FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
กองทัพอากาศประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561
แชร์
top
top
top



ประกาศกองทัพอากาศ โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561 ในช่วง เดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561



คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายโสด สัญชาติไทย
2. บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า อายุ 18-20 ปี
4. มีผลการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
5. ขนาดพิกัด ความสมบูรณ์ของร่างกาย ไม่เป็นโรค และความพิการตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง


การสมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือนธันวาคม เป็นต้นไป

***วิธีการสมัคร ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนจ่าอากาศ : http://www.atts.ac.th/


หลักฐานประกอบการรับสมัคร


1. หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4. หลักฐานการฝึกวิชาทหาร (รด.) (ถ้ามี)
5. หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร ข้าราชการหรือลูกจ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษ (ถ้ามี)


หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ ระยะเวลาศึกษา 2 ปี


การสอบคัดเลือก

1. สอบภาควิชาการ 5 วิชา (700 คะแนน) [วิทย์ฯ 200 คณิตฯ 200 อังกฤษ 175 ไทย+สังคม 125]
2. สอบความถนัดและวิภาววิสัย พลศึกษา สัมภาษณ์ ตรวจร่างกายทางการแพทย์
2.1 สอบความถนัดและวิภาววิสัย
2.2 สอบพลศึกษา 5 สถานี [ดึงข้อ 10 ครั้ง วิ่ง 1,000 เมตร ลุก-นั่ง 30 วินาที ยืนอยู่กับที่กระโดดไกล ว่ายน้ำ 50 เมตร]
2.3 สัมภาษณ์ [การปฏิบัติตามคำสั่ง ลักษณะทหาร ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้รอบตัว]
2.4 ตรวจร่างการทางการแพทย์



สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

• ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

1. ไม่ต้องเสียค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิตการศึกษา
2. ได้รับจ่ายสิ่งของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตามที่ทางราชการกำหนด
3. ประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ 3 มื้อ
4. ได้รับเบี้ยเลี้ยง และเงินเดือน ขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
5. ได้รับสิทธิในการคัดเลือก เป็นนักเรียนทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกำหนด
6. รับการรักษาพยาบาล จาก โรงพยาบาลของรัฐ


• เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับวุฒิการศึกษาตามหลักสูตรที่สำเร็จ
2. แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี
3. บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ
4. รับเงินเดือน ตามอัตราที่ทางราชการกำหนด
5. มีสิทธิสอบเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามความต้องการบรรจุกำลังพลในแต่ละปี เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ทางราชการกำหนด


*** เว็บไซต์โรงเรียนจ่าอากาศ : http://www.atts.ac.th/




เตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศด้วยหนังสือ 2 เล่มนี้

แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ
ราคา 250.-



"แนวข้อสอบปีล่าสุด สอบเข้านักเรียนจ่าอากาศ"เป็นหนังสือที่สร้างสรรแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศครบทั้ง 5 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา

โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดพร้อมคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้านักเรียนจ่าอากาศได้อย่างมั่นใจ 100%

สนใจสั่งซื้อได้ที่ serazu.com



ติวเข้มสอบทหารอากาศ (ชั้นประทวน) พิชิตคะแนนเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
ราคา 280.-



รวมแนวข้อสอบทุกวิชา ทุกสูตร ที่ออกบ่อยทุกปี วิเคราะห์เจาะตรงทุกประเด็น ทุกเนื้อหา ครบถ้วนทุกวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กฏหมาย คณิตศาสตร์ กว่า 1,000 ข้อ ภายใต้การตรวจสอบและการดำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยคณาจารย์คุณภาพทางวิชาการ ผู้มากประสบการณ์ทางด้านการสอบเข้าเพื่อเรียนต่อ และเพื่อเข้าทำงานในองค์กรต่างๆ

แม้การสอบเข้าสอบทหารอากาศ ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบกันเป็นจำนวนมาก แต่หากคุณต้องการสอบทหารอากาศในปีล่าสุด สามารถมั่นใจได้ในการนำไปใช้งาน ทบทวนและทดลองทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบได้อย่างแน่นอน


สนใจสั่งซื้อได้ที่ serazu.com

ความคิดเห็น : กองทัพอากาศประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2561