FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219

ประกาศ ! สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดสอบพนักงานราชการครู 9 อัตรา !!
แชร์
top
top
top
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสรมา เขต 7 จำนวน 9 อัตรา ในโรงเรียนที่มีอัตราว่างตำแหน่ง พนักงานราชการ และมีอัตรากำลังครูไม่เกินเกณฑ์ ตามที่ ก.ค.ศ.

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

1) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000.- บาท / เดือน

2) กลุ่มงานบริการ
ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,430.- บาท / เดือน และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 13,285.- บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ก.ค.ศ.รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและวิชาเอกตรงตามประกาศรับสมัคร
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ที่ยังไม่หมดอายุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
พนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
- ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 7 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

ข้อมูลการติดต่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 7 ที่อยู่: 227 หมู่ 21, ตำบล ประสุข อำเภอชุมพวง นครราชสีมา 30270
โทรศัพท์: 044 300 172

ประกาศรับสมัคร
เอกสารแนบ
หนังสือแนะนำ

หนังสือ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4"คลิก"เตรียมสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญตรงประเด็น และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด เตรียมสอบอย่างมั่นใจกับเนื้อหาที่คัดสรรมาไว้ในเล่มนี้แล้ว!!
สนใจสั่งซื้อ หนังสือ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ฉบับครบเครื่อง อัปเดตครั้งที่ 4 คลิก
หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100%
ภายใน 3 วัน
"คลิก"การเปิดสอบครูผู้ช่วยแต่ละครั้งนั้น มีผู้เข้าสอบจำนวนมาก ในขณะที่มีผู้สอบผ่านจำนวนน้อยอย่างน่าใจหาย เหตุผลที่ทำให้คนจำนวนมากสอบไม่ผ่าน ได้รับการวิเราะห์มาแล้วว่าเป็นเพราะไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกในเรื่องใด หัวข้อไหน ซึ่งเมื่อไม่รู้ ก็ทำให้ไม่สามารถเก็ง หรือคาดเดาข้อสอบได้ ส่งผลให้สอบไม่ผ่าน

เมื่อได้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสำนักพิมพ์จึง จัดทำแนวข้อสอบเล่มนี้ขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้

สนใจสั่งซื้อ หนังสือ แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน คลิก

หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย(ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1 "
คลิก "
เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย (ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1 เป็นหนังสือที่สร้างสรรค์แนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วยวิชาเอกปฐมวัย

โดยมีแนวข้อสอบ 9 ชุด ข้อสอบมากถึง 900 ข้อ โดยเน้นแนวข้อสอบที่คาดว่าจะออกสอบโดยเฉพาะ มาพร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายให้เข้าใจง่าย ใช้เวลาอ่านน้อย เพื่อให้ผู้อ่านเตรียมพร้อมสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วย อย่างมั่นใน 100%

สนใจสังซื้อ หนังสือ เตรียมสอบปีล่าสุด สอบครูผู้ช่วยเอกปฐมวัย(ภาค ข) อัปเดตครั้งที่ 1 คลิก

หนังสือ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์ " คลิก "เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวข้อสอบทุกวิชาที่ต้องใช้สอบเข้าบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย

ทั้งกฏหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ. คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงวิชาการศึกษา พร้อมทั้งเฉลยและคำอธิบายที่ตอบโดยผู้เชี่ยวชาญที่สอบผ่านจริง

จุดเด่น
1. ครอบคลุมวิชาสอบทั้งหมดที่ต้องใช้สอบ
2. เขียนจากประสบการณ์ผู้สอบผ่านจริง
3. ครอบคลุมทุกสนามสอบ

สนใจสังซื้อ หนังสือ รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยฉบับสมบูรณ์ คลิก

ติดต่อ
Tel. : 0847003219
Line@ : @serazu
Website: www.serazu.com
E-mail : cc@serazu.com

ความคิดเห็น : ประกาศ ! สพป.นครราชสีมา เขต 7 เปิดสอบพนักงานราชการครู 9 อัตรา !!