FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ ! โรงเรียนสังกัดสพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ 101 อัตรา (ทั้งใช้วุฒิครูและไม่ใช้วุฒิครู)
แชร์
top
top
top
วันนี้ทาง Serazu ได้รวบรวมตำแหน่งเปิดสอบพนักงานราชการครู และพนักงานราชการ ใน
ตำแหน่งอื่นๆ มีตำแหน่งวุฒิ ม.3/ม.6/ปริญญาตรีทุกสาขา รวมกว่า 101 อัตรา ดังนี้

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิม.6-ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 10,430.- บาท

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง โดยปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
ค่าตอบแทน รายเดือน 10,430.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป และต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย

การับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

เอกสารประกอบ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 15 อัตรา สมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน อัตราว่าง 15 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันที่รับสมัครวันสุดท้าย ที่ออกให้โดยคุรุสภา

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารประกอบ
สพป.ปทุมธานี เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 2 อัตรา สมัคร 21-27 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1) วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2) วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบ
สพป.สงขลา เขต 1 เปิดสอบพนักงานราชการครู 7 อัตรา สมัคร 18-24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
(2) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
(3) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
(4) กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีก ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับเลือกสรร ในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติดัง ต่อไปนี้
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุหมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำหลักฐานการสมัครฉบับตัวจริง มาแสดงในวันทำสัญญาจ้างด้วย

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือโหลดใบสมัครได้จากเว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ska1.go.th โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์2563 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

เอกสารประกอบ
สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดรับ 4 อัตรา พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง วุฒิปวช. / ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 10,430 บาท ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริการ
1.2 ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง
1.3 อัตราว่างจํานวน 4 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท/เดือน และค่าครองชีพ 2,000 บาท หรือตามสิทธิ์ที่พึงได้
1.5 ได้รับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 1.6 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

2.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน่งครูพี่เลี้ยง
- ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป

3. วันเวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบ
สพป.สุรินทร์ เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการครู 21 อัตรา สมัคร 17-23 ก.พ.2563

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3

1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง
ชื่อตําแหน่ง ตําแหน่งครูผู้สอน
อัตราว่างจํานวน 21 อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท/เดือน2.คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน
2.1) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2.2) ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาตจากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการ ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและในวันจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ

3.การรับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบ
สพป.อุบลราชธานี เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 10 อัตรา รับตั้งแต่วุฒิม.6-ปริญญาตรีทุกสาขาสมัครระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และกลุ่มงานบริการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1) พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา ได้แก่
1.1) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2) กลุ่มวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.3) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.5) กลุ่มวิชาเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา
1.6) กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.7) กลุ่มวิชาเอกทั่วไป (ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา) จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000.- บาท

2) พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทน ดังนี้
2.1) ค่าตอบแทน 13,800.- บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำหรับผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
2.2) ค่าตอบแทน 13,010.- บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2.3) ค่าตอบแทน 11,280.- บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
2.4) ค่าตอบแทน 10,430.- บาท/เดือน สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษตอนปลายหรือเทียบเท่า


การรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 5 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 08-6468-1931-36 โทรสาร : 0-4587-0038
สพม.1 เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา สมัคร 13 - 19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
1.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
1.1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

1.2 กลุ่มงานบริการ
1.2.1 โรงเรียนทวีธาภิเศก ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.2 โรงเรียนวัดรางบัว ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
1.2.3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
1.2.4 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.6 โรงเรียนศึกษานารี ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 1.2.9 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.10 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 1.2.11 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 1.2.11 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 1.2.13 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.14 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.15 โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ตำแหน่ง ผู้ดูแลหมวดสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
1.2.17 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
1.2.18 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

1.3 ขอบข่ายงานหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

1.4 อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
1.4.1 ตำแหน่งในกลุ่มบริหารทั่วไป
- ปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 18,000 บาท
1.4.2 ตำแหน่งในกลุ่มงานบริการ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 11,280 บาท - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
- อัตราค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 10,430 บาท

2. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของทางราชการ

3. การสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
3.1.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้ที่กลุ่ม บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ถนนศรีอยุธยา ซอย 5 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น โทร.02-354-4963 ต่อ 403, 404

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-4962 โทรสาร 0-2354-3885 40 ซอยบางแวก 69 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2410-2044 โทรสาร 0-2410-2650

- ประกาศ สพม.1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
- เอกสารแนบท้ายประกาศ
- คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินผลงานและศักยภาพการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
- กำหนดการสรรหา บัญชีรายละเอียดรหัสตำแหน่ง
- หนังสือรับรองความประพฤติ

สพป.สงขลา เขต 3 เปิดสอบพนักงานราชการครู จำนวน 18 อัตรา สมัคร 12-18 ก.พ.2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 18 อัตรา ได้แก่
1) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
3) สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
4) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
5) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 6) สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000.- บาท / เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบ้ติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่ยังไม่หมดอายุ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง (ชั้น3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

ข้อมูลการติดต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
192 ม.2 ถ.เพชรเกษม ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160
เบอร์โทรศัพท์ 074-373035 โทรสาร 074-371765
Email : admin@sk3.go.th

เอกสารประกอบ
หนังสือแนะนำ

หนังสือ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4"คลิก"


เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญตรงประเด็น และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด เตรียมสอบอย่างมั่นใจกับเนื้อหาที่คัดสรรมาไว้ในเล่มนี้แล้ว!!
สนใจสั่งซื้อ หนังสือ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4 คลิก
หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
ภายใน 3 วัน
"คลิก"การเปิดสอบครูผู้ช่วยแต่ละครั้งนั้น มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก ในขณะที่มีผู้สอบผ่านจำนวนน้อยอย่างน่าใจหาย เหตุผลที่ทำให้คนจำนวนมากสอบไม่ผ่าน ได้รับการวิเราะห์มาแล้วว่าเป็นเพราะไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกในเรื่องใด หัวข้อไหน ซึ่งเมื่อไม่รู้ ก็ทำให้ไม่สามารถเก็ง หรือคาดเดาข้อสอบได้ ส่งผลให้สอบไม่ผ่าน

เมื่อได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสำนักพิมพ์จึง จัดทำแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน คลิก

หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย(ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1เตรียมสอบปีล่าสุด
สอบครูผู้ช่วย
เอกปฐมวัย (ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1 เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกปฐมวัย

โดยมีแนวข้อสอบ 9 ชุด ข้อสอบมากถึง 900 ข้อ โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย อย่างมั่นใน 100%

สนใจสังซื้อ หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย(ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1 คลิก

หนังสือ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบทุกวิชาที่ต้องใช้สอบเข้าบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

ทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงวิชาการศึกษา พร้อมทั้งเฉลยและคำอธิบายที่ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่สอบผ่านจริง

จุดเด่น
1. ครอบคลุมวิชาสอบทั้งหมดที่ต้องใช้สอบ
2. เขียนจากประสบการณ์ผู้สอบผ่านจริง
3. ครอบคลุมทุกสนามสอบ

สนใจสังซื้อ หนังสือ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์ คลิก

ติดต่อ
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศ ! โรงเรียนสังกัดสพฐ.เปิดสอบพนักงานราชการ 101 อัตรา (ทั้งใช้วุฒิครูและไม่ใช้วุฒิครู)