Promotion
top
top
top
top

หนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100

หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆ เข้าสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน ในเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนและเข้าใจได้ไม่ยาก พร้อมแนวข้อสอบที่ผ่านการคัดสรรมาจากนักเขียนที่มีประสบการณ์ ช่วยให้การเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและพร้อมที่จะรับมือกับเนื้อหาวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างสมบูรณ์
ขายแล้ว
1 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 8859161011019

฿425
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 199 เล่ม
ราคารวม :
฿425
ข้อมูลสินค้า
Barcode
8859161011019
ISBN
8859161011019
ขนาดหนังสือ
19 x 25.4 ซม.
ความหนาสินค้า
4.5 ซม.
น้ำหนัก
1700 กรัม
จำนวนหน้า
712 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/05/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
top
หนังสือเล่มนี้จะพาน้องๆ เข้าสู่การเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน ในเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสาระ พร้อมเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ ได้ทบทวนและเข้าใจได้ไม่ยาก พร้อมแนวข้อสอบที่ผ่านการคัดสรรมาจากนักเขียนที่มีประสบการณ์ ช่วยให้การเรียนไม่น่าเบื่ออีกต่อไปและพร้อมที่จะรับมือกับเนื้อหาวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างสมบูรณ์

1. รวมสรุปเนื้อหาครบทุกวิชา ป.5 ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
2. รวมข้อสอบครบทุกวิชาเยอะจัดเต็ม
3. เนื้อหาสั้นกระชับ เหมาะแก่การเตรียมตัวสอบ
Part 1 วิชาคณิตศาสตร์
บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
บทที่ 3 ทศนิยม
บทที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม
บทที่ 5 แผนภูมิแท่ง กราฟเส้น สถิติและความน่าจะเป็น
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
บทที่ 6 การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน
บทที่ 7 มุม และเส้นขนาน
บทที่ 8 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 9 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 2 วิชาภาษาไทย
ภาษาพาที
บทที่ 1 ครอบครัวพอเพียง
บทที่ 2 คนละไม้ คนละมือ
บทที่ 3 ภัยเงียบ
บทที่ 4 ประชาธิปไตยใบกลาง
บทที่ 5 ร่วมแรง ร่วมใจ
บทที่ 6 จากคลองสู่ห้องแอร์
บทที่ 7 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
บทที่ 8 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ภาษาพาที
บทที่ 9 ชีวิตมีค่า
บทที่ 10 ปลอดภัยไว้ก่อน
บทที่ 11 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
บทที่ 12 ภาษาจรรโลงใจ
บทที่ 13 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
บทที่ 14 รู้ไว้ได้ประโยชน์
บทที่ 15 แรงกระทบ
บทที่ 16 วิถีชีวิตไทย

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ภาษาพาที
วรรณคดีลำนำ
บทที่ 1 กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
บทที่ 2 กระเช้าของนางสีดา
บทที่ 3 วิชาเหมือนสินค้า
บทที่ 4 พ่อค้าจากเมาะตะมะ
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 : วรรณคดีลำนำ
บทที่ 5 ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
บทที่ 6 คบพาล พาลพาไปหาผิด
บทที่ 7 เหตุการณ์ในบ้านสวน
บทที่ 8 ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 : วรรณคดีลำนำ
หลักภาษา
การอ่านจับใจความ การพูดและเขียนแสดงความรู้สึก
เครื่องหมายวรรคตอน
ส่วนประกอบของประโยค สำนวน และคำภาษาต่างประเทศ
การอ่านร้อยแก้ว และการย่อความ
คำบุพบท คำเชื่อม คำอุทาน
การเขียนเรียงความ และการเขียนเชิงจินตนาการ
คำราชาศัพท์ และพจนานุกรม

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 : หลักภาษา
การคิดวิเคราะห์ในการรับสาร
จดหมายถึงพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ และอักษรย่อ
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาถิ่น และการพูดรายงาน
การเลือกหนังสืออ่าน และการเขียนโครงงาน
กาพย์ยานี 11 และการอ่านบทร้อยกรอง
การตั้งและการตอบคำถาม และการกรอกแบบรายการ
สำนวน และการคัดลายมือ
การเขียนคำอวยพร มารยาทในการฟัง การดู และการพูดสนทนา
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 : หลักภาษา

Part 3 วิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ
วิทยาศาสตร์
บทที่ 1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
บทที่ 2 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
บทที่ 3 เสียง
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 : วิทยาศาสตร์
บทที่ 6 วัฏจักรของน้ำ
บทที่ 7 วัฏจักรการปรากฏของกลุ่มดาว
บทที่ 8 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
บทที่ 9 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 : วิทยาศาสตร์
วิทยาการคำนวณ
บทที่ 1 ขั้นตอนการแก้ปัญหา
บทที่ 2 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 : วิทยาการคำนวณ
บทที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ
บทที่ 4 การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
บทที่ 5 การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ (Microsoft Excel)
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 : วิทยาการคำนวณ

Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
Lesson 1 Nouns
Lesson 2 Quantifiers
Lesson 3 Pronouns
Lesson 4 Possessive form
Lesson 5 Helping verbs
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
Lesson 6 Wh-question และ How much / How many
Lesson 7 Adjectives
Lesson 8 Conjunctions and Preposition
Lesson 9 Tense
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 5 วิชาสังคมศึกษา
พระพุทธศาสนา
บทที่ 1 ความสำคัญของพุทธศาสนา และพุทธประวัติ
บทที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก
บทที่ 3 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
บทที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข
บทที่ 5 ศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย

หน้าที่พลเมือง
บทที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย และสิทธิเด็ก
บทที่ 2 วัฒนธรรมไทย
บทที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่น

เศรษฐศาสตร์
บทที่ 1 การผลิตสินค้าและบริการ
บทที่ 2 ธนาคารและการกู้ยืมเงิน
บทที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียงและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

ประวัติศาสตร์
บทที่ 1 การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
บทที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีน
บทที่ 3 อยุธยาและธนบุรี

ภูมิศาสตร์
บทที่ 1 แผนที่ รูปถ่าย และลักษณะกายภาพของพื้นที่
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 6 วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
บทที่ 1 การเจริญเติบโตตามวัย ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่ายของเสีย
บทที่ 2 ครอบครัวและเพื่อน
บทที่ 3 สุขภาพของเรา
บทที่ 4 โรคควรรู้
บทที่ 5 การใช้ยาที่ถูกต้อง และโทษของสารเสพติด
บทที่ 6 สื่อกับตัวเรา
บทที่ 7 การเคลื่อนไหวร่างกาย เกม และกีฬา
บทที่ 8 กรีฑา และฟุตบอล
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 7 วิชาศิลปะ
บทที่ 1 พื้นฐานงานทัศนศิลป์
บทที่ 2 ดนตรี
บทที่ 3 นาฏศิลป์
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 8 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
บทที่ 1 การดูแลเสื้อผ้า
บทที่ 2 งานเกษตร
บทที่ 3 งานช่าง
บทที่ 4 อาชีพ
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2

Part 9 เฉลย
Part 1 วิชาคณิตศาสตร์
Part 2 วิชาภาษาไทย
Part 3 วิชาวิทยาศาสตร์
Part 4 วิชาภาษาอังกฤษ
Part 5 วิชาสังคมศึกษา
Part 6 วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา
Part 7 วิชาศิลปะ
Part 8 วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รีวิวหนังสือ สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.5 (8 วิชา) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
สรุปเข้มเนื้อหา + ข้อสอบ ป.4 (8 วิชา) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้ม + ข้อสอบ ชีววิทยา ม.ปลาย ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100
สรุปเข้ม+ข้อสอบ ป.3 (8 วิชา)
ฝึกทักษะ เก่งคณิต ป.4 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
เซตสุดคุ้ม : หนังสือ หนูรักภาษาไทย อนุบาล ๑ ๒ ๓
ติวเข้ม PAT 2 พิชิตข้อสอบมั่นใจ 100% ภายใน 5 วัน