Promotion
top
top
top
top
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น

หนังสือ คู่มือ Data Analysis และ Data Visualization ด้วย Excel

"หนังสือเล่มนี้ตั้งใจทำออกมาสำหรับคนที่ต้องการใช้ Excel กับงานฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ตั้งแต่การสร้างตาราง การจัดการตาราง, จัดเรียงข้อมูล, กรองข้อมูล พื้นฐานรวมถึงการใช้ฟังก์ชัน SORT, FILTER จากนั้นก็นำข้อมูลมาสร้างรายงาน PivotTable พื้นฐานที่ควรรู้ การเพิ่มพลังฐานข้อมูลด้วย Power Query นำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาบริหารจัดการด้วย Power Query Editor ด้วยการใช้คำสั่งจัดการตารางข้อมูล การ Transform ข้อมูล, การทำ Data Cleansing, กำหนดความสัมพันธ์ Relationship ให้กับตาราง, การรวม Query และการ Append Query การบริหารข้อมูลด้วย Data Mode ด้วยการใช้เครื่องมือ Power Pivot เพื่อการนำเอาตารางหลาย ๆ ตารางมาใช้งานร่วมกันการนำเข้าข้อมูล, จัดการตาราง, สร้างความสัมพันธ์ให้ตาราง, สร้างการคำนวณด้วย DAX สร้างสูตรคำนวณ Measure ด้วยการคำนวณพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขด้วยการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ DAX ได้ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การใช้งาน POWER BI ในการสร้างรายงานหรือ Dashboard ระดับมืออาชีพได้ "
ขายแล้ว
9 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164875470

฿382.50
ส่วนลด10.00%
฿425
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
สั่งซื้อ E-book ช่องทางอื่น
จำนวน
คลัง: 197 เล่ม
ราคารวม :
฿425
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164875470
ISBN
9786164875470
ขนาดหนังสือ
17 x 22.86 ซม.
ความหนาสินค้า
2 ซม.
น้ำหนัก
700 กรัม
จำนวนหน้า
328 หน้า
วันวางจำหน่าย
16/07/67
บรรณาธิการ
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
"หนังสือเล่มนี้ตั้งใจทำออกมาสำหรับคนที่ต้องการใช้ Excel กับงานฐานข้อมูลโดยเฉพาะ ตั้งแต่การสร้างตาราง การจัดการตาราง, จัดเรียงข้อมูล, กรองข้อมูล พื้นฐานรวมถึงการใช้ฟังก์ชัน SORT, FILTER จากนั้นก็นำข้อมูลมาสร้างรายงาน PivotTable พื้นฐานที่ควรรู้ การเพิ่มพลังฐานข้อมูลด้วย Power Query นำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาบริหารจัดการด้วย Power Query Editor ด้วยการใช้คำสั่งจัดการตารางข้อมูล การ Transform ข้อมูล, การทำ Data Cleansing, กำหนดความสัมพันธ์ Relationship ให้กับตาราง, การรวม Query และการ Append Query
การบริหารข้อมูลด้วย Data Mode ด้วยการใช้เครื่องมือ Power Pivot เพื่อการนำเอาตารางหลาย ๆ ตารางมาใช้งานร่วมกันการนำเข้าข้อมูล, จัดการตาราง, สร้างความสัมพันธ์ให้ตาราง, สร้างการคำนวณด้วย DAX สร้างสูตรคำนวณ Measure ด้วยการคำนวณพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขด้วยการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของ DAX ได้ ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การใช้งาน POWER BI ในการสร้างรายงานหรือ Dashboard ระดับมืออาชีพได้ "

1. เน้นการใช้คำสั่งในจัดการกับฐานข้อมูล ตั้งแต่ตารางขนาดเล็ก ไปถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ช่วยให้ทำงานได้เร็ว, ใช้งานซ้ำและอัพเดตได้ตามต้องการ
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานตารางข้อมูลในข้อมูลระดับสูงด้วยการนำไปใช้คำสั่งในกลุ่มของ Data Model และ Power Query เพื่อนำไปต่อยอดการสร้างรายงานอัจฉริยะด้วย Power BI ต่อไป
3. แทรกการใช้สูตร ฟังก์ชัน และการจัดรูปแบบข้อมูลให้นำเสนอในลักษณะของ Dashboard
บทที่ 1 Table ตารางฐานข้อมูล
สร้างตารางข้อมูล : Create Table
Database Structure for Excel Table
สร้างตาราง (Table) เตรียมฐานข้อมูล
จัดรูปแบบตารางด้วยคำสั่ง Format as Table
ข้อดีของการใช้ตาราง
Sort จัดเรียงข้อมูลในตาราง
การจัดเรียงข้อมูลด้วยฟังก์ชัน SORT
Filter กรองข้อมูลที่อยากจะดู
ใช้ฟังก์ชัน SORT & FILTER ร่วมกัน

บทที่ 2 Slicer Sparkline เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
เพิ่ม Slicer เข้ามากรองข้อมูลรายงาน
Sparkline วิเคราะห์ตัวเลขด้วยกราฟเล็กๆ ในเซลล์
สร้างแถบบาร์ตามค่าข้อมูล

บทที่ 3 PivotTable จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลให้ดูง่ายขึ้น
PivotTable คืออะไร
การทำงานของ PivotTable
การสร้าง PivotTable พื้นฐาน
Filter : กรองข้อมูลในรายงาน
การกรองข้อมูลในรายงานตามเงื่อนไขอื่นๆ
กรองข้อมูลส่วนของ Page Filters
จัดรูปแบบการแสดงผลค่าสรุป (Show Values As )
แสดงรายละเอียดข้อมูลในชีตใหม่
จัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)
เพิ่ม Slicer เข้ากรองข้อมูลแบบไดนามิก
สร้างการเชื่อมต่อ Slicer กับ PivotTable ที่มี
เพิ่ม Timeline เข้ามากรองข้อมูลประเภทวันที่

บทที่ 4 PivotChart วิเคราะห์ข้อมูลแบบแผนภูมิกราฟ เพื่อนำเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพ
สร้างตารางข้อมูล : Create Table
การทำงานร่วมกันของ PivotTable และ PivotChart
การสร้าง PivotChart
ปรับแต่งกราฟ : Format PivotChart
การเจาะลึกข้อมูลด้วย Drill Down

บทที่ 5 Power Query จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้ยืดหยุ่นยิ่งขึ้น
ข้อดีของการใช้ Power Query
การทำ Data Cleaning การทำความสะอาดข้อมูล
ขั้นตอนการนำ Power Query ไปใช้งาน
การใช้เครื่องมือพื้นฐานของ Query
นำเข้าข้อมูลจาก CSV ไฟล์
นำเข้าข้อมูลจาก Text ไฟล์
สร้าง Query จากช่วงข้อมูลหรือตารางในชีต
นำเข้าข้อมูลจาก Access Database
นำเข้าข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
นำเข้าข้อมูลจาก From Power Platform
โหลดโฟลเดอร์ไฟล์ : Load Folder
Import Data From Web
Enter Data : สร้างตารางคิวรีใหม่
เปิด Power Query Editor ขึ้นมา

บทที่ 6 Power Query Transform ปรับแต่งข้อมูลเพื่อนำไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำ Data Transform แปลงข้อมูล
Apply Transformations : ใช้การแปลงข้อมูล
Add Column : เพิ่มคอลัมน์
Filtering Data : การกรองข้อมูล
Sorting Data : การเรียงลำดับข้อมูล
Undo Step : ยกเลิกการทำงาน
การจัดการคอลัมน์
Group By : แบ่งกลุ่มข้อมูล
การแก้ไขข้อมูลในคิวรีง่ายๆ

บทที่ 7 Append & Merge Query Function Query สร้างเงื่อนไข
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างข้อมูล
การทำ Merge Query การผสมข้อมูล
การทำ Append Query ผนวกคิวรี
การจัดการ และแก้ไข Query
จัดกลุ่ม Query
Advanced Editor ตัวแก้ไขขั้นสูง
Invoke Function : สร้างฟังก์ชันใหม่ในคิวรี
การเรียกใช้ Invoke Function แบบคอลัมน์
การสร้างฟังก์ชันและสร้างเป็นตาราง
การเรียกใช้ Invoke Function แบบคอลัมน์

บทที่ 8 Power Pivot & Data Model สรุปข้อมูลให้เห็นภาพและนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
การใช้ Power Pivot
การใช้ Power Pivot
PivotTable กับ Data Model
กำหนดความสัมพันธ์ : Create Relationships
สร้าง PivotTable
สร้าง PivotTable หลายๆ ตาราง
เพิ่มตารางข้อมูลเข้ามาใช้งานจากคำสั่ง From Other Sources
นำเข้าข้อมูล Access เข้า Data Model
หน้าต่าง Power Pivot ภาษาไทย

บทที่ 9 DAX Functions & Measure Formulas ใช้ DAX ฟังก์ชันเพื่อวิเคราะห์และรายงานข้อมูล
ข้อดีของการใช้ DAX ใน Power Pivot
การประมวลผลของ DAX ใน Power Pivot
การสร้างสูตรของ DAX
การคำนวณของ DAX
คำนวณอัตโนมัติจากปุ่ม AutoSum
การอัปเดตข้อมูลใน Data Model ให้เป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ
การแก้ไขและลบ Measure
ลบคอลัมน์ใน Power Pivot
Function และสูตรคำนวณของ DAX
ฟังก์ชัน RELATED คำนวณข้ามตาราง
การใช้งาน Measure ในรายงาน PivotTable
การสร้าง Measure ในรายงาน PivotTable
ฟังก์ชัน SUMX หาผลรวม
แก้ไข Measure
CALCULATE Function
COUNTROWS Function
IF Function
ฟังก์ชัน IF กับข้อมูล 2 ตาราง
ฟังก์ชัน SWITCH เปรียบเทียบข้อมูล
ฟังก์ชัน DISTINCTCOUNT
ฟังก์ชัน EDATE
ฟังก์ชัน CONCATENATEX
ตัวอย่างสูตร DAX ที่ซับซ้อนมากขึ้น

บทที่ 10 Dashboard สร้างแดชบอร์ดสรุปข้อมูลจำนวนมากให้อยู่ภายในหน้าจอเดียวกัน เพื่อให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
วางแนวทางการสร้าง Dashboard
จัดวางหรือสร้าง Dashboard
เทคนิคการจัดวาง Dashboard
สร้าง Dashboard ด้วย Power BI
เทคนิคการสร้างกราฟแบบต่างๆ

รีวิวหนังสือ คู่มือ Data Analysis และ Data Visualization ด้วย Excel
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
Practical Data Visualization & Analytics with Looker Studio
Practical Data Visualization & Analytics with Tableau
A Little Book of Big Data and Machine Learning
Practical Data Visualization & Analytics with Power BI 2nd Edition
คู่มือใช้งาน Excel 365 ฉบับสมบูรณ์
Insight Excel 365 รวมทริคการใช้งานระดับมืออาชีพ