FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164872141
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
310.5 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 345 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 118
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164872141
 • Barcode :
  9786164872141
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  3 ซม.
 • น้ำหนัก :
  900 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  420 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  08/04/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ การเตรียมตัวก่อนสอบ
  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเข้ารับราชการความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
  แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้าสอบในวันสอบ
  คำแนะนำในการเตรียมตัวและเดินทางไปสอบ
  ความแตกแต่งระหว่างการสอบแบบ e-Exam กับ Paper & Pencil
  ปัญหาและคำแนะนำในการสอบ
  บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์ เชิงภาษา (ภาษาไทย) 13
  สรุปแนวทางการทำข้อสอบบทความ
  สรุปแนวทางการทำข้อสอบเรียงลำดับประโยค
  สรุปแนวทางการทำข้อสอบข้อบกพร่องในการใช้ภาษา
  บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์
  เชิงนามธรรม (ด้านเหตุผล)
  อุปมาอุปไมย
  การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ (ตรรกศาสตร์)
  การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
  การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
  บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ – การคิดวิเคราะห์ เชิงปริมาณ (ด้านการคำนวณ – คณิตศาสตร์)
  อนุกรม
  พื้นฐานคณิตศาสตร์
  การวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเปอร์เซ็นต์ ร้อยละ (ตารางข้อมูล)
  สดมภ์
  บทที่ 4 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
  หน้าที่ของคำ (Part of speech)
  กาลเวลา (Tense)
  ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
  การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์

  บทที่ 5 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

  บทที่ 6 แนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1 – 3
  วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  วิชาภาษาอังกฤษ
  วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. ชุดที่ 1 - 3หนังสือเล่มนี้สำหรับเตรียมตัว
สอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท โดยสรุปเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ปี 63ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

มีแนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเลียดทุกข้อ เรียบเรียงจากผู้ที่สอบผ่าน ก.พ. ระดับปริญญาโท ในครั้งเดียว เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (เกณฑ์การสอบใหม่ ปี 63)
2. แนวข้อสอบเสมือนจริง 3 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ
3. สรุปเนื้อหาครบถ้วนทุกรายวิช่ที่ออกสอบรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. ระดับปริญญาโท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top