FaceBook
LINE
@serazu
Tell
084-700-3219
เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย
เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย
สำนักพิมพ์ : Think Beyond / 9786162364914
หนังสือ เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย
แชร์
top
top
top
 • ข้อมูลสินค้า
 • ISBN :
  9786162364914
 • Barcode :
  9786162364914
 • ขนาดหนังสือ :
  15 x 23 ซม.
 • น้ำหนัก :
  310 กรัม
 • จำนวนหน้า :
  224 หน้า
 • วันวางจำหน่าย :
  12/12/56
 • นักเขียน :
 • บรรณาธิการ :
หนังสือ เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย พร้อมที่จะเปิดเผยทั้งในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดเผยแก่ชาวพุทธเราแล้ว (ซึ่งเราอาจยังคลุมเครือ สงสัย ไม่กระจ่างชัด) และในสิ่งที่ชาวพุทธ หรือคนทั่วไปหลายๆ คนอาจยังไม่เคยได้รับรู้รับทราบจากที่ใดมาก่อน

พระสัพพัญญุตาญาณแห่งพระพุทธเจ้า ที่มีมากมายประดุจใบไม้ทั่วทั้งป่า แต่เรื่องที่พระองค์ทรงหยิบยกมาสอนเปรียบได้กับใบไม้ในกำมือ ฉันใด เรื่องราวความเป็นไปแห่งพระพุทธศาสนา ย่อมเปรียบได้ดั่งใบไม้ทั้งป่า แต่เรื่องราวที่เราชาวพุทธผู้ยังเป็นปุถุชนคนหนาจะสามารถส่องทราบได้ก็คงเปรียบได้กับใบไม้ในกำมือ ฉันนั้น จึงปรารถนาให้ทุกท่านได้รับนานาสาระธรรม อันกอปรด้วยอรรถรสแห่งธรรมที่ได้นำมาแสดงเปิดเผยแล้วในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเจริญในธรรมสัมมาทิฐิคู่เคียงไปในทาน ศีล ภาวนา ที่เจริญมาเป็นนิตย์แล้วคำนิยม

ด้วยความที่อาจารย์สมบูรณ์ ตาสนธิ เป็นอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาพระอภิธรรมให้กับผม เมื่อครั้งที่เราเป็นบรรพชิตด้วยกัน ผมเป็นผู้แสวงหา ส่วนอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ผม หลายปีที่จากกันมาจนกระทั่งได้พบอาจารย์ผ่านทางหนังสือที่ได้รวบรวมและเขียนเรื่องราวในพระพุทธศาสนาขึ้นมาหลายเล่ม

ตั้งแต่เรื่องอันตรธานธรรมจนมาถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผยในยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ ๒๑ นี้ ที่พร้อมด้วยความเจริญทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่สามารถให้คำตอบในความเป็นมนุษย์ได้นอกจากความสะดวกสบายและความง่ายเป็นสังคมบริโภคอย่างเต็มรูปแบบ

ในขณะที่เรากำลังเวียนว่ายอยู่ในโลกิยธรรม แต่ในอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ควรละทิ้งก็คือ ทางด้านโลกุตตรธรรมที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไป ก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน อย่างไม่ประมาทในชีวิตยังมาซึ่งความสมดุลให้กับชีวิต ดังนั้น โลกตะวันออกและตะวันตกก็จะพบกันที่จุดนี้ ในขณะที่โลกตะวันตกใช้ความคิดโดยตัดสินกันด้วยเหตุและผลแต่โลกตะวันออกใช้ปัญญาในการเข้าใจเหตุและปัจจัยอาจารย์สมบูรณ์ ตาสนธิ

ผู้ซึ่งเป็นกัลยาณมิตรของผมได้รวบรวมและรังสรรค์หนังสือเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผยทำให้ผู้อ่านได้ทบทวนและเข้าใจในส่วนหนึ่งของพุทธประวัติจากสิ่งที่เคยได้ยินหรือเรียนรู้มาก่อน ให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสามารถเทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำลังอุบัติขึ้นในโลกปัจจุบัน จากประสบการณ์และวิถีการดำเนินชีวิตของเราความมีสติ ขันติ ความเพียรต่างๆ เป็นตัวอย่างที่พระพุทธองค์ได้ใช้

ประกอบด้วยพระเมตตากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพญามารต่างๆ พร้อมด้วยอภัยทานไม่ผูกอาฆาตพยาบาท และต่อเหตุการณ์อื่นๆ เช่น พญานาคราช พญาช้างปาริไลยกะ พระเทวทัตต์ และท่านอื่นๆ นับได้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยสันติวิธี ที่สังคมโลกในปัจจุบันจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ที่ชี้ถึงโทษของการเกิดพร้อมทั้งหนทางพ้นทุกข์ อันประกอบด้วยสติปัฏฐาน ๔ โพชฌงค์ ๗ และอริยมรรค ๘ อาจารย์สมบูรณ์ได้ค้นคว้าและถ่ายทอดจากพระไตรปิฎกให้เห็นถึงสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะแนวทางไว้แล้ว มนุษย์อย่างเราต่างหากที่จะต้องฝึกปฏิบัติ เพื่อที่จะต่อสู้กับมารในโลกปัจจุบัน ซึ่งอาจเทียบเคียงได้กับกิเลสต่างๆ อันได้แก่

โลภะ โทสะ โมหะ และทิฏฐิ ที่ทำให้โลกทั้งโลกกำลังสับสนวุ่นวายกันอยู่ทุกวันนี้ เพราะเราประมาท ขาดหิริ โอตตัปปะ ทมะ (ฝึกฝนอดทน) และสัจจะ ในการที่เราจะมีสติระลึกรู้ด้วยความอดทนอดกลั้นต่อการไม่ทำบาปทั้งปวง


ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา D.B.A
บ้านดำเนินสติ
ผู้อำนวยการฝ่ายงานสนับสนุนการขาย
บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่นแอนด์เชลล์ จำกัด

คำนิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สมบูรณ์ ตาสนธิ เป็นผู้ทรงภูมิรู้ด้านพระปริยัติธรรมและแตกฉานในพระบาลีอย่างแท้จริงอ้างอิงได้จากประวัติการศึกษาและประวัติการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานเขียนต่างๆ ที่ผ่านมา ครั้งนี้อาจารย์สมบูรณ์ได้เรียบเรียงหนังสือ เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย ซึ่งมีเนื้อหาเรื่องราวอัน


เนื่องด้วยพุทธวิสัยและอานิสงส์ของการทำบุญทานมีประการต่างๆ เรื่องดังกล่าวนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆอาทิ พุทธประวัติ ศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น ก็เห็นจะนับว่ายังไม่เป็นข้อธรรมที่รู้จักและเข้าใจกันแพร่หลายนักในหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วไป ว่าเฉพาะเรื่องพุทธวิสัยนั้นได้ทรงแสดงไว้ในฐานะที่เป็น ๑ ในอจินไตย ๔ กล่าวคือ

ไม่พึงคิดใคร่ครวญเอาด้วยตรรกะให้มากเกินไป (เพราะหากไล่เลียงเอาด้วยสติปัญญาระดับปุถุชน) อาจเป็นเหตุให้เป็นบ้าก็ได้แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าทรงห้ามการศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ จะเห็นได้จากการที่แสดงสิ่งควรศรัทธา ๔ประการ ซึ่งมีข้อหนึ่งคือ ตถาคตโพธิศรัทธา นั่นคือพุทธมามกะควรมีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมื่อเหตุเป็นดังนี้แล้ว ผู้หมายขยายความข้อธรรมประเภทอจินไตยดังว่า จึงควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจอันเหมาะควรแก่ข้อธรรมนั้นๆ เพื่อไม่เป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดต่อพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาโดยองค์รวม หรือไม่เป็นการชักนำผู้ศึกษาตามไปในทางที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากแนวทางของศาสนาสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศไว้แล้วดังนั้น

เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย ผมขอรับรองว่า เนื้อหาสาระของหนังสือนี้จะช่วยขยายมุมมองความรู้จักพระพุทธศาสนาของท่านผู้อ่านให้กว้างขวางขึ้นอีกอย่างแน่นอนจึงขอเชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมทำความรู้จักพระพุทธศาสนาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านหนังสือ จากความมุ่งมั่นเผยแผ่พระสัทธรรมของอาจารย์สมบูรณ์ ตาสนธิ เพื่อกระทำศรัทธาให้ตั้งมั่นยิ่งขึ้นไป และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสุดจะประมาณขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์


พระสัพพัญญุตาญาณแห่งพระพุทธเจ้า ที่มีมากมายประดุจใบไม้ทั่วทั้งป่า แต่เรื่องที่พระองค์ทรงหยิบยกมาสอนเปรียบได้กับใบไม้ในกำมือ ฉันใด เรื่องราวความเป็นไปแห่งพระพุทธศาสนา ย่อมเปรียบได้ดั่งใบไม้ทั้งป่า แต่เรื่องราวที่เราชาวพุทธผู้ยังเป็นปุถุชนคนหนาจะสามารถส่องทราบได้ก็คงเปรียบได้กับใบไม้ในกำมือ ฉันนั้น

จึงปรารถนาให้ทุกท่านได้รับนานาสาระธรรม อันกอปรด้วยอรรถรสแห่งธรรมที่ได้นำมาแสดงเปิดเผยแล้วในหนังสือเล่มนี้ เพื่อเจริญในธรรมสัมมาทิฐิคู่เคียงไปในทาน ศีล ภาวนา ที่เจริญมาเป็นนิตย์แล้ว

รีวิวสินค้า : หนังสือ เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่เปิดเผย / โปรโมชั่น รีวิวสิ ! รักเลย (คลิกอ่าน)
คำค้นหายอดนิยม top