FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ !! สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 207 อัตรา
แชร์
top
top
top

สำนักงาน กศน. รับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 63 จำนวน 207 อัตรา

ประกาศ..!! สำนักงานปลัดกระทรวงศักษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สูง ในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สำหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
หน่วยที่ 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 104 อัตรา    
หน่วยที่ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 อัตรา    
หน่วยที่ 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก จำนวน 68 อัตรา    
หน่วยที่ 4 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน จำนวน 25 อัตรา    
หน่วยที่ 5 สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือนตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.     
สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้    
- ปริญญาตรี 4 ปี ขั้น 15,050 บาท    
- ปริญญาตรี 5 ปี ขั้น 15,800 บาท    
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ขั้น 15,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีวุฒิตามกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่ประกาศรับสมัคร จำนวน 11 กลุ่มวิชา         
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย         
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ         
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์         
5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ         
6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา         
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา         
8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม         
9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี         
10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้         
11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คุณสมบัติเพิ่มเติม     
1. ต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ ของสถานศึกษาและปฏิบัติงานในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้หลวง" ที่เป็นโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ในพื้นที่สำหรับการคัดเลือกทุกพื้นที่     
2. ต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยมีภาระงานการสอนตามที่ส่วนราชการกำหนด    
3. มีภาระงานการสอน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือ 6 คาบต่อสัปดาห์ภาระงานการสอน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ประเภท ได้แก่
3.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีหลักสูตร หรือโครงการ/กิจกรรม ที่มีชั่วโมงหรือคาบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเป็นภาระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในภาคเรียนปัจจุบัน ณ วันที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยแนบตารางสอนและ/หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง ทั้งนี้ การนับระยะวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว     
4. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช     
5. ไม่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ หรือเงื่อนไข หรือระเบียบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ กคศ. กำหนดไว้

การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องสมัครด้วยตนเองผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Call Center โทร. 0 2784 5898 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
E-mail :  personnel.nfe@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร  : https://www.personnel-nfe.com/Applicant/G06


หนังสือแนะนำ


หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน.

หนังสือ สรุปและแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย กศน.

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้า ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน. สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ในทุกหมวดวิชา ได้แก่ ความรู้ความสามารถทั่วไป, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน, ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ และความรอบรู้ทั่วไป

สรุปเนื้อหาและแนวข้อสอบสำหรับการสอบแข่งขันสอบบรรจุครูผู้ช่วย กศน.
สรุปเนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย เก็งแนวข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียด


  สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ
ส่วนที่ 4 ความรอบรู้ทั่วไป

    ความคิดเห็น : ประกาศ !! สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 จำนวน 207 อัตรา
    สินค้าที่อยากบอกต่อ