Promotion
Trick : > คลิกเลือกประเภทเพื่อกรองเนื้อหาที่โดนใจคุณได้ง่าย ๆ
TGAT คืออะไร? สิ่งที่เด็ก TCAS66 ต้องรู้

น้อง TCAS66 พร้อมกันหรือยังที่จะสอบ!!

แต่น้องๆ หลายคนอาจจะงงในระบบ TCAS ในปีนี้ เนื่องจากระบบมีการเปลี่ยนไป โดยเฉพาะ TGAT มันคืออะไรกันนะ? วันนี้พี่เลยได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้ว เราไปดูกัน


ข้อมูลทั่วไปของ TGAT 

TGAT (Thai General Aptitude Test) คือ ข้อสอบวัดสมรรถนะทั่วไป
• ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วน 
• เลือกสอบได้ทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
• มีคะแนน 100 คะแนนเต็ม  
• จัดสอบช่วง ธันวาคม 2565 
• สอบบน คอมพิวเตอร์ และ กระดาษ

เปรียบเทียบระหว่าง TGAT กับ GAT
การเปลี่ยนแปลงรายวิชาที่ออกสอบของ TGAT

*ไม่บังคับสอบทุกส่วน สามารถเลือกสอบกี่ส่วนก็ได้ (แต่แนะนำให้สอบทั้ง 3 ส่วน เพราะมหาลัยส่วนใหญ่กำหนดใช้ TGAT รวม)


โครงสร้างข้อสอบ


TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ

 • ทักษะการพูด (Speaking Skill) (50 คะแนน)
  1) การถามตอบ (Question-Response)
  • จำนวนข้อคำถาม (10 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) จำนวน 3 บทสนทนา
  • จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)
  3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) จำนวน 2 บทสนทนา
  • จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา รวม 10 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

 • ทักษะการอ่าน (Reading Skill) (50 คะแนน)
  1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion) จำนวน 2 บทความ
  • จำนวนข้อคำถาม (7-8 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)
  2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) จำนวน 3 บทความ 
  หมายเหตุ : บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100– 200 คำ 
  • จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทความ รวม 15 ข้อ)
  • ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

 • ระดับความยากง่ายของข้อสอบทั้งฉบับ
  • ระดับง่าย 20% (12 ข้อ)
  • ระดับปานกลาง 60% (36 ข้อ)
  • ระดับยาก 20% (12 ข้อ)

 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
  **ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล

 • สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
  1) ความสามารถทางภาษา
  2) ความสามารถทางตัวเลข
  3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
  4) ความสามารถทางเหตุผล

 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (5 ตัวเลือก)
  **ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน

 • 1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม
  1.1 การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) ความเข้าใจในการกำหนดวิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลที่ได้รับออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  1.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือเล็งปัญหา พร้อมทั้งลงมือจัดการกับปัญหานั้น ๆ อย่างมี ข้อมูล มีหลักการ และสามารถนำความเชี่ยวชาญ หรือแนวคิดในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.3 ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ทางเลือก สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ นโยบาย และรูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการพูดจูงใจผู้อื่น นำเสนอความคิดและรูปแบบของสินค้า บริการ และวิธีการดำเนินงานรูปแบบใหม่

 • 2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
  2.1 การระบุปัญหา (Identifying problems) ประกอบด้วย ทำความเข้าใจบริบทแวดล้อม การระบุและทำความเข้าใจปัญหา การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการระบุปัญหา
  2.2 การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions) ประกอบด้วย การสร้างและหาทางเลือก และการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
  2.3 การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation) ประกอบด้วย การปฏิบัติตามแผน และการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
  2.4 การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation) ประกอบด้วย เก็บข้อมูลจากการนำทางออกไปลองใช้ และสรุปผลจากการนำทางออกไปลองใช้

 • 3) การบริหารจัดการอารมณ์
  3.1 ความตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness) การรับรู้ ควบคุมสภาพอารมณ์ และทัศนคติ เพื่อรักษาอารมณ์ และประสิทธิภาพของตนเอง แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหรือมีภาระสูง มีความตระหนักถึงจุดแข็งของตนเอง รวมถึงจุดที่ต้องพัฒนา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3.2 การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) ความสามารถในการแสดงออก ทางสีหน้า ท่าทาง และอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องเผชิญกับบุคคล ลักษณะงาน และสถานการณ์ที่ตึงเครียด รวมถึงการให้คำปรึกษา แนะนำและสอนผู้อื่น ให้ควบคุมอารมณ์และบุคคลิภาพได้อย่างเหมาะสม
  3.3 ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) ความเข้าใจความต้องการ ความกังวล และความรู้สึกของผู้อื่น ทั้งสิ่งที่แสดงออกและไม่แสดงออก และความสามารถในการตอบสนอง และให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม และเท่าเทียมกัน

 • 4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม
  4.1 การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation) การคิด และทำสิ่งต่าง ๆ โดยมีความต้องการของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในใจเสมอ โดยมุ่งเน้นการศึกษา และทำความเข้าใจความต้องการต่าง ๆ แสดงถึงความมุ่งมั่นต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริง พร้อมพัฒนาและ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน
  4.2 จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility) การมีจิตสำนึก ตระหนักให้ความสำคัญ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะอนุรักษ์ และรักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนให้น่าอยู่ ตลอดจนเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเต็มที่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
  4.3 การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits) ความสามารถในการคิดค้น ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แปลกและแตกต่างไปจากเดิม โดยการมุ่งเน้นพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในระยะยาว และยั่งยืนให้แก่ประชาชน พื้นที่ หรือท้องถิ่นที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม

 • ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)
  เพื่อวัดทัศนคติ 4 ระดับ ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-1 คะแนนการตอบคำถาม มี 2 แบบ คือ
  1) เลือกตอบตัวเลือกเดียว
  2) เลือกตอบหลายตัวเลือก
  **ระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที

สามารถดูโครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบได้ที่ mytcas

ขอขอบคุณข้อมูล monkeyeveryday , WE BY THE BRAIN 


ดังนั้น ถ้าเราจะเตรียมตัวทำข้อสอบ TGAT ก็ต้องมีเซตนี้

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)

→ สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ Vocabulary, Grammar, Reading Comprehension และ Speaking and Conversation เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับหัวข้อ 

• ทักษะการพูด (Speaking Skill)
• ทักษะการอ่าน (Reading Skill)

→ คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)

→ คัดแนวข้อสอบวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) ที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ได้แก่

• ความสามารถทางภาษา
• ความสามารถทางจำนวน
• ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
• ความสามารถทางเหตุผล

หนังสือ เตรียมพร้อมสอบ TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน

→ สรุปวิธีการทำข้อสอบวิชาสมรรถนะการทำงาน เพื่อใช้ในการสอบ TGAT 3 ได้แก่

• การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 
• การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
• การบริหารจัดการอารมณ์
• การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคง

→ คัดแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบอย่างตรงประเด็น พร้อมเฉลยละเอียด


บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

• อัพเดท! TCAS66 ข้อมูลล่าสุด ที่ควรรู้ก่อนลงสนามจริง

• อัปเดตล่าสุด !! TCAS66 กำหนดการสอบ ทุกข้อมูลที่ต้องรู้

• เตรียมตัวกันให้พร้อมเด็กๆ Tcas'63 มาแล้วตารางสอบ GAT/PAT รอบ2 ปี63


ตอนนี้เรามี โปรโมชั่นพิเศษ มาฝาก........ เพียงแอด Line ไอดี : @serazu เดี๋ยวมีทีมงานแจ้งโปรฯลับให้จ้าา

สนใจ สั่งซื้อหนังสือหรือสินค้า "ได้ที่"
ไลน์แอด : @serazu
เว็บไซต์ : Serazu.com
เฟสบุ๊ค : facebook.com/serazuonline

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมพร้อมสอบ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking)
฿252
-10.00%
฿280