FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้า ม.4 ปี 2565
แชร์
top
top
top

     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ประกาศเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2565 (รอบแรก) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.1 กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2564
 1.2 มีผลการเรียน ดังนี้
1) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3) ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1.3 มีสัญชาติไทยและมีเลขประจําตัวประชาชน
 1.4 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในห้องพักของโรงเรียน
 1.5 มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพเหมาะสม
 1.6 มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
 1.7 สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจําได้และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนใน ปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกําหนดในอนาคต

2.ระยะเวลาการรับสมัคร
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564

3.กําหนดการสอบคัดเลือกรอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09.00 – 12.30 น
 09.00 -10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
 11.00 -12.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์

4. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบแรก
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ เว็บไซต์ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ www.mwit.ac.th

รายละเอียดทั้งหมด : คลิก

หนังสือแนะนำ

คลิกที่รูปภาพ
ความคิดเห็น : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบเข้า ม.4 ปี 2565