FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แชร์
top
top
top

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กลุ่มงาน
ชื่อแหน่งงาน
อัตราว่าง
ค่าตอบแทน
บริหารทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุข
1 อัตรา
18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคาะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรฐศาสตร์สาธารณสุข
สถานที่ปฏิบัติงานโรงพยายาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก


-ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติด้านวิชาสาธารณสุข ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
-ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณื โดยใช้ความรู้ตความสามารถประสบการณ์และความชำนาญสูงในด้านวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย
สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักนับแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายยน 2563
หลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรฯ
1.การประเมินด้านความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน 100 คะแนน)-ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่และของกรมแพทย์ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ..2557 และแก้ไขเพิ่มเติม

2.ประเมินด้านความรู้ความสารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน 100 คะแนน)-ความรู้พื้นฐานด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ การวิจัย ทางด้านสาธารณสุข ชีวสถิติ ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค บริหารงานสาธารณสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย กฎหมายสาธารณสุข การรักษาพยาบาลเบิ้งต้น การส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3.ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (สัมภาษณ์ 100 คะแนน)-เกี่ยวกับเรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การทำงานเป็นทีม
การรับสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 8 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ **(ภาคเช้า เวลา 08:00-12:00 น. และภาคบ่าย 13:00 - 16:30 น.)


ที่มา : สำนักงานบริหารทัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ กระทรวงสาธาณสุข

ข้อมูลเพิ่มเติมในการรับสมัคร ดาวน์โหลด

หนังสือแนะนำ

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3

สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) เพิ่มเติม ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี อัปเดตครั้งที่ 3 ได้แก่
วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล
วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
รวมเก็งข้อสอบพร้อมเฉลยละเอียดกว่า 1,000 ++

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก สรุปสอบ ก.พ. ภาค ก ระดับ 3 ฉบับสมบูรณ์ (4 in 1) อัปเดตครั้งที่ 3


รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง

หนังสือรวมแนวข้อสอบ ก.พ. เล่มนี้ มีแนวข้อสอบครอบคลุม เกณฑ์การสอบใหม่ของ ก.พ. ปี 63 ทั้งวิชาความสามารถในการวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล)และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์), วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) เรียบเรียงจากผู้สอนที่สอบผ่านจริงทุกสนามสอบในครั้งเดียว
เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ ก.พ. ภาค ก. เกณฑ์การสอบใหม่ปี 63

สนใจสั่งซื้อหนังสือคลิก รวมแนวข้อสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ภาค ก.) ฉบับสอบผ่านจริง


ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

หมวดหมู่ข่าวสาร
ความคิดเห็น : กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สินค้าที่อยากบอกต่อ