FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

เรื่องต้องรู้ ! ระบบเศรษฐกิจไทย สังคม ม.ปลาย จาก หนังสือ Easy Note สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100
แชร์
top
top
top

เรื่องต้องรู้ ! หนังสือ Easy Note สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100 " จดไว้ออกสอบแน่

1. ระบบเศรษฐกิจ

2. ระบบแบบทุนนิยม

3. ระบบแบบสังคมนิยม

4. ระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์

5. ระบบเศรษฐกิจแบบผสม

ความคิดเห็น : เรื่องต้องรู้ ! ระบบเศรษฐกิจไทย สังคม ม.ปลาย จาก หนังสือ Easy Note สังคม ม.ปลาย มั่นใจเต็ม 100