FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164872936
หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
346.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 385 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 60
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164872936
 • Barcode :
  9786164872936
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.7 ซม.
 • น้ำหนัก :
  930 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  320 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  11/03/65
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  ความหมาย-คำ/สำนวน, สุภาษิต
  แบบฝึกทำชุดที่ 1 ความหมายเหมือน/ใกล้เคียง
  แบบฝึกทำชุดที่ 2 #ความหมายตรงข้าม
  # สรุปความ/จับใจความ
  แบบฝึกทำสรุปความ/จับใจความ
  # ภาษากับเหตุผล (ตรรกศาสตร์)
  แบบฝึกหัดภาษากับเหตุผล
  พิชิตข้อสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
  1. พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น
  2. อนุกรมของตัวเลข
  พิชิตข้อสอบ 1 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
  พิชิตข้อสอบ 2 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
  พิชิตข้อสอบ 3 : รวมข้อสอบจริง ’63

  วิชาภาษาอังกฤษ รวบรวมไวยากรณ์และข้อสอบ
  1. Tense
  2. If clause
  3. Wish
  4. Adjective & Adverb
  5. Conjunction
  6. Modal verbs
  7. Gerund
  8. Article
  9. Quantifiers
  10. Causative verb
  11. preposition
  12. One Other Another
  13. Indirect speech
  14. Participial phrase
  15. Noun
  16. Pronoun
  17. Subject verb agreement
  18. Added knowledge
  Vocabulary น่ารู้
  Interesting Vocabulary 1 - 3
  Phrasal Verbs 1 - 2
  ศัพท์ ศัพท์ ศัพท์
  แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ภาค ก ชุดที่ 1 - 2
  เฉลยแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ภาค ก ชุดที่ 1 - 2

  รวบรวมกฎหมายพร้อมแนวข้อสอบ สอบข้าราชการครู
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  สรุปสูตรจำ พระราชกฤษฎีกาบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
  กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  แนวข้อสอบ
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  แนวข้อสอบ
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบ

  ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

  มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  จิตวิทยาการศึกษา
  การวิจัย (Research)
  การวัดและประเมินผลการศึกษา
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรเปรียบเสมือนเข็มทิศ)
  มาตรฐานวิชาชีพ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติตน
  มาตรฐานวิชาชีพ
  สมรรถนะวิชาชีพ
  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  พิชิตข้อสอบ มาตรฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
  เฉลยพิชิตข้อสอบ มาตรฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542
  หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
  หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา
  หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา
  หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
  หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
  การศึกษา
  หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากร
  หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
  หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
  พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คุรุสภา) 2546
  พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546
  พ.ร.บ. การจัดการศึกษาคนพิการ
  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
  กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
  กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาส่วนราชการ
  แบบทดสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  เฉลยแบบทดสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

  แนวทางปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  นโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ข้อ
  วาระเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ
  พิชิตข้อสอบวิชาความรอบรู้ (แบบเติมคำ)
  เฉลยพิชิตข้อสอบวิชาความรอบรู้ (แบบเติมคำ)


หนังสือเล่มนี้รวมครบทุกวิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ครบทั้ง ภาค ก. (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป) และภาค ข. (วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ) เน้นทบทวนเนื้อหาเฉพาะจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญ

รวมทั้งเก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยต้องการประเด็นสำคัญ และต้องการฝึกทำข้อสอบเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจหลังอ่านเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1.ครบทุกวิชาที่ใช้สอบครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์ใหม่ ครบทั้ง ภาค ก. และภาค ข.
2. เน้นเนื้อหาแบบสรุปพร้อมเทคนิคการจำส่วนสำคัญที่จะนำไปใช้ในการสอบ
3. เก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ

รีวิวสินค้า : หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top