Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ Easy Note เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ฉบับเน้นที่ออกสอบ มั่นใจเต็ม 100

เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบตามหลักเกณฑ์การสอบบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย
ขายแล้ว
8 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164875210

฿240
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 193 เล่ม
ราคารวม :
฿240
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164875210
ISBN
9786164875210
ขนาดหนังสือ
21 x 29.2 ซม.
ความหนาสินค้า
1 ซม.
น้ำหนัก
500 กรัม
จำนวนหน้า
96 หน้า
วันวางจำหน่าย
02/04/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบตามหลักเกณฑ์การสอบบรรจุรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์)), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย)

โดยเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ไดอะแกรมและสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ หรือผู้ที่มีเวลาอ่านหนังสือน้อย

1. เป็นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น
2. อธิบายด้วยภาพ ทำให้สื่อความหมายเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
3. ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบ
ควรรู้ก่อนสอบ

การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
การสะกดคำ
1. หลักการสะกดคำ
2. คำที่มักสะกดผิด
คำไวพจน์
การอ่านคำ
1. หลักการอ่านคำ
2. คำที่มักอ่านผิด
โวหารภาพพจน์ 8
ประโยคตามเจตนาของผู้ส่งสาร
1. ประโยคแจ้งให้ทราบ
2. ประโยคถามให้ตอบ
3. ประโยคบอกให้ทำ
การสังเกตประโยคบกพร่อง
1. ชนิดของคำ
2. เทคนิคการสังเกตประโยคบกพร่อง
โวหาร
บรรยายโวหาร
พรรณนาโวหาร
เทศนาโวหาร
อุปมาโวหาร
สาธกโวหาร
การเรียงประโยค
หลักการทำโจทย์เรียงประโยค
การอ่านบทความ
1. หลักการทำโจทย์การอ่านบทความ
2. สรุปเทคนิคการตีโจทย์


การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
การอุปมาอุปไมย
1. หลักการทำโจทย์อุปมาอุปไมย
2. สรุปความสัมพันธ์ของโจทย์อุปมาอุปไมย
การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
1. หลักการทำโจทย์ “ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น”
2. หลักการทำโจทย์ “ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น”
การสรุปความจากภาษา (เงื่อนไขทางภาษา)
หลักการทำโจทย์ การสรุปความจากภาษา
การสรุปความจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)
1. หลักการทำโจทย์ การสรุปความจากสัญลักษณ์
2. คุณสมบัติของเครื่องหมายที่ควรทราบ


การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
อนุกรม
1. อนุกรมแบบเพิ่ม/ลดด้วยค่าคงที่
2. อนุกรม 1 ชุด แบบยกกำลัง
3. อนุกรมเพิ่มขึ้นแบบต่อเนื่อง
4. อนุกรมแบบผสม
5. อนุกรมแบบแยกชุด
6. อนุกรมแบบเศษส่วน
พื้นฐานคณิตศาสตร์
1. การเปรียบเทียบมาตราส่วน
2. การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
3. การหาค่าเปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ
4. การหาอัตราส่วน
5. การหาพื้นที่
6. การหาอัตราเร็ว ระยะทาง และเวลา
7. เลขยกกำลัง
8. บัญญัติไตรยางศ์
9. สมการ
การวิเคราะห์ตารางข้อมูล


ภาษาอังกฤษ
Part of Speech (ชนิดของคำ)
1. Noun (n.) : คำนาม
2. Verb (v.) : คำกริยา
3. Adjective (adj.) : คำคุณศัพท์
4. Adverb (adv.) : คำวิเศษณ์
5. Pronoun (Pro.) : คำสรรพนาม
6. Preposition (Prep.) : คำบุพบท
7. Conjunction : คำสันธาน
Article (คำนำหน้าคำนาม)
1. a, an
2. the
Tense
1. Present Simple
2. Present Continuous
3. Present Perfect
4. Present Perfect Continuous
5. Past Simple
6. Past Continuous
7. Past Perfect
8. Past Perfect Continuous
9. Future Simple
Passive Voice
โครงสร้างประโยค Passive Voice ของแต่ละ
Tense
If - Clause
1. Zero Conditional Sentence
2. First Conditional Sentence
3. Second Conditional Sentence
4. Third Conditional Sentence
Causative Verb
Comparison
1. Positive Degree : ขั้นปกติ
2. Comparative Degree : ขั้นกว่า
3. Superlative Degree : ขั้นสุด


ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
การบริหารราชการ ส่วนกลาง (บริหารแบบรวมอำนาจ)
1. สำนักนายกรัฐมนตรี (ฐานะเท่ากระทรวง)
2. กระทรวง
3. ทบวง
4. กรม
การบริหารราชการ ส่วนภูมิภาค (บริหารแบบแบ่งอำนาจ)
1. จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ม.52)
2. อำเภอ (ม.66)
การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น (บริหารแบบกระจายอำนาจ)
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (ม.7-ม.8)
2. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (ม.9-ม.19)
3. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (ม.20-ม.26)
4. การลดขั้นตอนปฏิบัติงาน (ม.27-ม.32)
5. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ (ม.33-ม.36)
6. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน (ม.37-ม.44)
7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ม.45-ม.49)
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
1. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. คำสั่งทางปกครอง
3. คู่กรณี (ม.21-ม.25)
4. การพิจารณา (ม.26-ม.33)
5. รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง (ม.34)
6. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง (ม.49-ม.53)
7. การขอพิจารณาใหม่ (ม.54)
8. ระยะเวลาและอายุความ (ม.64-ม.67)
หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
2. คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
3. ข้าราชการพลเรือน
เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537
ข้อบังคับสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2552
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รีวิวหนังสือ Easy Note เตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก. ฉบับเน้นที่ออกสอบ มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ
สรุปและแนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ภาค ก และ ข
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์
พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100
Easy Note สอบครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ใหม่) มั่นใจเต็ม 100
เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 5