FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307024
หนังสือ KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แชร์
top
top
top
135 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 150 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 116
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307024
 • Barcode :
  8859099307024
 • ขนาดหนังสือ :
  19.5 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  350 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  80 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  06/10/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : ภาษาไทย
  - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  - ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ : การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณ - คณิตศาสตร์)
  - ภาษาอังกฤษ
  - พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  - ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
  - หน้าที่ ความรับผิดชอบ วินัยข้าราชการ
  - การเป็นข้าราชการที่ดี


สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย KEY WORDS สำคัญที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบสรุปสาระสำคัญเตรียมสอบ ก.พ ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดีอัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมสรุปเนื้อหา ก.พ. พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่

วิชาความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

เน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ KEY MAP ผังมโนภาพสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ และเล่มนี้จะแนะนำเทคนิคการจำอย่างแยบยลเพื่อให้สามารถจำได้อย่างมีประสิทธิภาพรีวิวสินค้า : หนังสือ KEY MAP ก.พ. แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top