FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161008286
หนังสือ เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐
แชร์
top
top
top
198 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 220 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 30
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161008286
 • Barcode :
  8859161008286
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2.1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  650 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  224 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  08/03/64
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ ความหมายโดยตรง ความหมายโดยนัย
  ทบทวนเนื้อหาก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑-๖

  บทที่ ๒ ชนิดของคำไทย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗-๑๕

  บทที่ ๓ คำควบกล้ำ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๖-๒๔

  บทที่ ๔ คำประสม คำซ้อน คำซ้ำ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๒๕-๓๒

  บทที่ ๕ อักษรนำ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๓๓-๔๑

  บทที่ ๖ คำที่มีตัวการันต์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๔๒-๔๘

  บทที่ ๗ คำพ้อง
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๔๙-๕๖

  บทที่ ๘ คำไทยแท้
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๕๗-๖๑
  บทที่ ๙ คำยืมภาษาต่างประเทศ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๖๒-๖๙

  บทที่ ๑๐ คำสมาส คำสนธิ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗๐-๗๕

  บทที่ ๑๑ อักษรย่อและเครื่องหมายวรรคตอน
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗๖-๘๓

  บทที่ ๑๒ คำราชาศัพท์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๘๔-๙๐

  บทที่ ๑๓ การใช้พจนานุกรม
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๙๑-๙๙

  บทที่ ๑๔ ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐๐-๑๐๔

  บทที่ ๑๕ วลีและประโยค
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐๕-๑๑๐

  บทที่ ๑๖ สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๑-๑๑๘

  บทที่ ๑๗ คำไวพจน์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๙-๑๒๕

  บทที่ ๑๘ โวหารการเขียน
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๒๖-๑๓๔

  บทที่ ๑๙ คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๓๕-๑๔๓

  วรรณคดีลำนำ
  ชมรมคนรักวรรณคดี
  แบบฝึกหัดที่ ๑๔๔-๑๔๖
  นิทานทองอิน
  แบบฝึกหัดที่ ๑๔๗-๑๔๙
  การเดินทางของพลายน้อย
  แบบฝึกหัดที่ ๑๕๐-๑๕๒
  อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
  แบบฝึกหัดที่ ๑๕๓-๑๕๕
  ศึกสายเลือด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๕๖-๑๕๘
  สมุดมิตรภาพ
  แบบฝึกหัดที่ ๑๕๙-๑๖๑

  แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบททั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ๑. ฝึกฝนความคุ้นเคยของคำและรูปประโยคตามหลักภาษาไทย ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อทำข้อสอบ
๒. แบบฝึกหัดตามหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ
๓. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยอ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาครีวิวสินค้า : หนังสือ เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๖ มั่นใจเต็ม ๑๐๐ / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top