FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162368783
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน
แชร์
top
top
top
280 บาท
สินค้าใกล้หมด
สินค้านี้ขายไปแล้ว 53
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162368783
 • Barcode :
  9786162368783
 • ขนาดหนังสือ :
  19.05 x 25.40 ซม.
 • น้ำหนัก :
  1100 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  480 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  10/11/59
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
 • สารบัญ
 • หมวดที่ 1 : แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
  1.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล
  3.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  4.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
  5.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
  6.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7.แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  8.แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  9.แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

  หมวดที่ 2 : แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
  1.แนวข้อสอบ การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ
  2.แนวข้อสอบ การเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
  3.แนวข้อสอบ การเรียงความ
  4.แนวข้อสอบ การสะกดคำ
  5.แนวข้อสอบ การแต่งประโยค
  6.แนวข้อสอบ คำศัพท์

  หมวดที่ 3 : แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
  1.แนวข้อสอบ ความสามารถในการสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
  2.แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจหรือสังคม
  3.แนวข้อสอบ ความสามารถในการหาแนวโน้มหรืความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน
  4.แนวข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น


หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับท่านที่ทำงาน หรือท่านที่ไม่มีเวลาทบทวนมากนัก...ซึ่งหนังสือเล่มนี้ คือทางลัดในการทบทวนในเวลาอันสั้น ให้โอกาสสอบติดมีสูง ครบถ้วนทุกวิชา

แนวข้อสอบวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ, แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย , แนวข้อสอบวิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างไม่ขาดในเนื้อหาสาระสำคัญ จี้ตรงทุกประเด็นคำถาม สร้างสรรค์ วิเคราะห์ อิงสถิติ และความน่าจะเป็น อย่างจัดเต็มออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ที่พร้อมสำหรับเตรียมสอบ แม้มีเวลาน้อย

รีวิวสินค้า : หนังสือ คู่มือเตรียมสอบบรรจุ การปกครองท้องถิ่น (กสถ.) พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 5 วัน / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
Iamsawana
ผ่านมาแล้ว 2 ปี

ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้วค่ะ

สินค้าที่อยากบอกต่อ
คำค้นหายอดนิยม top