FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ก.พ. ประจำปี 2563
แชร์
top
top
top

ดาวน์โหลดรายละเอียดรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่ไฟล์แนบ  (อัพเดท 2 ก.ย.63)

>> รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กศน. 2563 (ว16)
>> รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ กศน. 2563 (ว17)

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 1 กรุงเทพฯและนนทบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบราชชื่อ 
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 2 นครปฐม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 3 ปทุมธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ

ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 4 พระนครศรีอยุธยา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 5 ราชบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 6 ฉะเชิงเทรา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 7 ชลบุรี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.): 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 8 เชียงใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :

ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 9 พิษณุโลก

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 10 นครราชสีมา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 11 อุดรธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 12 อุบลราชธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 13 ขอนแก่น

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) : 
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 14 สุราษฎร์ธานี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


ศูนย์สอบ ก.พ. ที่ 15 สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) :
ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาตรี : ตรวจสอบรายชื่อ
ระดับปริญญาโท : ตรวจสอบรายชื่อ


หนังสือแนะนำ

หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

การสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 อันเป็นการสอบที่ผู้สอบ ต้องใช้วุฒิทางการศึกษาสูงสุดที่ตนมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นระดับ ปวช ปวส ปวท ถือว่าเป็นการสอบที่มีการแข่งขันสูงมาก เมื่อรวมกับผู้เข้าสอบในระดับ 3 และ 4 ของแต่ละปี จากสถิติมีถึง 2 แสน 3 แสนคน
และจะมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่โอกาสของผู้ที่จะสามารถสอบ ก.พ. ภาค ก ผ่าน และสามารถนำไปสอบต่อใน ภาค ข และภาค ค กลับลดลง เมื่อเป็นเช่นนี้ ทางคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ และมีความชำนาญในด้านการสอบ ก.พ. มายาวนาน จึงได้ร่วมกันสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหา

หนังสือสอบ ก.พ.

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด


หนังสือ เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด)

หนังสือสอบ ก.พ.

- เก็งข้อสอบแบบตรงจุดออกสอบและเฉลยละเอียด เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย
- เน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบสำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาค ก. ระดับ 3(ปริญญาตรี)
- แนวข้อสอบทั้ง 4 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาการคิดคำนวณและด้านการหาเหตุผล) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ เตรียมสอบความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ. ระดับ 3 (ตามหลักสูตรการสอบล่าสุด)


หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

ในแต่ละปี มีผู้สอบ ก.พ.ระดับ 4 หรือที่ต้องใช้วุฒิสูงสุดคือ ปริญญาโท ในการสอบ เป็นจำนวนมาก ซึ่งจริงอยู่ แม้การสอบ กพ. มิใช่การสอบแข่งขัน แต่เป็นการสอบที่เสมือนให้ได้ ใบรับรอง ว่าสอบผ่านแล้ว สามารถนำสิ่งที่เหมือนใบรับรองนั้น ไปสมัครสอบ ก.พ. ตามลำดับขั้นต่อๆ ไปทางคณาจารย์ซึ่งเข้าใจในความหวัง และความตั้งใจของทุกท่าน และมีประสบการณ์ที่คุ้นเคยกับการสอบ ก.พ. มาเป็นเวลาหลายปีจึงดำเนินการจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในทุกเนื้อหาสำหรับการสอบระดับ 4

หนังสือสอบ ก.พ.

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ คู่มือ+แนวข้อสอบ ก.พ. ระดับ 4 ฉบับทันสมัยใหม่ล่าสุด

ติดต่อสอบถามหนังสือได้ที่
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ ก.พ. ประจำปี 2563