Promotion
ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานผู้วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานผู้วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูล


ตำแหน่งผู้วิเคราะห์ บริหารจัดการข้อมูล สำนักจัดการข้อมูล
อัตราว่าง3 อัตรา
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร


- สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

- หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

- ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 4.5/ TOEFL 500 (Paper-based), IBT 60 /CBT 150
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขั้นไป ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการบัญชี สถิติ คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการข้อมูล หรืองานด้านระบบข้อมูลต่างๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรับผิดชอบหลัก

- บริหารจัดการข้อมูลอย่างครบวงจรตั้งแต่การสรรหาการจัดเก็บการประมวลผล และการเผยแพร่ข้อมูลให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตอบสนองต่อ  ความต้องการ พร้อมใช้งาน และรองรับข้อมูลจุลภาคขนาดใหญ่ (Big Data)    รวมถึงกำกับดูแลการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และการทดสอบระบบบริหารจัดการข้อมูลที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง ดังนี้
(1) ข้อมูลสถาบันการเงิน
(2) ข้อมูลตลาดการเงิน
(3) ข้อมูลการชำระเงิน
(4) ข้อมูลเศรษฐกิจจริง
(5) ข้อมูลภาครัฐ
(6) ข้อมูลภาคต่างประเทศ
(7) ข้อมูลทะเบียนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ข้อมูลทะเบียนและจุดให้บริการของสถาบันการเงินและ Non-bank
(8) ข้อมูล Unstructured ข้อมูล Social Media และข้อมูลอื่น

- เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมถึงพิจารณาผลกระทบและความสอดคล้องของข้อมูลที่เผยแพร่ในแหล่งต่างๆ

- จัดทำแนวทางด้านกฎหมายที่จะได้มาซึ่งข้อมูล เช่น การทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การจัดทำประกาศ ธปท. เกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลให้มีผลบังคับตามกฎหมาย การจัดซื้อข้อมูลหรือวิธีการอื่นๆ เป็นต้น

- ประสานงาน และให้บริการ กับผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ธปท. ในบทบาทการเป็นผู้เชี่ยวชาญข้อมูล (Data Expert) ครอบคลุมการเป็น Help Desk การเป็นผู้แทน คณะทำงาน หรือเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การทดสอบ


- สอบข้อเขียน (ข้อสอบ Aptitude Test) เดือนมิถุนายน 2563 ที่ ธปท.
- ผู้สอบข้อเขียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์
- สอบสัมภาษณ์ (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ขั้นตอนการสมัคร
รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ :
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามที่เห็นสมควร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร โทร. 0-2283-5549 หรือ Email: Recruit@bot.or.th

ขอบคุณแหล่งที่มา :   ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแนะนำ

หนังสือ ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)

เพื่อความเข้าใจระดับความยากง่ายของข้อสอบ เราแบ่งข้อสอบออกเป็น 5 ชุด เสมือนการสอบแบบจำลองสนามจริง ในหนังสือ “ผ่าโจทย์ 1,000 ข้อสอบ TOEIC” ที่คุณกำลังอ่านตอนนี้ เรารวบรวมข้อสอบที่เหมือนจำลองข้อสอบ TOEIC ของจริงเอาไว้ ซึ่งผ่านการประเมินคัดเลือกรูปแบบข้อสอบที่มีแนวโน้มจะออกสอบล่าสุด ช่วยให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยรูปแบบข้อสอบที่ซ้ำไปมาและปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบได้ ดังนั้นหากผู้เรียนฝึกฝนอยู่เรื่อยๆ ก็จะช่วยเพิ่มความสามารถภาษาอังกฤษของตัวเองให้เตรียมพร้อมกับการสอบจริงที่ใกล้เข้ามา 

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)


หนังสือ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือประกอบการทำงานวิจัยด้วยโปรแกรม Excel ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการอ่านผลการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตศึกษา ที่ต้องทำปริญญานิพนธ์ งานวิจัย เพื่อสำเร็จการศึกษา และครูอาจารย์ที่ต้องทำงานวิจัยต่างๆ

จุดเด่น
1. มีตัวอย่างการทำงานวิจัยทุกคำสั่ง
2. อธิบายตั้งแต่การออกแบบแบบสอบถาม
3. ธิบายการวิเคราะห์ผลงานวิจัย

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC (TOEIC : LC + RC 1000 Questions)
฿405
-10.00%
฿450
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และทำงานวิจัยด้วย Excel (Excel Statistic Analysis)
฿337.50
-10.00%
฿375
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ RC  (Reading) NEW TOEIC Economy RC 1000 Questions
฿270
-10.00%
฿300
ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC   (Listening) NEW TOEIC Economy LC 1000 Questions
฿270
-10.00%
฿300