FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100
เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100
สำนักพิมพ์ : Infopress / 8859161007418
หนังสือ เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top
220 บาท
สินค้านี้ขายไปแล้ว 9
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  8859161007418
 • Barcode :
  8859161007418
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 24.13 ซม.
 • ความหนาสินค้า :
  1.1 ซม.
 • น้ำหนัก :
  623 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  256 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  11/06/63
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • บทที่ ๑ เสียงในภาษาไทย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑ - ๙
  บทที่ ๒ มาตราตัวสะกด
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐ - ๑๙
  บทที่ ๓ คำเป็น คำตาย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๒๐ - ๒๖
  บทที่ ๔ ไตรยางศ์และการผันอักษร
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๒๗ - ๓๕
  บทที่ ๕ อักษรควบและอักษรนำ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๓๖ - ๔๑
  บทที่ ๖ คำพ้อง
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๔๒ - ๔๕
  บทที่ ๗ ชนิดของคำไทย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๔๖ - ๕๒
  บทที่ ๘ เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๕๓ - ๕๗
  บทที่ ๙ วลีและประโยค
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๕๘ - ๖๔
  บทที่ ๑๐ ภาษาถิ่น คำสุภาพ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๖๕ - ๗๑
  บทที่ ๑๑ คำราชาศัพท์
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗๒ - ๗๗
  บทที่ ๑๒ ส�านวน สุภาษิต คำพังเพย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๗๘ - ๘๐
  บทที่ ๑๓ การใช้พจนานุกรม
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๘๑ - ๘๔
  บทที่ ๑๔ บทร้อยกรอง คำขวัญ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๘๕ - ๙๐
  บทที่ ๑๕ การเขียนจดหมาย
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๙๑ - ๙๔
  บทที่ ๑๖ การเขียนเรียงความ และการเขียนเล่าเรื่อง
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๙๕ - ๙๘
  บทที่ ๑๗ การอ่าน การเขียน และการย่อความ
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๙๙ - ๑๐๒
  บทที่ ๑๘ มารยาทการฟัง การดู และการพูด
  ทบทวนก่อนทำแบบฝึกหัด
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐๓ - ๑๐๖
  บทที่ ๑๙ วรรณคดีลำนำ
  การผจญภัยของสุดสาคร
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐๗ - ๑๐๙
  น้ำผึ้งหยดเดียว
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๐ – ๑๑๒
  ระบำสายฟ้า
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๓ - ๑๑๕
  เรื่องเล่าจากพัทลุง
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๖ - ๑๑๘
  ดวงจันทร์ของลำเจียก
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑๙ - ๑๒๐
  ห้องสมุดป่า
  แบบฝึกหัดที่ ๑๒๒ - ๑๒๔
  เที่ยวเมืองพระร่วง
  แบบฝึกหัดที่ ๑๒๕ - ๑๒๗
  แนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคแบบฝึกเสริมทักษะและพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เน้นฝึกฝนและทำแบบฝึกหัดตามบทการเรียนรู้ต่าง ๆโดยหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย เนื้อหาตามหลักสูตรวิชาภาษาไทยโดยสรุปและแบบฝึกหัดท้ายบท ทั้งในส่วนของหลักภาษาไทยและวรรณคดีลำนำ แบบฝึกหัดออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทยช่วยให้รู้จักสังเกตคำและรูปประโยคอย่างถูกต้อง แบบฝึกหัดทั้งหมดอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. สามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยได้ ช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ๑. ฝึกฝนความคุ้นเคยของคำและรูปประโยคตามหลักภาษาไทย ช่วยสร้างความมั่นใจเมื่อทำข้อสอบ
๒. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบต่างๆ
๓. แบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยอ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค


รีวิวสินค้า : หนังสือ เก่งไวไม่ยาก ภาษาไทย ป.4 มั่นใจเต็ม 100 / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top