Promotion
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) ปรับปรุงครั้งที่ ๒ มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเล่มนี้รวมครบทุกวิขาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย เน้นทบทวนเนื้อหาเฉพาะจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้งเก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ ภายในเล่มเน้นเนื้อหาแบบสรุป + เทคนิคการจำส่วนสำคัญที่จะนำไปใช้ในการสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยต้องการประเด็นสำคัญ และต้องการฝึกทำข้อสอบเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจหลังอ่านเนื้อหา
ขายแล้ว
1 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164875289

฿450
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 150 เล่ม
ราคารวม :
฿450
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164875289
ISBN
9786164875289
ขนาดหนังสือ
19.05 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
2 ซม.
น้ำหนัก
1000 กรัม
จำนวนหน้า
332 หน้า
วันวางจำหน่าย
16/05/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
หนังสือเล่มนี้รวมครบทุกวิขาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย เน้นทบทวนเนื้อหาเฉพาะจุดที่น่าสนใจและเป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้งเก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ ภายในเล่มเน้นเนื้อหาแบบสรุป + เทคนิคการจำส่วนสำคัญที่จะนำไปใช้ในการสอบ เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยต้องการประเด็นสำคัญ และต้องการฝึกทำข้อสอบเพื่อเน้นย้ำความเข้าใจหลังอ่านเนื้อหา

1. เล่มเดียวจบครบทุกวิชา
2. เน้นเนื้อหาแบบสรุป + เทคนิคการจำส่วนสำคัญที่จะนำไปใช้ในการสอบ
3. เก็งข้อสอบที่น่าสนใจมากกว่า 900 ข้อ
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

01 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความหมาย – คำ / สำนวน,
สุภาษิตความหมายเหมือน / ใกล้เคียง

02 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
พื้นฐานคณิตศาสตร์เบื้องต้น
อนุกรมของตัวเลข

พิชิตข้อสอบ 1: ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
เฉลยพิชิตข้อสอบ 1 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
เฉลยวิธีคิดพิชิตข้อสอบ 1 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
พิชิตข้อสอบ 2 : ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
เฉลยพิชิตข้อสอบ 2 : ความสามารถในการวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
เฉลยวิธีคิดพิชิตข้อสอบ 2 : ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ (เชิงปริมาณ)
พิชิตข้อสอบ 3 : รวมข้อสอบจริง
เฉลยพิชิตข้อสอบ 3 : รวมข้อสอบจริง
เฉลยวิธีคิดพิชิตข้อสอบ 3 : รวมข้อสอบจริง

03 วิชาภาษาอังกฤษ
รวบรวมไวยากรณ์และข้อสอบ
1. Tense
2. If Clause
3. Wish
4. Adjective & Adverb
5. Conjunction
6. Modal Verbs
7. Gerund
8. Article
9. Quantifiers
10. Causative Verb
11. Preposition
12. One Other Another
13. Indirect Speech
14. Participial Phrase
15. Noun
16. Pronoun
17. Subject Verb Agreement
18. Added Knowledge

แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
เฉลยแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 2
เฉลยแบบฝึกหัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 2

04 ความรู้เกี่ยวกับข้าราชการที่ดี
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ
เฉลยแนวข้อสอบ
ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

05 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตวิทยาการศึกษา
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
การวิจัย (Research)
สื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา
หลักสูตร (Curriculum)
มาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติตน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมรรถนะวิชาชีพ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พิชิตข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เฉลยพิชิตข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน บทบัญญัติด้านการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
หมวดที่ 1 ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษา
หมวดที่ 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา
หมวดที่ 3 ระบบการศึกษา
หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา
หมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
หมวดที่ 7 ครู คณาจารย์ และบุคลากร
หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครุสภา) 2546
** มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ร.บ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 2546
พ.ร.บ. การจัดการศึกษาคนพิการ
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาส่วนราชการ
แบบทดสอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เฉลยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

07 แนวทางการปฎิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี
TRUST
นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567
ทักษะที่จำเป็นของประชากรในศตวรรษที่ 21
พิชิตข้อสอบ วิชาความรอบรู้
เฉลยพิชิตข้อสอบ วิชาความรอบรู้

รีวิวหนังสือ สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) ปรับปรุงครั้งที่ ๒ มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปลัดเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข
สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์
เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับยกเครื่องใหม่ อัปเดตครั้งที่ 6
พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100