FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
สำนักพิมพ์ : Infopress / 9786164872486
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65)
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786164872486
 • Barcode :
  9786164872486
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2 ซม.
 • น้ำหนัก :
  600 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  232 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  20/09/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 นโยบายและแผนระดับประเทศที่สำคัญ
  บทที่ 2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  บทที่ 3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บทที่ 4 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  บทที่ 5 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
  บทที่ 6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  บทที่ 7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  บทที่ 8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บทที่ 9 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บทที่ 10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  บทที่ 11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2564
  บทที่ 12 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บทที่ 13 แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 - 7
  เฉลยแนวข้อสอบชุดที่ 1 - 7


หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
ในส่วนวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (วิชากฎหมาย) ครอบคลุมเนื้อหากฎหมายและ พ.ร.บ. ที่ออกสอบทั้งหมด มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญและคาดว่าจะออกสอบของกฎหมายและ พ.ร.บ. ทุกฉบับ เพื่อให้สามารถจดจำได้ง่าย และใช้เวลาในการเตรียมตัวน้อยลง

อีกทั้งมีแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอีก 7 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบาย ให้ผู้อ่านได้ลองทำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
1. ครอบคลุมเนื้อหาการสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ในการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น
2. สรุปเนื้อหากฎหมายและ พ.ร.บ. ที่ออกสอบครบถ้วนทุกฉบับ
3. แนวข้อสอบเสมือนจริง 7 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดรีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65) / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top