Promotion
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top
top

หนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2567 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีสรุปประเด็นฎีกาและคำอธิบายประเด็นมาตราสำคัญ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
ขายแล้ว
8 ชิ้น
สำนักพิมพ์ :
/ 9786164875012

฿365
ซื้อสินค้าครบ 999 บาท จัดส่งฟรีแบบJ&T
จำนวน
คลัง: 50 เล่ม
ราคารวม :
฿365
ข้อมูลสินค้า
Barcode
9786164875012
ISBN
9786164875012
ขนาดหนังสือ
14.5 x 21 ซม.
ความหนาสินค้า
4.6 ซม.
น้ำหนัก
920 กรัม
จำนวนหน้า
368 หน้า
วันวางจำหน่าย
13/02/67
ตัวอย่างหนังสือ
Download
toptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptoptop
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2567 อัพเดตกฎหมายล่าสุดทุกมาตรา มีสรุปประเด็นฎีกาและคำอธิบายประเด็นมาตราสำคัญ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น

1. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อัพเดตใหม่ล่าสุดปี 2567
2. มีคำอธิบายมาตราที่สำคัญและออกสอบบ่อย
3. สรุปประเด็นฎีกามาตราสำคัญ
ภาค ๑ บททั่วไป
ลักษณะ ๑ บทวิเคราะห์ศัพท์
ลักษณะ ๒ ศาลหมวด ๑ เขตอำนาจศาล
หมวด ๒ การคัดค้านผู้พิพากษา
หมวด ๓ อำนาจและหน้าที่ของศาล
หมวด ๔ การนั่งพิจารณา หมวด ๕ รายงานและสำนวนความ
ลักษณะ ๓ คู่ความ
ลักษณะ ๔การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร
ลักษณะ ๕ พยานหลักฐาน
หมวด ๒ ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน หมวด ๓ การนำพยานเอกสารมาสืบ หมวด ๔ การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล
ลักษณะ ๖ คำพิพากษาและคำสั่งหมวด ๑ หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี
หมวด ๒ ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง หมวด ๓ ค่าฤชาธรรมเนียม
ส่วนที่ ๑ การกำหนดและการชำระ
ค่าฤชาธรรมเนียม และการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมศาล
ส่วนที่ ๒ ความรับผิดชั้นที่สุด
ในค่าฤชาธรรมเนียม
ภาค ๒ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๑ วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
ลักษณะ ๒ วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้นหมวด ๑ วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่
หมวด ๒ การพิจารณาโดยขาดนัด
ส่วนที่ ๑ การขาดนัดยื่นคำให้การ
ส่วนที่ ๒ การขาดนัดพิจารณา
หมวด ๓ อนุญาโตตุลาการ
หมวด ๔ การดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๒ การขออนุญาตให้
ดำเนินคดีแบบกลุ่ม
ส่วนที่ ๓ การพิจารณาคดีแบบกลุ่ม
ส่วนที่ ๔ คำพิพากษาและการบังคับคดี
ส่วนที่ ๕ อุทธรณ์และฎีกา
ส่วนที่ ๖ ค่าธรรมเนียม

ภาค ๓ อุทธรณ์และฎีกา
ลักษณะ ๑ อุทธรณ์
ลักษณะ ๒ ฎีกา

ภาค ๔ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ลักษณะ ๑ วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
หมวด ๑ หลักทั่วไป
หมวด ๒ คำขอในเหตุฉุกเฉิน
ลักษณะ ๒ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
หมวด ๑ หลักทั่วไป
ส่วนที่ ๑ ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดี
ส่วนที่ ๒ คำบังคับ
ส่วนที่ ๓ การขอบังคับคดี
ส่วนที่ ๔ การพิจารณาคำขอบังคับคดี
ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลไต่สวนเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ส่วนที่ ๖ อำนาจทั่วไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ส่วนที่ ๗ ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี
ส่วนที่ ๘ การงดการบังคับคดี
ส่วนที่ ๙ การถอนการบังคับคดี
ส่วนที่ ๑๐ การเพิกถอนหรือแก้ไขการบังคับคดีที่ผิดระเบียบ
หมวด ๒ การบังคับคดีในกรณีที่เป็นหนี้เงิน
ส่วนที่ ๑ อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ส่วนที่ ๒ ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
ส่วนที่ ๓ การยึดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๔ การอายัดสิทธิเรียกร้อง
ส่วนที่ ๕ การขอให้ศาลบังคับบุคคลภายนอกชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
ส่วนที่ ๖ สิทธิของบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี
ส่วนที่ ๗ การขอเฉลี่ยและการเข้าดำเนินการบังคับคดีต่อไป
ส่วนที่ ๘ การขายหรือจำหน่าย
ส่วนที่ ๙ การตั้งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์หรือการประกอบกิจการแทนการขายหรือจำหน่าย
ส่วนที่ ๑๐ การทำบัญชีส่วนเฉลี่ย
ส่วนที่ ๑๑ เงินค้างจ่าย
หมวด ๓ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ส่งคืนหรือส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่ง
หมวด ๔ การบังคับคดีในกรณีที่ให้ขับไล่
ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุกหรือธัญชาติ
หรือขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย หรือทรัพย์ที่ครอบครอง
หมวด ๕ การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ
หรืองดเว้นกระทำการ
ส่วนที่ ๑ การบังคับคดีในกรณีที่ให้กระทำการ
ส่วนที่ ๒ การบังคับคดีในกรณีที่ให้งดเว้นกระทำการ
หมวด ๖ การบังคับคดีในกรณีได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีทะเบียน
หมวด ๗ การบังคับคดีในกรณีที่ขอให้ศาลสั่งจับกุมและกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
หมวด ๘ การบังคับในกรณีมีการประกันในศาล
สรุปประเด็นฎีกาและคำอธิบายมาตราสำคัญ
สรุปประเด็นฎีกาและคำอธิบายมาตราสำคัญ

รีวิวหนังสือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
เงื่อนไขการรีวิว
ไม่มีการแสดงผล
สินค้าแนะนำ
ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฏหมายอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา  (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฏหมายเเพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้งานและประกอบการศึกษา
เซตคู่ สอบท้องถิ่นวิชากฎหมายเน้นๆ
เซตคู่สุดคุ้ม : ประมวลกฏหมายแพ่งและอาญา