาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องกล ทางเทคโนโลยีเครื่องยนต์ ทางเทคโนโลยียานยนต์ ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางโลหะ
- เป็นผู้สอบผ่นการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.ในระดับ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า   

3. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิขาไฟฟ้ากำลังสาขาวิซาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิซาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือสูงกว่า

4. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จำนวน 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาวิซาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่สร้าง หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาโยธา สาขาวิขาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับวุฒิอนุปริญญา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางก่อสร้าง ทางสถาปัตยกรรม
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จำนวน 20 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับวุฒิอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

จำนวน 4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

จำนวน 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,840 - 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาทุกสาขาวิชา
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า

กรณีผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของสำนักงาน ..ในระดับที่สูงกว่าระดับที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาของระดับนั้นด้วยเพิ่มอีกหนึ่งฉบับ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศรับสมัคร

หนังสือแนะนำสำหรับสอบก.พ.

เป็นหนังสือที่เพรียบพร้อมครบจบในเล่มเดียว มี5บทด้วยกันและพร้อมสอบในซ้อมลงสนามสอบกับบทสุดท้ายที่พาผู้อ่านไปตะลุยตัวอย่างข้อสอบจริง แล้วอย่างมีบทที่มีทั้งความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีให้เราได้เตรียมตัวอีกด้วย

รายละเอียดหนังสือ หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ. ฉบับสอบผ่านในรอบเดียว

สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย

รายละเอียดหนังสือ หนังสือ Easy Note สอบ ก.พ. ภาค ก. (หลักเกณฑ์ใหม่) ปรับปรุงใหม่ พร้อมสอบ e-Exam มั่นใจเต็ม 100

เตรียมความพร้อมสู่การสอบบรรจุข้าราชการ ภาค ก ระดับ3 ปริญญาตรีและมีการเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยทั้ง1000+ ข้อ 

รายละเอียดหนังสือ หนังสือ สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ อัปเดตครั้งที่ 4 


หนังสือรวมแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ มีแนวข้อสอบครอบคลุม ทั้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์, การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมและการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

รายละเอียดหนังสือ หนังสือ รวมแนวข้อสอบ ก.พ. (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง ปรับปรุงครั้งที่ ๔

ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline