FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา
แชร์
top
top
top

     หลังจากการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

     โดยมี (ร่าง) รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบมาด้วย ดังนี้

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขัน    
  1.1 ตำแหน่งครูผู้ช่วย คุณวุฒิปริญญาตรี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ดังนี้
     (1) ปริญญาตรี หลักสูตร 1 ปี ขั้น 15,050 บาท
     (2) ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ขั้น 15,800 บาท
     (3) ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 1 ปี ชั้น 15,800 บาท
     (4) ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ขั้น 17,690 บาท
  1.2 กลุ่มวิชาหรือทางที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 56 กลุ่มวิชา  
  1.3 อัตราบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 483 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน 
  2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  2.2 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
     (1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชาหรือทาง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1
     (2) ภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู อย่างใดอย่างหนึ่งในจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประกอบการสมัครสอบ ได้แก่ 1) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือ 2) ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ 3) หนังสือรับรองสิทธิ

     อนึ่ง สำหรับหนังสือให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาขาดแคลนมีอายุ 90 วัน (ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดประเภทวิชาและสาขาวิชาขาดแคลนลงวันที่ 9 มกราคม 2558 จะไม่สามารถนำมาใช้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศรับสมัครครั้งนี้ได้

3.กำหนดการรับสมัครและวิธีการสมัคร    
     สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารเพิ่มเติม : คลิก
ที่มา : KRUWANDEE

หนังสือแนะนำ

ความคิดเห็น : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เตรียมเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย จำนวน 483 อัตรา