FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164874756
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์
แชร์
top
top
top
405 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 450 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 8
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164874756
 • Barcode :
  9786164874756
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  4.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1150 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  600 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  22/09/66
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทนำ
  หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Part 1 ภาค ก ความสามารถทั่วไป
  บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
  การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล)
  การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณหรือคณิตศาสตร์)
  แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

  บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
  หน้าที่ของคำ (Part of speech)
  กาลเวลา (Tense)
  ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
  การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์
  (Comparison of Adjective and Adverb)
  แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

  บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
  ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
  ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
  เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

  Part 2 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
  บทที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
  การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
  และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา
  ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
  หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
  ในการจัดการเรียนรู้
  การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
  และพัฒนาผู้เรียน
  การประกันคุณภาพการศึกษา
  แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1- 2
  เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1- 2

  บทที่ 5 ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
  สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
  ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  สรุปพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
  พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
  สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
  สรุปแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
  สรุปแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
  สรุปนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2566
  สรุปมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
  สรุปการประเมินสมรรถนะของครู
  สรุปอุดมการณ์ความเป็นครู
  สรุปคุณลักษณะของครูที่ดี
  สรุปแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
  สรุปมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง
  สรุปวินัยและการดำเนินการทางวินัยของครู
  สรุปการสั่งพักราชการ
  สรุปการอุทธรณ์
  สรุปการร้องทุกข์
  สรุปการออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  สรุประเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
  สรุประเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
  สรุประเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
  คุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
  8 คุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
  แนวข้อสอบมาตรฐานความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 – 2
  เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 - 2
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสอบ ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี )และ ภาค ข (วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน และวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) รวมแนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด อ่านจบพร้อมสอบในเล่มเดียว

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง ภาค ก และ ภาค ข
2. แนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด
3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ติวมากกว่า 15 ปี
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top