FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099307031
หนังสือ KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100%
แชร์
top
top
top
135 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 150 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 64
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099307031
 • Barcode :
  8859099307031
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  360 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  88 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  06/10/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • - ภาษาไทย
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป : การคิดเชิงเหตุผล
  - ความรู้ความสามารถทั่วไป : การคิดเชิงคำนวณ
  - ภาษาอังกฤษ
  - สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม
  - จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2551
  - ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  - พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499
  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2548
  - พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
  - พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554
  - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
  - ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  - คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน


สรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบที่ออกสอบบ่อย อธิบายด้วยผังมโนภาพที่เข้าใจง่าย KEY WORDS สำคัญที่ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบสรุปสาระสำคัญเตรียมสอบนายสิบตำรวจทุกสายงาน ในรูปแบบของผังมโนภาพแห่งความจำหรือ KEY MAP ที่จะช่วยจัดระบบความคิด ให้สามารถจดจำเนื้อหารายละเอียดสำคัญได้เป็นอย่างดีอัปเดตข้อมูลสำคัญครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ ด้วยผังมโนภาพแห่งความจำแบบ key words สำคัญ อัปเดตเพื่อให้ทำข้อสอบได้ทันเวลาอย่างเป็นระบบความคิด สามารถจำและประมวลผลความรู้ได้อย่างดีเยี่ยมสรุปเนื้อหานายสิบตำรวจทุกสายงานพร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ ตามขอบเขตการสอบที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสอบใหม่ทั้งวิชาภาษาไทย, ความสามารถทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, สังคมและจริยธรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเน้นเฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ใช้ KEY MAP ผังมโนภาพสีช่วยในการอธิบายเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้เวลาอ่านน้อย เหมาะสำหรับใช้ทบทวนก่อนสอบเล่มนี้เป็นเทคนิคการจำอย่างแยบยลเพื่อให้สามารถจำได้อย่างมีประสิทธิภาพรีวิวสินค้า : หนังสือ KEY MAP นายสิบตำรวจ แผนที่ความคิด พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top