Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์

คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสอบ ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี )และ ภาค ข (วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน และวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) รวมแนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด อ่านจบพร้อมสอบในเล่มเดียว
ขายแล้ว
264 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164874756

฿450
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 98 เล่ม
ราคารวม :
฿450
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164874756
ISBN
9786164874756
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
4.5 ซม.
น้ำหนัก
1150 กรัม
จำนวนหน้า
600 หน้า
วันวางจำหน่าย
22/09/66
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
คู่มือเตรียมสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยเล่มนี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาครอบคลุมทั้งการสอบ ภาค ก (วิชาความสามารถในการวิเคราะห์, วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี )และ ภาค ข (วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน และวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา) รวมแนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด อ่านจบพร้อมสอบในเล่มเดียว

1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้ง ภาค ก และ ภาค ข
2. แนวข้อสอบมากกว่า 450 ข้อ พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียด
3. เรียบเรียงจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ติวมากกว่า 15 ปี
บทนำ
หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Part 1 ภาค ก ความสามารถทั่วไป
บทที่ 1 สรุปเนื้อหาวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย)
การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล)
การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (ด้านการคิดคำนวณหรือคณิตศาสตร์)
แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เฉลยแนวข้อสอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

บทที่ 2 สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
หน้าที่ของคำ (Part of speech)
กาลเวลา (Tense)
ประเภทของประโยคในภาษาอังกฤษ
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์
(Comparison of Adjective and Adverb)
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

บทที่ 3 สรุปเนื้อหาวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
แนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
เฉลยแนวข้อสอบวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

Part 2 ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
บทที่ 4 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม
และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการเรียนรู้
การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาผู้เรียน
การประกันคุณภาพการศึกษา
แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1- 2
เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไป ในการจัดการเรียนการสอน ชุดที่ 1- 2

บทที่ 5 ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
สรุปพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
สรุปพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
สรุปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
สรุปแผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
สรุปแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน
สรุปนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2566
สรุปมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
สรุปการประเมินสมรรถนะของครู
สรุปอุดมการณ์ความเป็นครู
สรุปคุณลักษณะของครูที่ดี
สรุปแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
สรุปมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการปรับปรุง
สรุปวินัยและการดำเนินการทางวินัยของครู
สรุปการสั่งพักราชการ
สรุปการอุทธรณ์
สรุปการร้องทุกข์
สรุปการออกจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุประเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
สรุประเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา
สรุประเบียบว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
คุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
8 คุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
แนวข้อสอบมาตรฐานความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 – 2
เฉลยแนวข้อสอบมาตรฐานความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 - 2
รีวิวหนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย (ภาค ก. และ ภาค ข.) ฉบับสมบูรณ์
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) ปรับปรุงครั้งที่ ๒ มั่นใจเต็ม 100
สรุปลัดเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ก และ ข
สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ครูอาชีวะ
เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ฉบับยกเครื่องใหม่ อัปเดตครั้งที่ 6
พิชิตสอบใบประกอบวิชาชีพครู มั่นใจเต็ม 100
สรุปเนื้อหา + ข้อสอบ สอบครูผู้ช่วย สพฐ. (ภาค ก + ภาค ข) หลักเกณฑ์ใหม่ มั่นใจเต็ม 100