FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
แท็ก : ข่าวสอบราชการ top
SERAZU
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา
ดูรายละเอียด
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร 245 อัตรา
กทม.เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 245 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561 ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จํานวน 25 อัตรา 2. นายแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 120 อัตรา 3. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา 4. นักเวชการุณย์รัศมิ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 5. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จํานวน 2 อัตรา 6. นักเวชศาสตร์การสื่อสารปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 7. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 11 อัตรา 8. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 82 อัตรา การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 สิงหาคม 2561 ในวันราชการ
เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2560 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) 229 อัตรา
ดูรายละเอียด
เปิดสอบครู กทม. ประจำปี 2560 (ครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานคร) 229 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นครูกทม. (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560) จำนวน 229 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท

2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท

วิธีการสมัครสอบ ขั้นตอนการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด
วิธีการสมัครสอบ ขั้นตอนการสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ประจำปี 2560

คู่มือแนะนำ การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เพื่อประโยชน์ของท่านเองโปรดอ่านคำแนะนำการสมัครให้เข้าใจโดยละเอียด

1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 1 กันยายน 2560
2. ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 กลุ่มภาค/เขต และเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้

X

BACK TO SCHOOL