Promotion
อัปเดตล่าสุด !! กสถ.เตรียมความพร้อมดำเนินการสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น ประจำปี 2563 ปลายปีนี้

อัปเดตใหม่ล่าสุด ตารางเปิดสอบข้าราชากและพนักงานส่วนท้องถิ่นปลายปีนี้ รายละเอียดดังนี้

การดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)
แผนขั้นตอนการปฏิบัติการการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2563

ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อัพเดทล่าสุด 28 กันยายน 2563
คาดจํานวนที่เปิดรับสมัคร 4,157 อัตรา โดยแบ่งเป็น
- ประเภทวิชาการ 18 ตําแหน่ง จำนวน 476 อัตรา
- ประเภททั่วไป 24 ตําแหน่ง จำนวน 2,723 อัตรา
- ครูผู้ช่วย 23 สาขาวิชาเอก จำนวน 958 อัตรา


ตำแหน่งประเภทวิชาการที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ

1. นักพัฒนาชุมชน
2. นักวิชาการเกษตร
3. นักประชาสัมพันธ์
4. วิศวกรไฟฟ้า
5. วิศวกรโยธา
6. สถาปนิก
7. นักจัดการงานทั่วไป
8. วิศวกรเครื่องกล
9. นักวิชาการศึกษา
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
11. นักทรัพยากรบุคคล
12. นักจัตการงานทะเบียนและบัตร
13. นักสังคมสงเศราะห์
14. นักป้องกันและบรรเทสาธารณภัย
15. นักผังเมือง
16. นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นักวิชาการคลัง
18. นิติกร


ตำแหน่งประเภททั่วไปที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. เจ้าพนักงานธุรการ
2. เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
4. เจ้าพนักงานทะเบียน
5. นายช่างเขียนแบบ
6. นายช่างสำรวจ
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
8. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
9. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
10. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
11. เจ้าพนักงานเกษตร
12. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
14. เจ้าพนักงานเทศกิจ
15. เจ้าพนักงานประปา
16. เจ้าพนักงานคลัง
17. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
18. นายช่างเครื่องกล
19. สัตวแพทย์
20. นายช่างผังเมือง
21. เจ้าพนักงานพัสดุ
22. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
23. นายช่างไฟฟ้า
24. นายช่างโยธา


ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบ
1. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีสากล
2. ครูผู้ช่วยเอกเคมี
3. ครูผู้ช่วยเอกศิลปะ
4. ครูผู้ช่วยเอกวิทยาศาสตร์
5. ครูผู้ช่วยเอกชีววิทยา
6.ผู้ช่วยเอกพลศึกษา
7. ครูผู้ช่วยเอกเทคโนการศึกษา
8. ครูผู้ช่วยเอกคณิตศาตร์
9. ครูผู้ช่วยเอกทะเบียนและวัดผล
10. ครูผู้ดูแลเด็ก
11. ครูผู้ช่วยเอกจีน
12. ครูผู้ช่วยเอกดนตรีไทย
13. ครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย
14. ครูผู้ช่วยเอกแนะแนว
15. ครูผู้ช่วยเอกภาษาอังกฤษ
16. ครูผู้ช่วยเอกประถมศึกษา
17. ครูผู้ช่วยเอกสังคมศึกษา
18. ครูผู้ช่วยเอกคหกรรม
19. ครูผู้ช่วยเอกคอมพิวเตอร์
20. ครูผู้ช่วยเยกภาษาไทย
21. ครูผู้ช่วยเอกบรรณารักษ์
22. ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์
23. ครูผู้ช่วยเอกเกษตร

มีข่าวการเตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น โดยในระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563 ได้กำหนดวาระที่ 5.6 เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในวาระการประชุม ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะนำข่าวการเปิดสอบท้องถิ่นรอบใหม่มารายงานให้ทราบต่อไป

ที่มา : ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล


อัปเดตล่าสุด กสถ. เตรียมเปิดสอบข้าราชากและพนักงานส่วนท้องถิ่นปลายปีนี้ รายละเอียดตามตารางดังนี้

ตารางสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

รับสมัคร —> ต.ค. - พ.ย. 2563

สอบภาค ก และ ข —> ธ.ค. 2563

บรรจุ —> มี.ค. 2564

ที่มา : Pariwat Pung-utha


เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย สังกัดท้องถิ่น  มติที่ประชุม ก กลาง ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เห็นชอบให้ กสถ. เตรียมความพร้อมดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ กสถ.จัดทำแผนและขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขันเสนอ ก.กลาง เห็นชอบต่อไป โดยมีตำแหน่งว่าง 53 ตำแหน่ง 3,228 อัตรา จำแนกได้ดังนี้ ประเภททั่วไป (ปวช. ปวส.) 19 ตำแหน่ง 2,011 อัตรา ประเภทวิชาการ (ป.ตรี) 17 ตำแหน่ง 413 อัตรา ครูผู้ช่วย 17 สาขาวิชาเอก 804 อัตรา

ที่มา : เฟซบุ๊กคุณประพันธ์ เวารัมย์

หนังสือแนะนำ

1. หนังสือ สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.

สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.

หนังสือ สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค กตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ. 

สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก สรุปเนื้อหาสำหรับอ่านสอบแบบเจาะลึกตรงประเด็น มาพร้อมแนวข้อสอบมากถึง 650 ข้อ โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ

สารบัญ
1. ความสามารถในการศึกษา และวิเคราะห์สรุปเหตุผล
2. ภาษาไทย
3. ภาษาอังกฤษ
4. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก  หนังสือ สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก  แนะนำหนังสือ เตรียมสอบครูผู้ช่วย ( ภาค ข )  

สรุปสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น ภาค ก ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กสถ.

2.หนังสือ เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2

หนังสือ เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก (เพื่อสอบ อปท. อบต. และ อบจ.) ฉบับครบเครื่อง ปรับปรุงครั้งที่ 2

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น

สรุปเนื้อหาครบทุกเนื้อหาการสอบ เก็งข้อสอบตรงจุด
Part 1 ความรู้ ความสามารถทั่วไป
Part 2 ความรู้ ด้านภาษาไทย
Part 3 ความรู้ ด้านภาษาอังกฤษ
Part 4 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Part 5 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

3. หนังสือ แนวข้อสอบต้องรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง

หนังสือ แนวข้อสอบต้องรู้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกตำแหน่ง

เตรียมสอบข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก. (เพื่อสอบ อปท. อบต. อบจ. และเทศบาล) ครบทุกเนื้อหาการสอบ พร้อมเก็งข้อสอบอย่างตรงประเด็น อัพเดท *พรบ/พรก. *กฏกระทรวง/ระเบียบ *คำสั่ง สถ. และอื่นๆ
ทำให้เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.มากขึ้น อ่านเข้าใจง่าย แล้วก็ตรงไปตรงมา มีเนื้อหาเน้นๆ ตรงจุด แล้วก็ชัดเจน ที่สำคัญ ทำให้สรุปได้ง่าย แล้วถ้ามีเวลาไปอ่านพ.ร.บ.ฉบับเต็มก็ทำให้เข้าใจได้มากขี้นไปอีก

แนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น)

4.หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบราชการและพนักงานท้องถิ่น ภาค ก ฉบับ พื้นฐานของทุกตำแหน่ง

เตรียมสอบข้าราชการท้องถิ่นทุกสังกัด ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบ ภาค ก. และแนวข้อสอบที่ตรงประเด็นสอบ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรงในการสอบรับราชการ และประสบการณ์ติวการสอบ ภาค ก. (ก.พ. และ ส่วนท้องถิ่น) ซึ่งมีผู้มาติวสอบผ่านเป็นจำนวนมาก

เนื้อหาในเล่มจึงมากไปด้วยเทคนิค วิธีการหาคำตอบในรูปแบบทางลัดเพื่อความรวดเร็วและประโยชน์ในการสอบภาค ก. (ส่วนท้องถิ่น) มีการอธิบายครบถ้วน ทั้งวิชาความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) วิชาภาษาไทย และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฏหมายและพระราชบัญญัติ)

!! สั่งซื้อครบ 899 จัดส่งฟรี !!

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย(ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1
฿295
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์ (ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1
฿350