FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 8859099306607
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100%
แชร์
top
top
top
324 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 360 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 24
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859099306607
 • Barcode :
  8859099306607
 • ขนาดหนังสือ :
  19 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.5 ซม.
 • น้ำหนัก :
  900 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  408 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  03/03/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • - แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  และกระทรวงมหาดไทย
  - แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  - แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  - แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
  - แนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  - แนวข้อสอบ พระราชกกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  - แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำ บล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
  - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - แนวข้อสอบ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - แนวข้อสอบ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
  - แนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
  - แนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนงาน/โครงการ
  - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป พ.ศ. 2563
  - เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย
  - เฉลยแนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  - เฉลยแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  - เฉลยแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
  - เฉลยแนวข้อสอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
  บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
  - เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  - เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
  - เฉลยแนวข้อสอบ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพิ่มเติม
  ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  - เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - เฉลยแนวข้อสอบ การวางแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนกลยุทธ์
  - เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
  - เฉลยแนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  และการจัดทำแผนงาน/โครงการ
  - เฉลยแนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ทั่วไป พ.ศ. 2563เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น ครบทุกเนื้อหาการสอบในตำแหน่งนี้พร้อมแนวข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท *พรบ/พรก. *กฏกระทรวง/ระเบียบ *คำสั่ง สถ. และอื่นๆ ทำให้เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจนที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีกในตำแหน่งนี้อย่างชัดเจน และตรงประเด็นมากที่สุดแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) จากประสบการณ์ผู้สอบบรรจุราชการ “ ครั้งเดียวผ่าน”

รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิชิตข้อสอบเต็มที่ 100% / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top