FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๕ มั่นใจเต็ม 100
เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๕ มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161007654
หนังสือ เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๕ มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
198 บาท
ส่วนลด 10%

ราคา ปกติ 220 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 52
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161007654
 • Barcode :
  8859161007654
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.4 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  2 ซม.
 • น้ำหนัก :
  572 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  212 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  04/12/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ คำ พยางค์ และการประสมอักษร
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑ - ๗
  บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๘ - ๑๕
  บทที่ ๓ ไตรยางศ์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๖ - ๒๓
  บทที่ ๔ การผันวรรณยุกต์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๒๔ - ๓๑
  บทที่ ๕ คำเป็น คำตาย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๓๒ - ๓๙
  บทที่ ๖ อักษรนำ อักษรควบ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๔๐ - ๔๖
  บทที่ ๗ คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๔๗ - ๕๒
  บทที่ ๘ คำที่ใช้สระ ใ- และ ไ-
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๕๓ - ๕๗
  บทที่ ๙ คำที่ใช้ รร (ร หัน) และคำที่ใช้ บัน
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๕๘ - ๖๐
  บทที่ ๑๐ การอ่านออกเสียงคำที่มี ฤ ฤๅ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๖๑ - ๖๖
  บทที่ ๑๑ คำที่มีตัวการันต์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๖๗ - ๗๑
  บทที่ ๑๒ คำพ้องรูป คำพ้องเสียง และคำพ้องความหมาย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗๒ - ๗๖
  บทที่ ๑๓ ชนิดของคำในภาษาไทย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗๗ - ๘๔
  บทที่ ๑๔ คำมูล คำประสม คำซ้อน และคำซ้ำ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๘๕ - ๙๑
  บทที่ ๑๕ วลีและประโยค
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๙๒ - ๙๘
  บทที่ ๑๖ อักษรย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๙๙ - ๑๐๕
  บทที่ ๑๗ คำราชาศัพท์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐๖ - ๑๑๑
  บทที่ ๑๘ สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๒ - ๑๑๗
  บทที่ ๑๙ คำประพันธ์ประเภทร้อยกรอง
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๘ - ๑๒๔
  บทที่ ๒๐ วรรณคดีลำนำ
  กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
  แบบฝึกหัดที่ ๑๒๕ - ๑๒๗
  กระเช้าของนางสีดา
  แบบฝึกหัดที่ ๑๒๘ – ๑๓๐
  วิชาเหมือนสินค้า
  แบบฝึกหัดที่ ๑๓๑ - ๑๓๓
  พ่อค้าจากเมาะตะมะ
  แบบฝึกหัดที่ ๑๓๔ - ๑๓๖
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  แบบฝึกหัดที่ ๑๓๗ - ๑๓๙
  คบพาลพาลพาไปหาผิด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๔๐ - ๑๔๒
  เหตุการณ์ในบ้านสวน
  แบบฝึกหัดที่ ๑๔๓ - ๑๔๕
  ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
  แบบฝึกหัดที่ ๑๔๖ - ๑๔๘
  แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค


แบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เน้นฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆโดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้องแบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจรายละเอียดเพิ่มเติมเล่มนี้
๑. ฝึกฝนความคุ้นเคยของคำและรูปประโยคตามหลักภาษาไทย ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อทำข้อสอบ
๒. แบบฝึกหัดตามหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ
๓. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยอ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาครีวิวสินค้า : หนังสือ เก่งไว ไม่ยาก ภาษาไทย ป.๕ มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top